ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Банківські депозити збільшилися на 100 млн. грн. Норма банківських резервів на цей період становила 25 %.
Наскільки може зрости пропозиція грошей.


Зa даними, які наведені нижче, розрахуйте:
а) ВНП за потоком доходів і витрат:
б) об'єм НД:
в) особистий дохід:
г) дохід кінцевого використання.
№   Показники   Грн.
І   Експорт   350
2   Дивіденди   100
3   Амортизація   220
4   Зарплата    1550
5   Державні закупки товарів та послуг   950
6   Рента   70
7   Непрямі податки   150
8   Додаткові виплати до зарплати   160
9   Валові інвестиції   400
10   Податки та доходи корпорацій   100
11   Трансфертні платежі   320
12   Проценти на капітал   280
13   Доходи індивідуальних власників   170
14   Споживчі витрати   1800
15   Імпорт   50
16.    Внески на соціальне страхування   150
17    Нерозподілений прибуток   50
18   Податки на персональні доходи   450


Обрахуйте середньорічні темпи інфляції у 2000 році в Україні, якщо відомо, що індекс споживчих цін на товари та послуги у 1999 році становив 119,2 %, а у 2000 році - 125,8 %.

Використовуючи умовні результати поточної економічної діяльності країни за відповідний рік, розрахувати наступні показники:
а) фактичний реальний ВНП;
б) втрати ВНП від надмірного безробіття;
в) потенційний реальний ВНП;
г) суму додаткових державних закупок, які необхідні для досягнення потенційного ВНП;
д) суму скорочення депозитних грошей, які необхідні комерційним банкам, для вирівнювання попиту та пропозиції на гроші.
№   Показники   1985 рік
1.   Особисті доходи, млрд. грн.   136
2.   Особисті податки, млрд. грн.   15
3.   Заощадження, млрд. грн.   29
4.   Чисті інвестиції, млрд. грн.   18
5.   Державні витрати, млрд. грн.   33
6.   Амортизація, млрд. грн.   12
7.   Трансфертні платежі, млрд. грн.   14
8.   Експорт, млрд. грн.   12
9.   Імпорт, млрд. грн.   10
10.   Робоча сила, млн. чол.   8,4
11.   Кількість зайнятих, млн. чол.   7,4
12.   Природне безробіття, %   6,1
13.   Швидкість обігу грошей   4,2
14.   Норма обов'язкових резервів   14
15.   Пропозиція грошей, млрд. грн.   27
16.   Індекс цін (коефіцієнт до базового року)   1,3
17.   Базовий рік   1979


Поточний використовуваний дохід особи становить 15000 грн. на рік, а майно - 50000 грн. гранична схильність до споживання поточного доходу - 0,8, а майна - 0,025. Автономне споживання дорівнює 1000 грн. вирахуйте обсяг споживання особи за кейнсіанською функцією споживання та гіпотезою життєвого циклу.

Рівноважний обсяг ВНП - 1000 од. Гранична схильність до заощадження - 0,25. Який рівень державних витрат необхідний, щоб рівень ВНП зріс до 1600 од.

Що відбувається з реальним продуктом, якщо кількість зайнятих L послідовно зростає від 1 до 2 і до 3, а виробнича функція має вигляд Y = 6 + 2 L - 0,5 L2. Який ефект при цьому спостерігається?

Розрахувати ВВП за таких умов, грн.: корпоративний прибуток - 100, амортизація - 40, зарплата - 400, дохід від індивідуального бізнесу - 40, субсидії - 20, податки на виробництво і імпорт - 100.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: G (державні закупівлі) - 160 грн., Т (чисті податки) - 150 грн., І - 279 грн. обчислити приватні заощадження (S).

С + І = 100. Гранична схильність до споживання змінилася з 0,75 до 0,8.
Як при цьому зміниться Y? Y - дохід, С - споживчі витрати, І - інвестиції.


Використовуючи умовні результати поточної економічної діяльності країни за відповідний рік, розрахувати наступні показники:
а) Фактичний реальний ВНП;
б) Втрати ВНП від надмірного безробіття;
в) Потенційний реальний ВНП;
г) Суму додаткових державних закупок, які необхідні для досягнення потенційного ВНП;
д) Суму скорочення депозитних грошей, які необхідні комерційним банкам для вирівнювання попиту та пропозиції на гроші.
№   Показники    Рік 1998
1.   Особисті доходи, млрд. грн.   78
2.   Особисті податки, млрд. грн.   8
3.    Заощадження, млрд. грн.   17
4.    Чисті інвестиції, млрд. грн.   6
5.   Державні витрати, млрд. грн.   14
6.    Амортизація, млрд. грн.   4
7.   Трансфертні платежі, млрд. грн.   10
8.    Експорт, млрд. грн.   5
9.   Імпорт, млрд. грн.   7
10.   Робоча сила, млн. чол.   6,5
11.   Кількість зайнятих, млн. чол.   6,0
12.   Природне безробіття, %   6,0
13.   Швидкість обігу грошей   3,8
14.   Норма обов'язкових резервів, %   10
15.   Пропозиція грошей, млрд. грн.   16
16.   Індекс цін (коефіцієнт базового року)   0,75
17.   Базовий рік   2000


Депозити комерційного банку становлять 250 млн. грн.
Сумарні резерви (обов'язкові та понаднормові) дорівнюють 90 млн. грн.
Норма резервування - 17 %.
Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк використовує всі понаднормативні резерви для надання позик?


Використовуючи умовні результати поточної економічної діяльності країни за відповідний рік, розрахувати наступні показники:
а) фактичний реальний ВНП;
б) втрати ВНП від надмірного безробіття;
в) потенційний реальний ВНП;
г) суму додаткових державних закупок, які необхідні для досягнення потенційного ВНП;
д) суму скорочення депозитних грошей, які необхідні комерційним банкам, для вирівнювання попиту та пропозиції на гроші.
№   Показники   1991 рік
1.   Особисті доходи, млрд. грн.   166
2.   Особисті податки, млрд. грн.   18
3.   Заощадження, млрд. грн.   36
4.   Чисті інвестиції, млрд. грн.   24
5.   Державні витрати, млрд. грн.   45
6.   Амортизація, млрд. грн.   20
7.   Трансфертні платежі, млрд. грн.   15
8.   Експорт, млрд. грн.   16
9.   Імпорт, млрд. грн.   18
10.   Робоча сила, млн. чол.   9,8
11.   Кількість зайнятих, млн. чол.   8,8
12.   Природне безробіття, %   6,2
13.   Швидкість обігу грошей   4,4
14.   Норма обов'язкових резервів   16
15.   Пропозиція грошей, млрд. грн.   36
16.   Індекс цін (коефіцієнт до базового року)   1,12
17.   Базовий рік   1984


Обрахуйте граничну схильність до споживання населення України, якщо відомо, що грошові доходи населення України у 1999 році становили 61776 млн. грн., у 2000 році - 69820 млн. грн., а обсяг споживчих витрат відповідно складав 50425 млн. грн. та 57000 млн. грн.

Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд:
C = 200 + 0,75 (Y - T)
Заплановані інвестиції становлять 100 грошових одиниць, державні витрати і податки - також по 100 грошових одиниць. Яким є рівноважний рівень доходу?


Пасив балансу комерційного банку складається з таких статей (у млн. грн.): внески до запитання - 500; строкові внески - 250; власний капітал - 200. Норматив мінімального резервного покриття по внесках до запитання дорівнює 15%, а по строкових внесках - 10%.
а) На яку суму банк зможе збільшити кредити, якщо половина внесків до запитання буде переоформлена на строкові внески?
б) Як зміниться ця сума, якщо власники строкових внесків на 40% своїх депозитів придбають цінні папери у банку?


   І рік   II рік
Вартість нового будівництва   5   5
Вартість створеного обладнання   10   10
Вартість створених споживчих товарів   110   90
Вартість спожитих товарів   90   110
Амортизація приміщень   10   10
Амортизація обладнання   10   10
Запаси споживчих товарів на початок року   30   50
Запаси споживчих товарів на кінець року   50   30
На основі наведених даних розрахуйте для І та II років наступні показники:
1) ВНП;
2) ЧНП;
3) валові інвестиції;
4) чисті інвестиції.


Дано чисельність зайнятих - 200 млн. чол., чисельність безробітних - 20 млн. чол.
Розрахуйте:
а) рівень безробіття;
б) вплив безробіття на кінцевий результат функціонування економіки (використовуючи Закон Оукена).


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості