ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З МІКРОЕКОНОМІКИ

1. Грошова база - 450.
2. Коефіцієнт депонування - 0,4.
3. Норма обов'язкових резервів - 0,2.
4. Норма надлишкових резервів - 0,05.
4. Розмір показників після їх зміни:
МВ - 500 (?МВ);
CR - 0,25;
HR - 0,3.
6. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ - 300.
7. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR - 30.
Знайти:
1. Чому дорівнює М1?
2. Як зміниться М1 якщо:
зміниться МВ;
зміниться CR;
зміниться HR?
3. На скільки треба змінити МВ щоб збільшити М1?
4. Як треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити М1?


Заповніть таблицю:
Q   TC   FC   VC   MC   ATC   AFC   AVC
0   4   2               
1   8                  
2   10                  
3   14                  
4   20                  


Корисність споживача при споживанні певного набору благ визначається функцією Q = XY, де X - кількість товару X, Y - кількість товару Y.
Ціна блага Х - 10 грн., а ціна блага Y - 5 грн. Бюджет, що витрачається на купівлю цих товарів, становить 200 грн.
Визначте оптимальний обсяг споживання товарів Х та Y і розрахуйте рівень корисності рівень корисності споживача при цих обсягах споживання.


Ви розмістили грошову суму в розмірі 10 тис. грн. у банку під 20 % річних. Через рік Ви отримали 12 тис. грн. Чи вигідно були розміщені Ваші кошти, якщо темпи за цей період становили 22 %.

Припустимо, що ринок приладів можна описати такими рівняннями:
Qd = 10 - p;
Qs = 4 + p.
1. Визначити рівноважні ціну та обсяг.
2. Як зміниться рівноважний обсяг, якщо уряд запроваджує податок у розмірі 1 дол. за одиницю? Яку ціну заплатить покупець?
3. Припустимо, уряд зняв податок і натомість виробникам приладів виплачується субсидія у розмірі 1 дол. за одиницю. Якою буде кількість рівноваги? Яку ціну сплатить покупець? Яку суму за одиницю (включаючи розмір субсидії) одержить продавець? Якими будуть сумарні витрати уряду?


Функція сумарних витрат фірми має вигляд:
ТС (Q) = 180 000 + 30 Q + 2 Q2
1. Якою є функція граничних витрат?
2. Якою є функція середніх сумарних витрат?
3. За якої кількості сукупні середні витрати мінімізуються?


Попит та пропозиція на ринку пшениці у 1999 р. задані рівняннями:
Qd = 3550 - 266 р;
Qs = 1800 + 240 р.
В результаті падіння рівня експортного попиту на пшеницю крива попиту на пшеницю у 2000 р. мала вигляд: Qd = 2580 + 194 р.
Крива пропозиції залишається незмінною. Визначте ціну рівноваги за 1 бушель та рівноважну кількість, якщо Україна додатково закупила 200 млн. бушелів пшениці.


Корпорація "Ксерокс" виробляє копіювальні апарати відповідно до функції витрат:
ТС (Q) = 100 000 + 30 Q2 + 2 Q.
Розрахуйте середні постійні, середні змінні, середні валові та граничні витрати при Q = 100.


Припустимо, що для виробника приладів характерна функція сумарних витрат: ТС (Q) = 500 + 7Q + 0,04Q2.
Якими є відповідні функції середніх та граничних витрат?
Якою буде рівноважна ринкова ціна в умовах чистої конкуренції?


На ринку з лінійними функціями попиту і пропозиції встановилась рівновага: Р = 36; Q = 120.
Коефіцієнт цінової еластичності попиту - (- 0,75), пропозиції - (1,5).
Визначте величину дефіциту, якщо уряд встановив межу в ціні на рівні 40 грн. / од.


В галузі функціонують 3 фірми однакові за обсягом (Q).
Граничні витрати кожної фірми однакові і дорівнюють 300 грн.
Попит на пропозицію галузі характеризується функцією:
Р = 1500 - 10Q
Якщо фірми об'єднаються в картель і поділять ринок порівну, якою буде ціна рівноваги (Р) і яку кількість продукції вироблятиме кожна фірма.


Функція попиту на товар має вигляд YD = 600 - 100Р, а функція пропозиції - YS = 150 + 50Р. Побудуйте криві попиту та пропозиції, визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг. Для виробника податок на одиницю продукції - 1,5 грн. Визначте, скільки при цьому втратять виробники, а скільки - споживачі.

Функція корисності споживача має вигляд:
TU = 4 ? X ? Y
де    X, Y - обсяг споживання першого і другого блага.
Бюджет споживача становить 60 грн., ціна першого блага - 10 грн., ціна другого - 5 грн.
Визначте оптимальне меню споживача.


Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції як на ринку товару, так і на ринку ресурсів. Її виробнича функція має вигляд:
Q = 120 ? L - 2 ? L2,
де    L - кількість ресурсу праця.
Ставка зарплати - 40 грн., ціна товару - 10 грн.
Визначити оптимальний для фірми випуск продукції.


Ціни на товар Х та Y становлять відповідно 3 і 6 грн. Дохід споживача - 40 грн.
Запишіть рівняння бюджетної лінії та побудуйте їх графічно.


На основі даних таблиці про співвідношення ресурсів за різних технологій виробництва вкажіть, яку з технологій вибере підприємство.
Ресурси   Ціна одиниці ресурсу, грн.   Технологія виробництва одиниці ресурсів
      1   2   3
Праця   2   5   6   4
Земля   4   4   3   4
Капітал   2   5   4   5
Підприємницькі здібності   3   2   2   1
На ринку праці збільшення пропозицій робочої сили викликало зменшення її ціни до 1 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?


Попит і пропозиція товару характеризується рівняннями:
QD = 600 - 25Р;
QS = 100 + 100Р.
Розрахуйте ціну рівноваги (Р) та рівноважний обсяг товару (Q) на ринку.
Держава встановлює податок з кожної одиниці товару в розмірі 2,5 грн. розрахуйте втрати виробників і покупців товару.


Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд:
QD = 16 - Р.
Функція загальних витрат:
ТС = 14 + Q2;
де    Q - обсяг продукції.
За якою ціною (Р) монополіст буде реалізовувати продукцію і який прибуток отримає? Визначте ступінь його монопольної влади.


Функція попиту на газ має вигляд:
QD = 3,75 ? РН - 5 ? РГ
Функція пропозиції:
QS = 14 + 2 ? РГ + 0,25 ? РН,
де    РГ і РН - відповідно ціна газу і нафти.
а) при яких цінах на енергоносії обсяги попиту і пропозиції становлять 20 одиниць?
б) на скільки відсотків зміниться обсяг реалізації газу при збільшенні ціни на 25 %?


Показники таблиці характеризують ціну (Р) і обсяг попиту (Q) на ціну монополіста:
Р, грн.   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0
Q, шт.   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
а) розрахувати граничний дохід монополіста;
б) яким є обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіста, якщо граничні витрати незмінні і становлять 5 грн.?
в) якими були б рівноважна ціна і обсяг випуску для конкурентної галузі?


Підприємство обирає технологію виробництва з трьох альтернатив, що відрізняються співвідношенням капіталу (К) та праці (L). Якщо L = 20 грн., а К = 40 грн., то визначте:
- яку технологію обере фірма при кожному рівні виробництва продукції?
- чому будуть дорівнювати витрати виробництва при кожному значенні випуску продукції?
Обсяг вироб-ництва   Технології
   1   2   3
   L   К   L   К   L   К
2   35   6   25   15   15   25
6   75   10   40   30   30   40
10   110   14   55   50   50   55
14   160   15   70   65   65   75


Петренко збирається організувати власний бізнес. Можливі такі річні витрати: на устаткування (строк служби - 10 років) 50 тис. грн., на зарплату персоналу - 10 тис. грн., на сировину - 200 тис. грн.
В теперішній час його місячна зарплата становить 500 грн. На купівлю устаткування і зарплату персоналу Петренко буде використовувати власні заощадження, які приносять 10 % річних. Він очікує, що річна виручка становитиме 230 тис. грн.
Чи буде організація власного бізнесу вигідною операцією?


Функція витрат монополії має вигляд:
ТС = 5 ? Q + 0,25 ? Q2,
де    Q - обсяг виробництва.
Монополія реалізує товар на двох ринках, функції попиту на яких мають вигляд:
Q1 = 160 - Р1,
Q2 = 150 - 2Р2,
де    Р1, Р2 - ціна на першому і другому ринках.
Визначте ціни на кожному, при яких прибуток буде максимальним.


Заповніть пропущене в таблиці на підставі наведених даних
Обсяг змінного ресурсу   Сукупний продукт   Граничний продукт   Середній продукт
1   11      
2      5   
3   20      
4         5,75
5         5
6      1   


Ціна товару Х знизилась із 100 до 90 грн. завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90.
Ми можемо зробити висновок, що попит на товар:
а) знизився;
б) має одиничну еластичність;
в) еластичний.
Обґрунтуйте відповідь:


Коли фірма збільшує капітал, зайнятий у виробництві від 120 до 150 одиниць, використання праці від 500 до 625 одиниць, розширюючи при цьому випуск продукції від 200 до 220, який ефект зростання масштабу має місце у цьому випадку?

Функція ринкового попиту XD = 100 - 6P, а функція пропозиції XS = 20 + P. Визначте обсяг надлишкового попиту, якщо державою встановлено фіксовану ціну на цей товар Р = 10 грн.

Наведені нижче дані характеризують криву байдужості N.
Одиниця товару А   16   12   8   4
Одиниця товару В   6   8   12   24
Ціна товару А - 15 грн.
Ціна товару В - 10 грн.
Бюджетні можливості споживача N - 240 грн.
Скільки одиниць товару А та В купить споживач?


Підприємство функціонує на конкурентному ринку. Ціна продукції - 5 грн.
Заповніть пропуски в таблиці.
Обсяг змінного ресурсу   Сукупний продукт   Граничний продукт   Сукупна виручка, грн.   Гранична виручка, грн.
1   14   -      
2      11      
3         150   
4            25
5            
6            10
7   41   1      
8         120   


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості