ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З МІКРОЕКОНОМІКИ

1. Грошова база - 450.
2. Коефіцієнт депонування - 0,4.
3. Норма обов'язкових резервів - 0,2.
4. Норма надлишкових резервів - 0,05.
4. Розмір показників після їх зміни:
МВ - 500 (?МВ);
CR - 0,25;
HR - 0,3.
6. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ - 300.
7. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR - 30.
Знайти:
1. Чому дорівнює М1?
2. Як зміниться М1 якщо:
зміниться МВ;
зміниться CR;
зміниться HR?
3. На скільки треба змінити МВ щоб збільшити М1?
4. Як треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити М1?


Заповніть таблицю:
Q   TC   FC   VC   MC   ATC   AFC   AVC
0   4   2               
1   8                  
2   10                  
3   14                  
4   20                  


Корисність споживача при споживанні певного набору благ визначається функцією Q = XY, де X - кількість товару X, Y - кількість товару Y.
Ціна блага Х - 10 грн., а ціна блага Y - 5 грн. Бюджет, що витрачається на купівлю цих товарів, становить 200 грн.
Визначте оптимальний обсяг споживання товарів Х та Y і розрахуйте рівень корисності рівень корисності споживача при цих обсягах споживання.


Ви розмістили грошову суму в розмірі 10 тис. грн. у банку під 20 % річних. Через рік Ви отримали 12 тис. грн. Чи вигідно були розміщені Ваші кошти, якщо темпи за цей період становили 22 %.

Припустимо, що ринок приладів можна описати такими рівняннями:
Qd = 10 - p;
Qs = 4 + p.
1. Визначити рівноважні ціну та обсяг.
2. Як зміниться рівноважний обсяг, якщо уряд запроваджує податок у розмірі 1 дол. за одиницю? Яку ціну заплатить покупець?
3. Припустимо, уряд зняв податок і натомість виробникам приладів виплачується субсидія у розмірі 1 дол. за одиницю. Якою буде кількість рівноваги? Яку ціну сплатить покупець? Яку суму за одиницю (включаючи розмір субсидії) одержить продавець? Якими будуть сумарні витрати уряду?


Функція сумарних витрат фірми має вигляд:
ТС (Q) = 180 000 + 30 Q + 2 Q2
1. Якою є функція граничних витрат?
2. Якою є функція середніх сумарних витрат?
3. За якої кількості сукупні середні витрати мінімізуються?


Попит та пропозиція на ринку пшениці у 1999 р. задані рівняннями:
Qd = 3550 - 266 р;
Qs = 1800 + 240 р.
В результаті падіння рівня експортного попиту на пшеницю крива попиту на пшеницю у 2000 р. мала вигляд: Qd = 2580 + 194 р.
Крива пропозиції залишається незмінною. Визначте ціну рівноваги за 1 бушель та рівноважну кількість, якщо Україна додатково закупила 200 млн. бушелів пшениці.


Корпорація "Ксерокс" виробляє копіювальні апарати відповідно до функції витрат:
ТС (Q) = 100 000 + 30 Q2 + 2 Q.
Розрахуйте середні постійні, середні змінні, середні валові та граничні витрати при Q = 100.


Припустимо, що для виробника приладів характерна функція сумарних витрат: ТС (Q) = 500 + 7Q + 0,04Q2.
Якими є відповідні функції середніх та граничних витрат?
Якою буде рівноважна ринкова ціна в умовах чистої конкуренції?


На ринку з лінійними функціями попиту і пропозиції встановилась рівновага: Р = 36; Q = 120.
Коефіцієнт цінової еластичності попиту - (- 0,75), пропозиції - (1,5).
Визначте величину дефіциту, якщо уряд встановив межу в ціні на рівні 40 грн. / од.


В галузі функціонують 3 фірми однакові за обсягом (Q).
Граничні витрати кожної фірми однакові і дорівнюють 300 грн.
Попит на пропозицію галузі характеризується функцією:
Р = 1500 - 10Q
Якщо фірми об'єднаються в картель і поділять ринок порівну, якою буде ціна рівноваги (Р) і яку кількість продукції вироблятиме кожна фірма.


Функція попиту на товар має вигляд YD = 600 - 100Р, а функція пропозиції - YS = 150 + 50Р. Побудуйте криві попиту та пропозиції, визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг. Для виробника податок на одиницю продукції - 1,5 грн. Визначте, скільки при цьому втратять виробники, а скільки - споживачі.

Функція корисності споживача має вигляд:
TU = 4 ? X ? Y
де    X, Y - обсяг споживання першого і другого блага.
Бюджет споживача становить 60 грн., ціна першого блага - 10 грн., ціна другого - 5 грн.
Визначте оптимальне меню споживача.


Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції як на ринку товару, так і на ринку ресурсів. Її виробнича функція має вигляд:
Q = 120 ? L - 2 ? L2,
де    L - кількість ресурсу праця.
Ставка зарплати - 40 грн., ціна товару - 10 грн.
Визначити оптимальний для фірми випуск продукції.


Ціни на товар Х та Y становлять відповідно 3 і 6 грн. Дохід споживача - 40 грн.
Запишіть рівняння бюджетної лінії та побудуйте їх графічно.


На основі даних таблиці про співвідношення ресурсів за різних технологій виробництва вкажіть, яку з технологій вибере підприємство.
Ресурси   Ціна одиниці ресурсу, грн.   Технологія виробництва одиниці ресурсів
      1   2   3
Праця   2   5   6   4
Земля   4   4   3   4
Капітал   2   5   4   5
Підприємницькі здібності   3   2   2   1
На ринку праці збільшення пропозицій робочої сили викликало зменшення її ціни до 1 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?


Попит і пропозиція товару характеризується рівняннями:
QD = 600 - 25Р;
QS = 100 + 100Р.
Розрахуйте ціну рівноваги (Р) та рівноважний обсяг товару (Q) на ринку.
Держава встановлює податок з кожної одиниці товару в розмірі 2,5 грн. розрахуйте втрати виробників і покупців товару.


Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд:
QD = 16 - Р.
Функція загальних витрат:
ТС = 14 + Q2;
де    Q - обсяг продукції.
За якою ціною (Р) монополіст буде реалізовувати продукцію і який прибуток отримає? Визначте ступінь його монопольної влади.


Функція попиту на газ має вигляд:
QD = 3,75 ? РН - 5 ? РГ
Функція пропозиції:
QS = 14 + 2 ? РГ + 0,25 ? РН,
де    РГ і РН - відповідно ціна газу і нафти.
а) при яких цінах на енергоносії обсяги попиту і пропозиції становлять 20 одиниць?
б) на скільки відсотків зміниться обсяг реалізації газу при збільшенні ціни на 25 %?


Показники таблиці характеризують ціну (Р) і обсяг попиту (Q) на ціну монополіста:
Р, грн.   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0
Q, шт.   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
а) розрахувати граничний дохід монополіста;
б) яким є обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіста, якщо граничні витрати незмінні і становлять 5 грн.?
в) якими були б рівноважна ціна і обсяг випуску для конкурентної галузі?


Підприємство обирає технологію виробництва з трьох альтернатив, що відрізняються співвідношенням капіталу (К) та праці (L). Якщо L = 20 грн., а К = 40 грн., то визначте:
- яку технологію обере фірма при кожному рівні виробництва продукції?
- чому будуть дорівнювати витрати виробництва при кожному значенні випуску продукції?
Обсяг вироб-ництва   Технології
   1   2   3
   L   К   L   К   L   К
2   35   6   25   15   15   25
6   75   10   40   30   30   40
10   110   14   55   50   50   55
14   160   15   70   65   65   75


Петренко збирається організувати власний бізнес. Можливі такі річні витрати: на устаткування (строк служби - 10 років) 50 тис. грн., на зарплату персоналу - 10 тис. грн., на сировину - 200 тис. грн.
В теперішній час його місячна зарплата становить 500 грн. На купівлю устаткування і зарплату персоналу Петренко буде використовувати власні заощадження, які приносять 10 % річних. Він очікує, що річна виручка становитиме 230 тис. грн.
Чи буде організація власного бізнесу вигідною операцією?


Функція витрат монополії має вигляд:
ТС = 5 ? Q + 0,25 ? Q2,
де    Q - обсяг виробництва.
Монополія реалізує товар на двох ринках, функції попиту на яких мають вигляд:
Q1 = 160 - Р1,
Q2 = 150 - 2Р2,
де    Р1, Р2 - ціна на першому і другому ринках.
Визначте ціни на кожному, при яких прибуток буде максимальним.


Заповніть пропущене в таблиці на підставі наведених даних
Обсяг змінного ресурсу   Сукупний продукт   Граничний продукт   Середній продукт
1   11      
2      5   
3   20      
4         5,75
5         5
6      1   


Ціна товару Х знизилась із 100 до 90 грн. завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90.
Ми можемо зробити висновок, що попит на товар:
а) знизився;
б) має одиничну еластичність;
в) еластичний.
Обґрунтуйте відповідь:


Коли фірма збільшує капітал, зайнятий у виробництві від 120 до 150 одиниць, використання праці від 500 до 625 одиниць, розширюючи при цьому випуск продукції від 200 до 220, який ефект зростання масштабу має місце у цьому випадку?

Функція ринкового попиту XD = 100 - 6P, а функція пропозиції XS = 20 + P. Визначте обсяг надлишкового попиту, якщо державою встановлено фіксовану ціну на цей товар Р = 10 грн.

Наведені нижче дані характеризують криву байдужості N.
Одиниця товару А   16   12   8   4
Одиниця товару В   6   8   12   24
Ціна товару А - 15 грн.
Ціна товару В - 10 грн.
Бюджетні можливості споживача N - 240 грн.
Скільки одиниць товару А та В купить споживач?


Підприємство функціонує на конкурентному ринку. Ціна продукції - 5 грн.
Заповніть пропуски в таблиці.
Обсяг змінного ресурсу   Сукупний продукт   Граничний продукт   Сукупна виручка, грн.   Гранична виручка, грн.
1   14   -      
2      11      
3         150   
4            25
5            
6            10
7   41   1      
8         120   


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості