ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З СТАТИСТИКИ

На 1 листопада загальна земельна площа та розподіл сільськогосподарських угідь регіону становили, млн. га:
загальна земельна площа 2,0
у т.ч. сільськогосподарські угіддя 1,5
з них:
- рілля 1,2
- сіножаті та пасовища 0,3
Визначте відносні величини, які б характеризували:
а) частку сільськогосподарських угідь та ріллі у загальній земельній площі;
б) частку ріллі у площі сільськогосподарських угідь;
в) співвідношення площі ріллі з площею сіножаті та пасовищ.
Зробіть висновки.


Визначити показники структури та координації матеріальних затрат на виробництво на підприємстві в минулому році за такими даними:
Сировина та основні матеріали - 820.
Допоміжні та інші матеріали - 68.
Паливо зі сторони - 4,2.
Енергія зі сторони - 5,6.
Заробітна плата - 340,5.
Нарахування на заробітну плату - 3,6.
Амортизаційні відрахування - 12,4.
Інші грошові витрати - 8,4.
За результатами розрахунків зробіть відповідні висновки.


На підприємстві легкої промисловості регіону рівень рентабельності у 2005 році характеризувався такими даними:
Рівень рентабельності, %   до 4   4-8   8-12   12-16   16-20   20 і більше
Частка підприємств   4   8   20   32   22   10
Визначити середній рівень рентабельності підприємств.


За методом вторинного групування утворити три групи підприємств за чисельністю персоналу: мале - до 50 чол., середні 50-100 чол., великі 100 і більше чол.
Початкові доні наведенні в таблиці.
Кількість персоналу, чол.   Питома вага підприємств, %   Питома вага чисельності персоналу, %
до 25   36   24
25-75   32   14
75-125   20   32
125 і більше   12   30
Разом    100   100


Розподіл новонароджених по віку матері характеризується даними:
Вік матері, років   % до підсумку
   місто   село
До 20   14,0   19,5
20-25   40,0   43,1
25-30   27,1   22,1
30-35   13,2   10,4
35-40   4,7   4,0
40 і старші   1,0   0,9
Разом   100,0   100,0
Окремо для міст і сіл визначити моду і медіанне значення віку матері, порівняти їх.


Прибутки комерційної фірми так розподілилися за роками:
Рік    1997   1998   1999   2000   2001
Прибуток, тис. грн.   320   450   420   510   640
Визначити базові та ланцюгові темпи зростання прибутку, темпи приросту та середньорічні темпи зростання, а також значення 1 % приросту.


Відомі такі дані про підприємство лікеро-горілчаного виробництва:
Номер підприємства   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Фонд заробітної плати, тис. грн.   220   380   340   420   330   450   330   510   460
Обсяг випуску продукції, тис. грн.   85   160   150   180   140   210   140   250   190
Встановити зв'язок між фондом заробітної плати та обсягом випуску продукції у вигляді рівняння регресії.


Прибутки комерційної фірми так розподілилися за роками:
Рік    1997   1998   1999   2000   2001
Прибуток, тис. грн.   320   450   420   510   640
Визначити базові та ланцюгові темпи зростання прибутку, темпи приросту та середньорічні темпи зростання, а також значення 1 % приросту.


Розподіл сільського господарських угідь регіону за природною родючістю ґрунтів характеризуються такими даними:
Природна родючість ґрунтів, бали   % до загальної площі
   північні райони   південні райони
До 60   13   8
60-70   32   30
70-80   28   50
80-90   19   17
90 і більше   8   5
Разом   100   100
По кожній групі районів визначити модальний рівень родючості. У яких районах ґрунти за родючістю однорідніші?


Задано інтервальний ряд розподілу. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду, побудувати гістограму і кумуляту.
Стаж працівників, х   Кількість працівників, f   Відносна частота, %, df   Нагромаджена частота, чол., Sf   Нагромаджена відносна частота, %, Sdf
до 5   3         
5-10   4         
10-15   11         
15-20   13         
20-25   9         
25-30   5         
30 і понад   3         
-   48   100      


При вибірковому спостереженні впливу кількості внесених мінеральних добрив на урожайність кормових культур у 10 фермерських господарств одержано такі дані:
Номер господарства   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Внесено мінеральних добрив, ц/га   1,2   1,4   1,3   1,8   1,9   1,7   2,2   1,6   1,1   2,1
Урожайність, ц/га   24,6   25,8   24,1   30,2   28,3   31,4   35,4   26,3   25,4   36,2
Скласти рівняння регресії, яке описує залежність урожайності кормових культур від кількості внесення мінеральних добрив і оцінити щільність зв'язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.


Розподіл емігрантів за віком характеризується даними:
Вік, років   Вибули у країни регіону
   Західної Європи   Північної Америки
до 10 років   4,0   2,2
10-20   16,3   11,4
20-30   23,5   38,2
30-40   40,2   26,8
40-50   9,4   9,0
50-60   4,2   2,1
60 і старші   - 2,4   0,3
Разом    100,0   100,0
Визначити модальний та медіанний вік емігрантів у країнах кожного регіону.


В урні змішані карточки, на яких написана одна з букв Вашого прізвища. Карточки виймаються одна за одною. Знайти ймовірність того, що вони виймаються в порядку слідування букв Вашого прізвища.

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості