ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Мета бюджетування та організаційні умови впровадження бюджетування ... 3
2. Планування та облік витрат на збут ... 11
Задача ... 13
Література ... 14


1. Суть та призначення фінансової звітності ... 3
2. Облік надходження і використання виробничих запасів. Відображення в звітності ... 10
Література ... 15


1. Характеристика факторів, що впливають на порядок формування облікової політики підприємства ... 3
2. Особливості організації обліку основних засобів ... 5
3. Що Ви розумієте під внутрішньогосподарським контролем? Розкрийте його особливості ... 10
4. Сформулюйте витяг з наказу про облікову політику підприємства з відображення особливостей робочого плану рахунків ... 14
5. Як організувати облік загальновиробничих витрат та який порядок їх розподілу? ... 15
Література ... 18


1. Функції управлінської бухгалтерії ... 3
2. Методи оцінки попутної продукції, що використовується у промисловості ... 6
Література ... 11


1. Сформулюйте особливості розробки посадових інструкцій бухгалтерів ... 3
2. Особливості організації обліку доходів ... 5
3. Який порядок організації зберігання та знищення первинних документів? ... 7
4. Сформулюйте витяги з наказу про облікову політику підприємства з відображенням особливостей обліку витрат підприємства ... 8
5. Поясніть, чим відрізняється податковий облік від фінансового та управлінського? ... 9
Література ... 11


1. Структура активу балансу ... 3
2. Формування і облік резервів наступних витрат і платежів. Відображення в звітності ... 7
Література ... 11


10. Синтетичний та аналітичний рахунки бухгалтерського обліку та взаємозв'язок між ними ... 3
30. Склад і призначення фінансової звітності. Вимоги до її достовірності відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" ... 6
Література ... 13


1. Зміст бухгалтерського балансу ... 3
2. Техніка запису в облікові регістри ... 12
Література ... 19


1. Побудова бухгалтерського балансу ... 3
2. Аудит податкової звітності ... 8
Література ... 12


4. База оцінки нерухомого майна ... 3
14. Характеристика понять "контрольна надбавка" та "контрольна знижка" при оцінці нерухомого майна ... 8
27. Документальне оформлення та облік вибуття необоротних активів ... 9
Література ... 15


2. Види обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку ... 3
27. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків в Україні ... 7
Література ... 15


1. Класифікація бухгалтерських документів ... 3
2. Поняття про предмет, метод, об'єкт та суб'єкт аудиту ... 9
Література ... 15


1. Бухгалтерські документи та вимоги щодо їх оформлення ... 3
2. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів ... 9
Література ... 14


1. Розрахунки з різними дебіторами ... 3
1.1. Визначення основних понять ... 3
1.2. Документування господарських операцій ... 4
1.3. Аналітичний облік ... 9
2. Облік розрахунків з різними кредиторами ... 10
Література ... 13


1. Розкрити внутрішній зміст понять "центр прибутку", "центр витрат", "центр інвестицій" ... 2
2. Який з варіантів взаємозв'язку фінансового і управлінського обліку найбільш адекватний сучасним умовам розвитку економіки? ... 6
3. У чому переваги і недоліки витратного методу ціноутворення? ... 10
4. Як здійснюється угрупування ділових і фінансових показів діяльності підприємства? ... 12
Задача 23 ... 14
Література ... 15


1. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва ... 3
2. Торгова націнка ... 8
3. Форми ведення бухгалтерського обліку ... 13
Література ... 16


80. Види фінансової звітності, що складається суб'єктами підприємницької діяльності в Україні ... 3
85. Платіжні документи, що використовуються при готівкових та безготівкових розрахунках ... 6
Література ... 15


1. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством ... 3
2. Форми ведення бухгалтерського обліку ... 8
Задача ... 16
Література ... 17


1. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього ... 3
2. Звіт про власний капітал ... 8
Література ... 16


1. Порядок ведення касових операції та їх облік ... 3
2. Облік товарів у торгівлі ... 14
Задача ... 19
Література ... 20


1. Передумови та принципи створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку ... 3
2. Комп'ютеризація обліку продаж ... 10
Література ... 17


1. Особливості використання Плану рахунків із скороченою системою рахунків на підприємствах малого бізнесу ... 3
2. Облік МШП ... 6
3. Облік реалізації готової продукції ... 11
Література ... 14


1. Організація складського обліку матеріальних цінностей ... 3
2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками ... 7
2.1. Характеристика рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ... 7
2.2. Документування господарських операцій ... 8
2.3. Аналітичний облік ... 8
2.4. Синтетичний облік і звітність ... 9
Практична частина ... 13
Література ... 20


1. Розглянути основні нормативні документи, що регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємстві ... 3
2. Охарактеризуйте рахунок 10 ... 10
Література ... 12


15. Визначення основних понять відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Визнання та оцінка основних засобів ... 3
32. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці за дні відпустки та допомоги у тимчасовій непрацездатності ... 7
40. Задача ... 14
Література ... 15


1. Види патентів, які видаються суб'єктам малого підприємства ... 3
2. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" ... 7
3. Склад і оцінка основних засобів відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" ... 11
Література ... 15


1. Первинні документи з обліку оплати праці. Вимоги щодо оформлення первинних документів ... 3
1.1. Табельний облік ... 5
1.2. Оформлення прийнятого працівника в бухгалтерії ... 8
1.3. Оплата за працю або заробітна плата ... 12
1.4. Документальне підтвердження суми нарахованої основної заробітної плати ... 15
Література ... 24


8. Побудова та коротка характеристика плану рахунків ... 3
33. Організація аналітичного обліку виробничих запасів ... 8
Література ... 17


1. Принципи бухгалтерського обліку та його форми ... 3
2. Фінансовий облік поточних інвестицій ... 10
Література ... 15


1. Організація та складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Баланс. Звіт про фінансові результати ... 3
2. Особливості утворення і реєстрації малого підприємства ... 9
3. Поняття посередницьких операцій ... 14
Література ... 17


Облік товарів у роздрібній торгівлі ... 3
Література ... 14


3. Роль стандартів з регулювання методів оцінки та експертизи нерухомого майна ... 3
13. Характеристика понять "дисконтування" та "капіталізація" ... 6
8. Характеристика об'єктів оцінки в нематеріальній формі ... 9
Література ... 13


1. Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України". Реформування бухгалтерського обліку за національними стандартами ... 3
26. Порядок видачі коштів у підзвіт і відшкодування витрат на відрядження. Складання авансових звітів, облік розрахунків з підзвітними особами ... 8
Література ... 19


1. Торгова націнка ... 3
2. Організація та складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Баланс. Звіт про фінансові результати ... 9
Література ... 18


1. Судово-бухгалтерська експертиза власного капіталу ... 3
2. Облік власного капіталу ... 7
2.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу ... 7
2.2. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками ... 12
2.2.1. Бухгалтерський облік статутного капіталу ... 13
2.2.2. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю ... 14
2.2.3. Облік акціонерного капіталу ... 17
2.2.4. Облік пайового капіталу ... 19
2.2.5. Облік додаткового капіталу ... 21
2.2.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) ... 23
Література ... 25


3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" про принципи бухгалтерського обліку ... 3
29. Види капіталу та їх характеристика. П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" ... 7
Література ... 13
Додаток ... 14


1. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика ... 3
2. Облік руху основних засобів ... 6
3. Головні завдання бухгалтерської експертизи, порядок підготовки і відправлення документів для проведення експертизи ... 13
Література ... 16


1. Особливості утворення і реєстрації малого підприємства ... 3
2. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" ... 9
Література ... 15


7. Огляд нормативних документів, що регулюють утримання із заробітної плати ... 3
17. Організація поточних і довгострокових зобов'язань ... 8
Література ... 16


1. Зміст, мета, принципи підготовки фінансової звітності ... 3
2. Зміст і структура звіту про фінансові результати ... 10
3. Збір за забруднення навколишнього середовища: види звітних форм, порядок заповнення, періодичність подання, відповідальність за несвоєчасне подання ... 13
Література ... 15

Реферати з бухгалтерського обліку

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості