ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ

1. Розвиток грошей і грошових відносин ... 3
2. Сучасний монетаризм і його вплив на грошово-податкову політику ... 9
3. Комерційні банки в Україні ... 13
Література ... 19


1. (9) Використання платіжних вимог у безготівковому обігу ... 3
2. (30) Державні цінні папери ... 8
Література ... 17


1. Елементи грошової системи ... 3
2. Особливості формування грошово-кредитних систем у країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи ... 8
3. Рівні ринку золота ... 18
Тестові завдання ... 21
Література ... 22


1. Федеральна резервна система і грошовий обіг США ... 3
2. Характерні особливості функціонування британської банківської системи ... 5
3. Особливості грошово-кредитного регулювання у Франції, функції банку Франції ... 9
4. Система ощадкас у Німеччині: принципи функціонування та роль у розвитку кредитної системи країни ... 12
5. Роль провідних японських банків у фінансуванні японської економіки, можливості використання цього досвіду у вітчизняній практиці ... 13
Література ... 17


1. Основні форми грошей ... 3
2. Нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків ... 9
Література ... 17


1. Форма грошей та їх еволюція ... 3
2. Грошово-кредитна політика та її інструменти ... 11
3. Капіталотворча теорія кредиту і її характеристика ... 14
Література ... 18


1. Форма кредиту ... 3
2. Міжбанківський кредит ... 6
3. Цілі грошово-кредитної політики держави ... 11
Література ... 14


1. Форми кредиту ... 3
2. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками ... 6
3. Інструменти прямого впливу ЦБ на основні параметри грошового обігу ... 11
Література ... 15


7. Функції грошей ... 3
50. Характеристика державного кредиту, особливості його розвитку в Україні ... 10
77. Платіжний баланс: сутність, структура та роль у механізмі валютного регулювання ... 15
Задача 1 ... 20
Задача 2 ... 20
Задача 3 ... 20
Література ... 21


1. Дерегулювання фінансових ринків: суть, принципи і наслідки ... 3
2. Структура кредитної системи Німеччини ... 11
2.1. Спеціальні фінансово-кредитні інститути ... 15
2.2. Регулювання грошово-кредитної системи ... 18
Література ... 20


1. Вплив інфляції на обсяг виробництва ВВП ... 3
2. Грошовий ринок ... 5
3. Валютні системи та їх види ... 10
Література ... 15


1. Функція грошей як засобу обігу, її суть, сфера використання ... 3
2. Основні типи грошових систем, їх еволюція ... 6
Задача ... 14
Література ... 15


5. Грошовий обіг та принципи його організації ... 3
15. Роль кредиту в ринковій економіці ... 7
Задача 6 ... 15
Задача 16 ... 15
Література ... 16


1. Суть і структура грошового ринку ... 3
2. Функції, форми та види кредиту ... 10
Практичні завдання ... 15
Завдання 1 ... 15
Завдання 2 ... 15
Література ... 16


1. Елементи грошової системи ... 3
2. Особливості реформи грошово-кредитних систем у країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи ... 9
Література ... 16


1. Основні типи грошових систем, їх еволюція ... 3
2. Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей ... 11
Завдання 3 ... 16
Завдання 4 ... 16
Література ... 17


21. Грошова маса, її кількість та характеристика. Базові гроші ... 3
38. Типи інфляції. Особливості інфляційного процесу в Україні ... 7
Література ... 15


1. Поняття, структура та основні інститути грошового ринку ... 3
2. Характеристика основних видів банківських ризиків та методи їх мінімізації ... 12
Література ... 24


1. Інфляція: сутність, перспективи подолання в Україні ... 3
2. Позичковий процент і його роль у розвитку економіки ... 11
3. Задача ... 15
4. Задача ... 16
Література ... 17


1. Інфляція витрат ... 3
2. Відсотки за депозити ... 9
3. Інструменти прямого впливу центрального банку на основні параметри грошового обігу ... 14
Література ... 18


1. Інфляція і безробіття ... 3
2. Сучасні монетариські теорії грошей ... 8
3. Управління обов'язковими резервами ... 12
Література ... 22


28. Кредитна система України та проблеми її розвитку ... 3
1.1. Поняття кредитної системи ... 3
1.2. Структура кредитної системи ... 5
1.3. Інфраструктура кредитної системи ... 8
1.4. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період ... 8
2. Задача ... 11
3. Задача ... 12
Література ... 13


1. Сутність ленінського проекту грошової реформи у грудні 1917 року ... 3
2. Умови витіснення золота з обігу ... 5
3. Види грошових реформ ... 9
Тестові завдання ... 12
Література ... 13


1. Форми міжнародних розрахунків ... 3
2. Небанківські фінансово-кредитні установи ... 8
2.1. Договірні фінансові посередники ... 10
2.2. Інвестиційні фінансові посередники ... 11
3. Економічна сутність лізингу ... 13
Література ... 17


1. Касове обслуговування підприємства банком ... 3
2. Касова робота в установах банку ... 4
3. Касове обслуговування установ банків (управління НБУ, комерційних банків) ... 8
4. Прогнозування і облік касових оборотів установ банку ... 11
5. Емісійно-касова діяльність НБУ ... 14
6. Особливості касового виконання державного бюджету ... 16
Література ... 20


1. Поняття грошового обороту як процесу руху грошей ... 3
2. Поняття банківської системи ... 8
Література ... 20


1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей ... 3
2. Державне регулювання грошової сфери: завдання, методи та механізм ... 8
3. Парабанківські системи, їх види та функції ... 9
Література ... 14


1. Попит на гроші та його загальна структура ... 3
1.1. Поняття попиту на гроші ... 3
1.2. Попит на гроші і швидкість обігу грошей ... 4
1.3. Цілі та мотиви попиту на гроші ... 4
1.4. Чинники впливу на попит на гроші ... 7
1.5. Особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки України ... 10
2. Комерційні банки та їх види ... 12
Практичні завдання ... 15
Література ... 16


1. Що являє собою валюта як економічне поняття? ... 3
2. Які умови виникнення та специфіка функціонального використання міжнародних розрахункових одиниць? ... 5
3. Як функціонує та визначається вартість СДР? ... 6
4. Які особливості ЕКЮ як колективної валюти? ... 6
5. Назвіть і дайте визначення основних елементів валютних систем ... 8
6. Чому і на яких засадах здійснювалася демонетизація золота? ... 12
7. Якою є інституційна структура валютного регулювання? ... 14
8. Вкажіть і поясніть напрями валютного регулювання? ... 15
9. У чому полягає історичний характер конвертованості валют? ... 16
10. Якими є особливості функціонування і розвитку Європейської валютної системи? ... 18
Література ... 21


1. Суть грошей ... 3
2. Грошові реформи у вузькому розумінні ... 6
3. Прості рівняння грошового обігу ... 12
Література ... 15


1. Валютний ринок, механізм його регулювання та види валютних операцій на валютному ринку ... 3
2. Світовий банк ... 7
3. Суть грошей та основні положення концепцій походження грошей ... 11
Задача 1 ... 17
Задача 2 ... 17
Література ... 18


1. Валютний ринок: суть та основи функціонування ... 3
2. Цінні папери в системі кредиту ... 12
Література ... 20


1. Що являє собою валютний курс як економічна категорія? ... 3
2. Які функції виконує валютний курс? ... 4
3. Які чинники впливають на визначення валютного курсу? ... 5
4. В яких випадках застосовуються і реалізують себе фіксовані та гнучкі валютні курси? ... 8
5. Як визначається курс гривні в Україні? ... 12
6. Який вплив має зростання дефіциту платіжного балансу держави на курс національної валюти? ... 15
7. Як здійснюється регулювання валютного курсу? ... 16
8. Яким чином центральний банк держави може запобігти девальвації національної валюти? ... 17
9. Чим є валютна інтервенція і який механізм її здійснення? ... 18
10. Як забезпечується валютна конвертованість, які її види впровадження? ... 19
Література ... 22

Реферати з грошей та кредиту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості