ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АУДИТУ

1. Аудиторська палата України, порядок її організації та діяльності ... 3
2. Особливості аудиту підприємств малого бізнесу ... 8
Література ... 13


1. Права, обов'язки і відповідальність аудиторів ... 3
2. Визначення і оцінка порушення в обліку. Помилка і обман ... 12
3. Аудит розрахунків з працівниками ... 19
Література ... 23


1. Основні принципи організації аудиту в Україні та їх необхідність в аудиті ... 3
2. Особливості програми та методики проведення аудиту для комісії з цінних паперів ... 5
3. В якому випадку складається негативний аудиторський висновок? Що в ньому повинно бути відображено? ... 8
Література ... 12


1. Обов'язки аудиторів і їх характеристика ... 3
2. Поняття й оцінка матеріального в аудиті ... 6
Література ... 11


1. Договір на проведення аудиторської перевірки ... 3
2. Аудит основних засобів ... 9
3. Професійна незалежність та етика аудитора ... 17
Література ... 26


1. Поняття аудиторських доказів та джерела їх отримання ... 3
2. Вибіркові дослідження в аудиті ... 7
Література ... 13


1. Аудиторські докази та джерела їх отримання ... 3
2. Особливості аудиту підприємств малого бізнесу ... 8
Література ... 13


1. Суть аудиту, його цілі та завдання ... 3
2. Основні стадії та напрямки аудиту ... 7
3. Аудит матеріальних цінностей ... 9
Література ... 16


1. Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послуг ... 3
2. Описати порядок організації аудиторської фірми ... 10
3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті фінансових інвестицій та типові помилки їх обліку ... 16
Література ... 18


1. Ознаки аудиторської оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності ... 3
2. Структура аудиторського висновку ... 8
3. Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства. Ознаки банкрутства ... 10
3.1. Оцінка оборотності майна підприємства ... 10
3.2. Оцінка виробничого потенціалу ... 10
3.3. Оцінка фінансової сталості ... 12
3.4. Оцінка ліквідності (платоспроможності) підприємства ... 13
3.5. Аналіз рентабельності ... 14
3.6. Ознаки банкрутства ... 15
Література ... 17


1. Описати, як стати аудитором в Україні ... 3
2. Описати основні етапи проведення аудиту ... 9
3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті дебіторської заборгованості та типові помилки її обліку ... 10
Література ... 16


1. Методика та організація оформлення договору та шляхи встановлення договірної ціни на аудит чи аудиторські послуги ... 3
2. Зазначити особливості програми та охарактеризувати методику аудиту сільськогосподарських підприємств ... 9
3. Зміст та основні напрямки внутрішнього контролю та аудиту ... 15
Література ... 19


1. Описати, як стати аудитором в Україні ... 3
2. Описати основні етапи проведення аудиту ... 7
3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті дебіторської заборгованості та типові помилки її обліку ... 10
Література ... 17


1. Історичні аспекти виникнення і розвитку аудиту. Процес становлення аудиту в Україні ... 3
2. Планування аудиторської перевірки ... 6
3. Аудит грошових коштів у касі ... 8
Література ... 15


1. Навести загальну організаційну схему класифікації господарського контролю та аудиту в Україні ... 3
2. Охарактеризувати основні міжнародні стандарти з організації та регулювання аудиту ... 8
3. Охарактеризувати види рішень, прийнятих за наслідками інвентаризації та аудит правильності прийняття рішень ... 15
Література ... 21


1. Етапи планування аудиту ... 3
2. Вивчення системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур ... 8
Література ... 14


1. Правові основи аудиторської діяльності України. Закон України "Про аудиторську діяльність" ... 3
2. Поняття про аудиторські докази та їх види ... 9
3. Аудит коштів на банківських рахунках ... 18
Література ... 25


1. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм ... 3
2. Документування аудиту ... 6
Зміст і форма робочої документації ... 6
Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання ... 9
Додаткова підсумкова документація ... 10
Основні елементи аудиторського висновку ... 15
Види аудиторських висновків та їх зміст ... 18
Література ... 24


1. Предмет, об'єкти і метод аудиту ... 3
2. Ризик аудиту або загальний ризик ... 7
3. Додаткова підсумкова документація ... 8
4. Аудит матеріальних цінностей ... 9
5. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням ... 13
Література ... 16


1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. його сутність, мета і завдання ... 3
2. Порядок проведення аудиторської перевірки ... 7
3. Поняття та класифікація робочої документації ... 9
4. Аудит розрахунків із підзвітними особами ... 10
5. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик ... 13
Література ... 14


1. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм ... 3
3. Помилки та шахрайство (норматив № 7) ... 5
3. Аудит операцій з коштами в касі ... 7
4. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків ... 11
5. Аудит фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності ... 12
Література ... 16


1. Основні принципи аудиту та професійна етика ... 3
Завдання 2 ... 11
Література ... 13


1. Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності ... 3
2. Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення ... 6
3. Види аудиторських висновків та їх зміст ... 8
4. Аудит розрахунків за претензіями ... 11
5. Оцінювання фінансової звітності підприємства ... 12
Література ... 15


1. Охарактеризувати аудит у ринковій економіці ... 3
2. Розкрити методику складання аудиторського висновку ... 8
Завдання 3 ... 14
Література ... 15


1. Сертифікація в аудиторській діяльності ... 3
2. Підсумкова документація аудитора ... 4
2.1. Основні елементи аудиторського висновку ... 4
2.2. Види аудиторських висновків ... 6
2.3. Модифікація аудиторського висновку ... 9
2.4. Доповнення до аудиторських висновків ... 9
2.5. Приклади стандартної форми позитивного аудиторського висновку ... 9
2.6. Аудиторський висновок спеціального призначення ... 16
Література ... 18


1. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм ... 3
2. Зміст вибіркової аудиторської перевірки ... 6
2.1. Вибіркові дослідження в аудиті ... 6
2.2. Визначення розміру вибірки ... 8
2.2.1. Атрибутивне вибіркове дослідження ... 8
2.2.2. Варіаційне (монетарне) вибіркове дослідження ... 9
2.3. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні ... 10
Література ... 12


1. Аудиторська палата України ... 3
2. Вибіркові дослідження в аудиті ... 7
Література ... 13


1. Охарактеризувати методику виправлення помилок в обліку, особливо залежно від часу їх виявлення ... 3
2. Скласти організаційну схему розподілу і прибутку та організаційну схему аудиту використання фондів, фінансових результатів ... 7
3. Охарактеризувати порядок визначення часу та строків проведення аудиту ... 10
Література ... 13


1. Аудиторський висновок ... 3
1.1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку ... 3
1.2. Основні елементи аудиторського висновку ... 4
1.3. Види аудиторських висновків та їх зміст ... 6
Практичне завдання ... 12
Література ... 13


1. Міжнародні стандарти аудиту ... 3
2. Дії аудитора при виявленні ним обману і помилок ... 13
3. Аудит затрат виробництва та собівартості продукції ... 14
Література ... 20

Реферати з аудиту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості