ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

1. Антимонопольне законодавство.....3
2. Вплив дотацій та субвенцій на попит.....6
Задача.....11
Література.....12


1. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом.....3
2. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.....10
Практичне завдання 1.....13
Практичне завдання 2.....14
Література.....16


1. Зміна у споживанні при зміні ціни на товар. Побудова кривої попиту. Фактори, що впливають на попит домогосподарств.....3
2. Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства чи галузі.....10
Література.....14


1. Крива "доход-споживання", її суть та порядок побудови.....3
2. Граничні витрати фірми в довгостроковому періоді.....6
Задача.....19
Література.....20


1. Вибір оптимального розміру підприємств.....3
2. Цінова дискримінація.....5
Література.....7


1. Цінова еластичність попиту: поняття, методи обчислення.....3
2. Поняття і параметри виробничої функції.....8
Література.....14


1. Суть методу граничного аналізу.....3
1.1. Граничні величини та математичний метод.....3
1.2. Теорія граничної корисності.....4
1.3. Теорія граничної продуктивності.....6
1.4. Формування неокласичного напрямку.....8
2. Поняття ізокости та її властивості.....10
Задача.....13
Література.....14


1. Гранична корисність продукту.....3
2. Закон спадної граничної корисності та його функції.....7
Література.....13


1. Аналіз поведінки споживача.....3
2. Теорія граничної корисності.....7
Література.....13


1. Рівновага споживача, її види.....3
2. Ізокванта. Карта ізоквант та її властивості.....6
Задача.....12
Література.....13


1. Визначте основні завдання підприємства та умови його функціонування.....3
2. Охарактеризуйте основні показники конкурентної фірми.....8
Задача.....16
Література.....17


1. Пропозиція праці та попит на працю на конкурентному ринку. Гранична доходність праці.....3
2. Рівновага споживача: кардиналістський ординалістський підходи.....10
Література.....14


2.3. Криві байдужості та їх властивості.....3
5.9. Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді.....7
10.1. Заробітна плата, ставка заробітної плати, мінімальна та середня заробітна плата.....10
Задача 8.....15
Задача 48.....16
Література.....17


1. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.....3
2. Максимізація прибутку підприємства конкурентної галузі у короткостроковому періоді; граничний підхід.....10
Література.....17


1. Методологія мікроекономічного аналізу.....3
2. Державне регулювання діяльності монополій.....7
Практичні завдання.....14
Література.....18


1. Монополія як форма існування ринку.....3
2. Модель Курно в олігополістичному ринку.....9
Задача.....15
Література.....16


1. Модельний аналіз ринку олігополії
1.1. Поняття олігополії та її основні моделі
1.2. Поняття моделі рівноваги олігополії
1.3. Теорія ігор в модельному аналізі олігополії
Задачі
Література


3.6. Ринкова рівновага та її характеристика.....3
6.8. Економічні наслідки монополізму.....6
11.2. Коротко- і довгострокові інвестиції, пропозиція заощаджень.....11
Задача 18.....16
Задача 58.....17
Література.....18


2.4. Поверхня байдужості та гранична норма заміщення.....3
5.10. Характер кривої пропозиції конкурентної галузі в довгостроковому періоді.....5
10.2. Два ефекти, що пояснюють характер кривої пропозиції праці.....9
Задача 9.....14
Задача 49.....14
Література.....15


1. Поняття про точку беззбитковості та обсяг цільового прибутку.....3
2. Знаходження оптимального обсягу виробництва (теорія граничних витрат).....6
Висновки.....15
Література.....16


1. Перехресна еластичність.....3
2. Суть досконалої конкуренції, умови її виникнення.....6
Задача.....11
Література.....12


1. Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг.....3
2. Порівняльна характеристика ефективності основних ринкових структур.....10
Література.....22


1. Криві байдужості та їх властивості.....3
2. Підприємницький дохід та економічні прибутки.....7
Література.....11


1. Ринковий попит та закон попиту.....3
2. Особливості поведінки олігополіста на ринку.....9
Задача.....21
Література.....22


3.16. Практичне застосування поняття еластичності в умовах ринку.....3
7.3. Некооперативна поведінка на ринку олігополії: рівновага за Нешем і модель Курно.....7
12.4. Ефективність виробництва: розподіл виробничих ресурсів, діаграма Еджворта.....9
Задача 28.....13
Задача 68.....14
Література.....15


1. Предмет та суб'єкти мікроекономіки.....3
2. Суть рівноваги споживача.....6
Завдання 3.....14
Література.....15


1. Ринкова пропозиція та закон пропозиції.....3
2. Суть закону Енгеля.....9
Задача.....12
Література.....13


1. Механізми формування ринкової рівноваги.....3
2. Сучасні моделі ринкової рівноваги.....10
Література.....13


1. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.....3
2. Особливості попиту на фактори виробництва.....10
Практичне завдання.....16
Завдання 1.....16
Завдання 2.....17
Література.....18


1. Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги.....3
2. Порівняльний аналіз чистої монополії та досконалої конкуренції.....6
3. Ставка позичкового відсотку: види та фактори зміни.....14
Задача 21.....16
Задача 61.....17
Література.....18


1. Ринки факторів виробництва, їх функції та особливості.....3
2. Інструменти усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів.....12
Задача 1.....18
Задача 2.....20
Література.....21


1. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Стійкість і нестійкість рівноваги.....3
2. Чиста монополія та її ознаки. Причини утворення монополій. Види монополій.....7
Задача 1.....14
Задача 2.....15
Література.....16


1. Перехресна еластичність попиту та еластичність попиту за доходом.....3
2. Модель поведінки монополіста. Оптимальний випуск.....6
Задача 1.....10
Задача 2.....12
Література.....13


2. Вибір споживача.....3
40. Приватизація підприємств.....6
Задача 22.....16
Задача 52.....16
Література.....17


1. Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції.....3
2. Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв'язок зміни ціни одного з благ на нього.....10
Задача.....14
Література.....15


1. Роль постійних і змінних витрат у діяльності підприємства.....3
2. Моделі олігополістичного ціноутворення.....8
Задача.....16
Література.....17


1. Витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періоді.....3
2. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст.....13
Завдання 3.....17
Завдання 4.....18
Література.....20

Реферати з мікроекономіки

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості