ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Сутність, види і значення інфраструктури виробництва ... 3
2. Система технічного обслуговування і соціальна інфраструктура підприємства ... 4
2.1. Загальна характеристика системи ... 4
2.2. Ремонтне господарство ... 5
2.3. Інструментальне господарство ... 7
2.4. Транспортне господарство ... 8
2.5. Енергетичне господарство ... 9
2.6. Складське господарство ... 10
2.7. Соціальна інфраструктура підприємства ... 11
Задача ... 13
Література ... 14


1. Методи встановлення цін, порядок розрахунку ціни ... 3
2. Політика оплати праці ... 6
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 11
Література ... 12


1. Поняття, показники рівня і методи прогнозування підвищення продуктивності праці ... 3
2. Мотивація трудової діяльності, форми і системи оплати праці ... 10
Задача ... 17
Література ... 18


1. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) ... 3
2. Поняття та елементний склад нематеріальних активів, їх оцінка ... 8
Задача ... 12
Література ... 14


1. Загальна сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності ... 3
2. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки у підприємництві ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Планування діяльності підприємства ... 3
2. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві ... 7
3. Управління якістю продукції (послуг) підприємства ... 15
Задача 1 ... 20
Задача 2 ... 21
Література ... 22


1. Загальна характеристика поточних витрат на виробництво продукції (послуг) ... 3
2. Методи обчислення собівартості окремих виробів ... 7
Задача ... 11
Література ... 12


1. Санація господарських суб'єктів: цілі, механізм, державна політика ... 3
2. Класифікація витрат за окремими економічними ознаками ... 11
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 16
Література ... 17


1. Узагальнення і порівняння кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду управління підприємствами (фірмами, компаніями, корпораціями) ... 3
2. Потужність підприємства: поняття, види, способи розрахунку ... 7
Задача 1 ... 13
Задача 2 ... 14
Література ... 15


1. Амортизаційна політика ... 3
2. Групування витрат, що формують собівартість продукції ... 9
Література ... 15


1. Методи і прийоми фінансового аналізу ... 3
2. Зміст і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства ... 7
3. Аналіз джерел формування власного оборотного капіталу ... 12
Завдання 1 ... 17
Завдання 2 ... 18
Література ... 19


30. Безтарифна система оплати праці ... 3
60. Матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу ... 9
Задача 2.2 ... 16
Задача 4.2 ... 17


1. Основні положення Закону України "Про ціни та ціноутворення" від 3. 12 1990 року. Державне регулювання цін ... 3
2. Класифікація витрат підприємства ... 11
Задача ... 15
Література ... 16


1. Методи вивчення затрат робочого часу на виробництві ... 3
2. Основні стадії науково-дослідних робіт ... 9
Література ... 14


1. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень ... 3
2. Основні показники ефективності виробничих інвестицій ... 5
3. Типи організаційних структур підприємств ... 11
Задача ... 15
Література ... 16


1. Основні напрямки покращення використання основних фондів підприємства ... 3
2. Поняття та види собівартості продукції ... 6
Задача ... 12
Література ... 13


1. Мета, напрямки діяльності та правові основи функціонування підприємства ... 3
2. Нематеріальні активи і ресурси ... 14
Література ... 20


33. Розрахунок річного фонду зарплати ... 3
57. Розрахунок точки беззбитковості ... 9
Задача 3 (5) ... 13
Задача 4 (1) ... 14
Література ... 15


1. Організація інструментального обслуговування ... 3
2. Організація обслуговування робочих місць ... 10
Література ... 17


1. Економічна ефективність та термін окупності інвестицій ... 3
2. Закон України "Про підприємництво" ... 6
Задача ... 16
Література ... 17


1. Класифікація і структура персоналу. Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників виробничих підприємств ... 3
1.1. Поняття, класифікація та структура персоналу ... 3
1.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників ... 9
2. Матеріально-технічне забезпечення виробництва ... 13
3. Поняття та визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку ... 16
Література ... 20


1. Класифікація підприємств ... 3
2. Показники ефективності використання оборотних засобів ... 8
2.1. Ефективність використання оборотних фондів ... 8
2.2. Ефективність використання оборотних коштів ... 11
Література ... 13


1. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції) ... 3
2. Система показників ефективності виробництва: узагальнюючі, ефективності використання праці, виробничих фондів і фінансових коштів ... 6
3. Конверсія та диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання ... 11
4. Задача ... 13
Література ... 15


1. Джерела формування оборотних засобів підприємства ... 3
2. Кошторис витрат і калькуляція собівартості продукції ... 5
3. Задача ... 14


1. Суть і характеристика матеріальних активів підприємства ... 3
2. Поточні витрати, їх структура і класифікація ... 7
3. Практичне значення основних і оборотних фондів для процесу виробництва ... 16
Література ... 18


1. Види і методи технічного контролю виробництва ... 3
2. Організація переходу на випуск нової техніки ... 11
Література ... 18


1. Оцінка нематеріальних активів фірми ... 3
1.1. Цілі та особливості оцінки нематеріальних активів ... 3
1.2. Методи оцінки вартості нематеріальних активів ... 6
2. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності виробництва ... 9
3. Засади визначення технічних нововведень ... 15
3.1. Поняття та класифікація ... 15
3.2. Вплив на виробництво ... 18
Література ... 21


1. Нематеріальні активи підприємства, їх суть ... 3
2. Нормування оборотних засобів підприємства ... 9
2.1. Поняття та структура ... 9
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 11
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 13
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 15
2.5. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 16
Задача ... 18
Література ... 19


17. Розрахунок норм оборотного капіталу ... 3
63. Якість продукції та її оцінка ... 8
Задача 1.3 ... 13
Задача 3.5 ... 15
Література ... 16


1. Оборотні фонди підприємства, їх характеристика ... 3
1.1. Поняття та структура ... 3
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 5
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 6
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 8
2.5. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 8
2. Класифікація персоналу промислового підприємства, їх характеристика ... 10
Література ... 17


1. Рентабельність продукції та ресурсів, шляхи підвищення рентабельності на підприємстві ... 3
2. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій) ... 5
2.1. Порядок, концепція та варіанти реструктуризації ... 5
2.2. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації ... 8
3. Сутнісна характеристика обігових коштів. Джерела формування обігових коштів ... 9
Література ... 14


1. Об'єднання підприємств, їх характеристика ... 3
2. Заробітна плата на підприємствах промисловості ... 13
2.1. Організаційні оплати праці на підприємствах промисловості ... 13
2.2. Форми заробітної плати ... 15
2.3. Системи оплати праці ... 16
Література ... 19


1. Джерела формування оборотних засобів ... 3
2. Прибуток і рентабельність ... 7
Література ... 12


1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства ... 3
2. Процес планування організаційної культури ... 13
Задача 3 ... 16
Література ... 18


1. Економічна суть основних фондів ... 3
2. Форми і системи оплати праці ... 9
2.1. Форми заробітної плати ... 11
2.2. Системи оплати праці ... 12
Література ... 15


1. Правові основи, організаційні форми і типи підприємницької діяльності ... 3
2. Оборотні фонди підприємств та характеристика їхнього елементного складу ... 10
3. Організаційний прогрес, його напрямки і об'єкти ... 13
Задача 8 ... 18
Література ... 20


1. Підприємництво та його організація ... 3
2. Показники якості продукції ... 10
2.1. Класифікація показників за кількістю властивостей, що характеризуються ... 10
2.2. Класифікація показників якості за властивостями, що характеризуються ... 11
2.3. Визначальні, узагальнюючі, оптимальні показники якості ... 12
2.4. Сорт, марка, клас продукції ... 13
Література ... 14


1. Підприємство, його ознаки, напрямки діяльності, класифікація видів. Добровільне об'єднання підприємств ... 3
2. Поняття оборотних коштів підприємства ... 10
2.1. Поняття та структура ... 10
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 12
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 13
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 14
2.5. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 15
Література ... 17


1. Підприємство - основна ланка промисловості ... 3
2. Виробничий процес, його структура ... 11
Література ... 18


1. Підприємство як суб'єкт господарювання ... 3
2. Облік чисельності працюючих на підприємстві ... 11
Задача ... 16
Література ... 17


1. Коротка характеристика структури і виробничо-технічного потенціалу народного господарства України ... 3
2. Підприємство - первинна ланка народного господарства ... 9
Література ... 18


1. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції ... 3
2. Планування матеріально-технічного забезпечення в ринкових умовах ... 9
Задача ... 18
Література ... 19


1. Організаційні структури планування на підприємстві ... 3
2. Аналіз виконання плану собівартості продукції за плановий період ... 8
Задача ... 16
Література ... 18


1. Оборотні кошти підприємства ... 3
1.1. Поняття та структура ... 3
1.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 4
1.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 6
1.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 8
2. Підприємство та державна податкова служба ... 9
2.1. Сутність податків і їх функції ... 9
2.2. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні ... 11
Задача ... 15
Література ... 19


17. Система планових показників ... 3
30. Розрахунок пропускної спроможності, завантаження і змінності роботи устаткування ... 8
Задача 2 ... 17
Література ... 19


1. Послідовний вид руху праці на підприємстві ... 3
2. Класифікація, структура та оцінка основних фондів ... 7
3. Завдання ... 13
Література ... 14


1. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства. Групування витрат за економічним змістом ... 3
16. Класифікація прибутку підприємства, його види ... 6
31. Задача ... 15
41. Задача ... 15
51. Задача ... 16
Література ... 17


1. Класифікація виробничих об'єднань ... 3
2. Види руху предметів праці у виробництві ... 9
Література ... 17


1. Сучасний рівень використання виробничих потужностей на підприємствах різних галузей народного господарства ... 3
2. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання ... 6
3. Загальноприйнята практика використання прибутку ... 11
Література ... 16


1. Система участі працівників у прибутках ... 3
2. Визначення попиту на продукцію та формування виробничої програми ... 7
Література ... 16


1. Визначення чисельності окремих категорій працівників ... 3
2. Сучасна політика оплати праці ... 8
3. Загальна характеристика, об'єкти, напрями і тенденції організаційного прогресу ... 14
Література ... 19


1. Сертифікація та стандартизація продукції ... 3
1.1. Стандартизація продукції ... 3
1.1. Сертифікація продукції та систем якості ... 7
2. Показники рентабельності, їх розрахунок ... 10
Література ... 12


1. Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Обчислення рентабельності основних виробничих фондів (виробництва), сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу ... 3
2. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі і портфельні іноземні інвестиції ... 5
3. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень ... 13
Задача ... 16
Література ... 18


1. Аналітична класифікація робочого часу ... 3
2. Економічна ефективність науково-дослідних робіт ... 10
Література ... 16


1. Ринок праці в Україні, його характеристики ... 3
2. Економічна суть та структура інвестицій ... 7
Література ... 13


1. Показники собівартості продукції. Класифікація витрат за економічними елементами ... 3
2. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних засобів підприємства ... 12
Задача ... 15
Література ... 16


1. Обчислення собівартості окремих виробів ... 3
2. Банкрутство підприємств як економічне явище. Чинники, що зумовлюють банкрутство фірми ... 7
3. Обчислення нормативів обігових коштів в окремих їхніх елементах. Визначення середнього нормативу обігових коштів підприємства ... 12
Література ... 17


1. Загальна характеристика виробничих фондів підприємства ... 3
2. Сутність, функції та методи процесу управління підприємством ... 4
3. Система технічного обслуговування і соціальна інфраструктура ... 11
Література ... 16


1. Технічний контроль виробництва, його характеристика ... 3
2. Конструкторська стандартизація та уніфікація конструкції пристрою ... 10
Література ... 14


1. Загальна характеристика виробничих фондів підприємства ... 3
2. Сутність, функції та методи процесу управлінням підприємством ... 5
3. Система технічного обслуговування та соціальна інфраструктура підприємства ... 12
Задача 1 ... 20
Задача 2 ... 22
Література ... 24


1. Ефективність різних форм відтворення основних фондів ... 3
2. Сучасна політика оплати праці ... 10
3. Показники та шляхи кращого використання матеріальних ресурсів ... 16
Література ... 24


1. Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств ... 3
2. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності ... 8
Задача ... 12
Література ... 13


11. Напрями ефективного використання основного виробничого капіталу ... 3
73. Основні принципи виробництва Г.Форда ... 10
Задача 1.2 ... 13
Задача 5.4 ... 14
Література ... 15


1. Обґрунтування виробничої програми ... 3
2. Планування продуктивності праці ... 8
Задача 9 ... 13
Задача 10 ... 13
Література ... 14


1. Виробничі взаємозв'язки підприємства з іншими підприємствами, організаціями та установами ... 3
1.1. Спеціалізація виробництва ... 3
1.2. Конверсія виробництва ... 3
1.3. Кооперування виробників ... 4
1.4. Комбінування виробництва ... 4
2. Організація виробничого процесу в часі та просторі ... 5
2.1. Виробничий цикл та його структура ... 5
2.2. Методи поєднання операцій та їхній вплив на виробничий цикл ... 6
2.3. Особливості обчислення виробничого циклу складного виробу ... 9
2.4. Просторові зв'язки у виробничому процесі ... 10
Література ... 14


1. Оцінка вартості виробничих фондів ... 3
2. Розподіл та кооперація праці ... 7
Задача 22 ... 16
Література ... 17


1. Тест ... 3
2. Реструктуризація підприємства ... 4
3. Задача ... 14
Література ... 15


1. Основні положення закону України "Про підприємства в Україні" ... 3
2. Наявні резерви зростання продуктивності праці за рахунок дії окремих і певної сукупності чинників ... 7
3. Окремі типи виробництва (одиничне, серійне і масове), сутнісна характеристика кожного з них ... 11
Задача ... 14
Література ... 15


1. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми ... 3
2. Вибір оптимальних форм і систем оплати праці на підприємстві ... 8
3. Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів фірм ... 13
Література ... 18

Реферати з економіки підприємства

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості