ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Етапи побудови кадрової політики ... 3
2. Загальна характеристика роботи кадрових служб при реалізації політики зайнятості населення ... 8
3. Загальна характеристика особливостей національної ділової культури українців ... 15
Література ... 17


1. Урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на організацію кадрової політики ... 3
2. Наймання, добір і прийом персоналу, характеристика етапів ... 6
3. Професійна орієнтація. Розвиток кадрового потенціалу ... 14
Література ... 19


1. Назвіть чинники, які впливають на кількісний та якісний склад кадрових служб ... 3
2. Обґрунтуйте доцільність кадрових інвестицій ... 8
3. Дайте визначення поняття "кадрове забезпечення" ... 16
Література ... 17


1. Основні аспекти і рівні вивчення людського фактору ... 3
2. Стохастична позиційна модель обчислення витрат внесків у людський капітал ... 10
3. Планування і аналіз показників праці, витрати на персонал ... 13
Література ... 22


1. Методи, техніки і технології, які використовуються в кадровому менеджменті ... 3
2. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика ... 10
3. Зміст роботи кадрового органу в управлінні кадровим резервом ... 13
Література ... 16


1. Стохастична позиційна модель обчислення витрат внесків у людський капітал ... 3
2. Планування і аналіз показників праці, витрати на персонал ... 6
3. Зміст роботи персоналу управління щодо наукової організації праці ... 15
Література ... 18


1. Управління персоналом як складова стратегії розвитку організації ... 3
2. Основні методи планування чисельності персоналу ... 11
Література ... 17


1. Предмет і об'єкт дослідження дисципліни управління персоналом ... 3
2. Методи побудови системи управління персоналом ... 7
3. Система службового і професійного просування персоналу ... 11
Література ... 14


1. Визначте рівні управління в системі кадрового менеджменту ... 3
2. Визначте моделі вимірювання індивідуальної вартості працівника ... 7
3. Дайте визначення поняття "управління зайнятістю" ... 10
Література ... 12


1. Місце і роль кадрового менеджменту в системі сучасних наук ... 3
2. Методи побудови системи управління персоналом ... 10
3. Поняття та етапи ділової кар'єри персоналу ... 16
Література ... 20


1. Визначте тенденції розвитку служби зайнятості ... 3
2. Поясніть суть організації праці ... 12
3. Дайте визначення поняття "кадровий менеджмент" ... 13
Література ... 15


1. Сутність організації та її роль у житті сучасного суспільства ... 3
2. Характеристика організаційних ресурсів. Специфіка управління людськими ресурсами ... 9
Література ... 15


1. Людина в моделі управління Ф. Тейлора ... 3
2. Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства ... 5
3. Зміст та послідовність дій при прогнозуванні і плануванні потреби в кадрах ... 11
Література ... 18


1. Стратегічні зміни в корпоративному управлінні та їх вплив на сучасний бізнес ... 3
2. Принципи побудови системи управління персоналом ... 8
3. Зміст роботи кадрових органів в управлінні діловою кар'єрою ... 15
Література ... 19


1. Різновиди та зміст планів по персоналу ... 3
2. Теорії Мак Клелланда, Герцберга. Модель Портера Лоулера ... 8
3. Управління адаптацією персоналу ... 12
Література ... 18


1. Методи аналізу ефективності використання робочого часу ... 3
2. Управління плинністю персоналу в організаціях ... 5
Література ... 12


1. Сучасні функції служби персоналу ... 3
2. Джерела залучення персоналу ... 6
3. Система професійного просування робітників ... 12
Література ... 15


1. Оперативний план роботи з персоналом ... 3
2. Управління адаптацією персоналу ... 7
3. Пізнавальні і та індивідуально-психологічні властивості особистості ... 11
Література ... 15


1. Кадровий менеджмент ... 3
2. Типи кадрових політик, їх стисла характеристика ... 10
3. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика ... 14
Література ... 17


1. Основні напрями діяльності служб персоналу ... 3
2. Критерії відбору персоналу ... 6
3. Види і етапи ділової кар'єри ... 10
Література ... 14


1. Кадрове планування як ефективний метод реалізації кадрової політики ... 3
1.1. Планування роботи з кадрами ... 3
1.2. Прогнозування в управлінні персоналом ... 6
1.3. Планування чисельності і складу працівників ... 8
1.4. Визначення перспективної потреби в спеціалістах ... 9
1.5. Методи розрахунку потреби в робітників кадрах ... 11
Література ... 14


1. Методи управління персоналом ... 3
2. Методи управління персоналом в японських корпораціях ... 4
3. Комплексна оцінка керівників і спеціалістів ... 10
Література ... 14


10. Різновиди та зміст планів по персоналу ... 3
15. Теорії Мак-Клелланда, Герцберга, Модель Портера Лоулера ... 8
21. Управління адаптацією персоналу ... 12
Література ... 17


1. Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Потреби, винагороди, закон результату. Мотивація та компенсація ... 3
2. Змістові теорії мотивації ... 7
2.1. П'ятирівнева ієрархія потреб Маслоу ... 7
2.2. Теорія ЖВЗ Алдерфера ... 10
2.3. Теорія трьох потреб МакКлелланда ... 10
2.4. Двофакторна теорія Герцберга ... 12
3. Процесуальні теорії мотивації ... 14
3.1. Теорія сподівання Врума ... 14
3.2. Теорія справедливості ... 16
3.3. Об'єднана модель мотивації Портера-Лоулера ... 16
Література ... 18


1. Навчання персоналу ... 3
1.1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності ... 3
1.2. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві ... 6
1.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу ... 11
Практичне завдання ... 15
Література ... 18


1. Оперативний план роботи з персоналом ... 3
2. Етапи адаптації персоналу ... 8
3. Пізнавальні та індивідуально-особистісні властивості особистості ... 11
Література ... 19


1. Суть і функції соціального партнерства ... 3
2. Оформлення документів по прийому на роботу ... 9
Література ... 13


1. Склад і структура персоналу ... 3
2. Методи управління персоналом в західноєвропейських корпораціях ... 9
3. Управління плинністю персоналу в організаціях ... 13
Література ... 20


1. Зміст та завдання політики менеджменту персоналу ... 3
2. Регулювання трудової діяльності персоналу ... 8
Література ... 16


1. Кадрова політика, її зміст та етапи ... 3
2. Джерела залучення персоналу ... 10
3. Система професійного просування робітників ... 14
Література ... 16


1. Реквізити службових документів. Вимоги до бланків ... 3
2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу ... 16
Література ... 21


1. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу ... 3
2. Правила поведінки та дисциплінарні процедури ... 11
3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу ... 17
Література ... 18


1. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу ... 3
1.1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу ... 3
1.2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу ... 7
1.3. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації ... 9
2. Режим праці та відпочинку ... 13
Література ... 19


1. Перерахуйте елементи структури кадрової служби ... 3
2. Визначте джерела функціонування персоналу ... 6
3. Дайте визначення поняття "кадри" ... 10
Література ... 12


1. Система управління персоналом ... 3
2. Критерії відбору персоналу ... 7
3. Види і етапи ділової кар'єри ... 11
3.1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри ... 11
3.2. Етапи кар'єри та етапи життя ... 13
3.3. Фактори успіху розвитку кар'єри ... 14
Література ... 19


1. Система управління персоналом ... 3
2. Методи управління персоналом в американських корпораціях ... 7
3. Аналіз плинності персоналу ... 11
Література ... 16


1. Поняття і види умов праці ... 3
2. Розвиток і професійне навчання в управлінні ... 11
Література ... 16


1. Стадії розвитку організації ... 3
2. Теорія "ієрархії потреб" А. Маслоу ... 6
3. Аналіз і оцінка стану трудової дисципліни ... 9
Література ... 13


1. Роль інформації в процесі взаємодії суб'єкта і об'єкта управління ... 3
2. Управління конфліктами ... 10
3. Охарактеризувати поведінкові сторони перерахованих міжособистісних ролей ... 18
Література ... 20


1. Можливості роботи за спеціальністю ... 3
2. Основні напрямки трудової діяльності. Спеціалісти в галузі управління трудовими ресурсами ... 4
3. Роль і значення людських ресурсів в системі управління суспільством, фази відтворення людських ресурсів ... 5
5. Система управління людськими ресурсами ... 5
5. Управління демографічними процесами ... 6
6. Управління освітою та профорієнтацією ... 7
7. Управління працею ... 9
8. Управління кадрами ... 9
9. Управління соціальним розвитком колективом ... 10
10. Управління саморозвитком і самореалізацією персоналу ... 12
11. Управління розподілом та перерозподілом трудових ресурсів ... 13
12. Управління робочими місцями ... 14
Література ... 16


1. Завдання та принципи кадрового планування ... 3
2. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб ... 8
Література ... 13


1. Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури та їх використання в кадровому менеджменті ... 3
2. Цілі, норми і засоби здійснення кадрових заходів під час реалізації кадрової політики ... 10
Література ... 19


Реферати з кадрового менеджменту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості