ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ

1. Загальні завдання психологічного консультування ... 3
2. Аналіз та осмислення життєвої ситуації ... 6
3. Вплив майбутнього на теперішнє як це використовується у сучасній практичній психології ... 13
Література ... 20


1. Поясніть суть порушення опосередкованості та ієрархії мотивів особистості ... 3
2. Дайте загальну характеристику методів дослідження відхилень в особистісному розвитку дітей ... 10
Література ... 19


1. Таблиця напрямів психології ... 3
2. Спробуйте узагальнити та зобразити концепцію Е. Еріксона за допомогою таблиці, включивши в неї 3 колонки: стадії розвитку, нормальна та аномальна лінії розвитку ... 5
3. Зробіть класифікацію галузей педагогічних наук, заповнивши таблицю ... 6
4. Обґрунтуйте, як співвідносяться зовнішня та внутрішня (психічна) діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації, наведіть приклади ... 7
5. Дослідження організаційних та комунікативних здібностей ... 12
Література ... 16


1. Структура здібності ... 3
2. Активність особистості. Потреби як джерело активності ... 6
3. Види уяви та їх характеристика ... 9
Література ... 12


1. Фази ділового спілкування ... 3
2. Поняття ескалація конфліктогенів ... 6
3. Завдання ... 14
Література ... 15


1. Потреба в довірливому спілкуванні, милосерді й підтримці ... 3
2. Довірливе спілкування, його функції та стадії ... 5
3. Сором'язливість як специфічна трудність міжособистісного спілкування ... 9
Література ... 17


1. Евристичні методи рішення творчих задач ... 3
2. Цілі і завдання спілкування ... 7
Завдання 3 ... 14
Література ... 15


1. Способи розпізнавання механізмів психологічного захисту ... 3
2. Фізіогноміка як область дослідження ... 8
Завдання 3 ... 17
Література ... 18


1. Інтереси, їх види та форми ... 3
2. Роль уяви в проблемних ситуаціях ... 7
3. Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талант, геніальність ... 11
Література ... 16


1. Експериментальне визначення вміння вирішувати свої проблеми і визначення самооцінки ... 3
2. Форми спілкування ... 9
3. Завдання ... 15
Література ... 16


1. Поняття спілкування в соціальній психології та його види ... 3
2. Психологічна структура групових норм. Соціальна санкція як засіб соціального контролю ... 9
3. Для пояснення якого явища використовується поняття "проксеміка"? ... 15
Література ... 18


1. Індивідуальні відмінності в почуттях ... 3
2. Визначення психології як науки ... 8
3. Індивідуальні відмінності в сприйнятті ... 11
Література ... 13


1. Індивідуальні відмінності в почуттях ... 3
2. Визначення психології як науки ... 8
3. Індивідуальні відмінності в сприйнятті ... 11
Література ... 13


1. Індивід. Особистість. Індивідуальність ... 3
2. Операційний склад мислення ... 10
3. Проблеми психічного розвитку підлітків в сучасних умовах ... 13
Література ... 18


1. Роль інформації в процесі взаємодії суб'єкта і об'єкта управління ... 3
2. Управління конфліктами ... 10
3. Охарактеризувати поведінкові сторони перерахованих міжособистісних ролей ... 18
Література ... 20


1. Предмет і завдання психології ... 3
2. Інтереси та їх види ... 7
3. Мета і завдання виховання ... 8
4. Категорії дидактики ... 14
Література ... 17


1. Поняття життєвого шляху особисті ... 3
2. Установки особистості і особистісні формування ... 8
3. Фізіологічні основи уяви ... 11
Література ... 18


1. Практичні вправи з концентрації ... 3
2. Кризи розвитку особистості ... 5
3. Поняття психотехнології спілкування та її функції ... 12
Література ... 181. Пакет діагностичних методик по виявленню конфліктних сімей ... 3
2. Особливості конфліктів в новоствореній сім'ї і конфліктів в сім'ях, що існують 10-20 років ... 18
2.1. Конфлікти в новоствореній сім'ї ... 18
2.2. Особливості конфліктів в зрілих сім'ях ... 20
Література ... 26


1. Природний і лабораторний експеримент ... 3
2. Забування, його причини та способи боротьби з ним ... 4
3. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової діяльності і темперамент ... 8
Література ... 14


1. Диференціація в групах і колективах ... 3
2. Логічні форми мислення ... 6
3. Предмет вивчення вікової психології. Методи дослідження ... 8
Література ... 12


1. Методи загальної психології та їх характеристика ... 3
1.1. Основні вимоги до методів психології ... 3
1.2. Основні методи психології. Спостереження, експеримент ... 4
1.3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка ... 6
1.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ ... 9
2. Запам'ятовування та його види ... 9
3. Вольові якості, їх формування ... 12
Література ... 18


1. Сенсибілізація, синестезія ... 3
2. Моральні почуття та їх характеристика ... 7
3. Особливості і відмінності стилів поведінки в конфлікті ... 10
Література ... 16


1. Види мови ... 3
2. Прогрес і регрес навичок ... 8
3. Метод прикладу, переконання і навіювання як методи стимулювання у вихованні ... 10
4. Класифікація методів навчання ... 16
Література: ... 25


1. Мозок і психіка ... 3
2. Поняття про темперамент ... 10
3. Розумове виховання ... 16
4. Урок - основна форма організації навчання ... 19
Література ... 27


1. Функційні і дисфункційні наслідки конфліктів ... 3
2. Поняття про відчуття і сприймання ... 5
3. Поняття про почуття та емоції. Роль почуттів у пізнавальній і практичній діяльності ... 11
Література ... 14


1. Уміння, навичка, звичка ... 3
2. Сприймання простору, часу, руху ... 8
3. Темперамент: природа, фізіологічна основа ... 11
Література ... 15


1. Зв'язок психології з іншими науками ... 3
2. Поняття про суть особистості ... 6
3. Процес виховання, його структура і рушійні сили ... 14
4. Засоби навчання ... 19
Література ... 26


1. Механізм взаємосприймання ... 3
2. Забування, його причина і профілактика ... 5
3. Здібності. Природа здібностей ... 10
Література ... 17


1. Теорія становлення груп ... 3
2. Мислення як діяльність ... 8
3. Психолого-педагогічні основи розвитку ділових якостей у підлітків ... 12
Література ... 19


1. Мозок і психіка ... 3
2. Відчуття, природа відчуттів ... 9
3. Почуття, функції почуттів ... 13
Література ... 20


1. Сутність спілкування як процесу ... 3
2. Психодіагностичні методи виявлення рівня ділового спілкування ... 7
3. Завдання ... 14
Література ... 15


1. Охарактеризуйте види тестів, застосовуваних у психодіагностиці та сферу їхнього використання ... 3
2. З'ясуйте сутність явища проекцій ... 8
Література ... 12


1. Основні вимоги до особи, що ставляться професією типу "людина-людина" ... 3
2. Метод вивчення професійних намірів молодих людей. Суть цього методу ... 5
3. Методи досліджень характеристик пам'яті з профорієнтаційною метою ... 7
4. Розробити програму протоколу діагностичної бесіди з метою професійного визначення ... 11
5. Підібрати вправи та визначити форми роботи з метою професійного визначення ... 13
Література ... 19


1. Класифікація професій за Є.О. Климовим, її суть ... 3
2. Методи вивчення особистості з метою профорієнтації ... 5
3. Пам'ять та її значення для професійної діяльності ... 7
4. Методики дослідження характеристик пам'яті з профорієнтаційною метою ... 8
5. Розробити програму протоколу діагностичної бесіди з метою професійного визначення ... 12
Література ... 15


1. Предмет психолого-педагогічного консультування ... 3
2. Вивчення уваги ... 7
3. Психолого-педагогічне консультування "важких підлітків" та їх батьків ... 11
4. Психологічний анамнез ... 16
5. Функції сім'ї ... 17
Література ... 20


1. Специфіка соціально-психологічного підходу до розуміння особистості ... 3
2. Характеристика соціально-психологічних теорій особистості ... 4
3. Психоаналітичний підхід З.Фрейда (1856-1939) до розуміння особистості ... 8
4. Психоаналіз Карла Юнга (1875-1961) ... 10
5. Психоаналіз Альфреда Адлера (1870-1937) ... 11
6. Біхевіористський підхід до розуміння особистості ... 13
7. Розуміння особистості з позицій гуманістичної психології ... 14
8. Розуміння особистості з точки зору трансакційного аналізу ... 16
9. Розуміння особистості в рамках екзистенціальної психології ... 18
10. Східно-психологічні теорії особистості ... 20
Література ... 22


1. Вольові якості та їх формування ... 3
2. Принципи класифікації галузей психології. Структура сучасної психологічної науки ... 7
3. Види пам'яті ... 9
Література ... 14


1. Розкрийте особливості застосування математично-статистичних методів в психологічних вимірюваннях ... 3
2. Визначте психологічні особливості діагностики ціннісної сфери особистості ... 7
Література ... 13


1. Види пам'яті ... 3
2. Розвиток психіки у філогенезі та онтогенезі ... 6
3. Радість ... 13
Література ... 16


1. Аналітичні моделі міжособистісного спілкування ... 3
2. Фактори стабільних емоційних відносин ... 6
3. Соціальні емоції ... 12
Література ... 16


1. Види спілкування і їх значення ... 3
2. Механізм психологічного захисту ... 9
Завдання 3 ... 14
Література ... 16


1. Спілкування як базова категорія психології ... 3
2. Зв'язок категорії "спілкування" з свідомістю, мисленням, діяльністю міжособистісною взаємодією ... 7
3. Засоби невербального спілкування ... 14
4. Складання плану-конспекту тренінгового заняття ... 18
Література ... 20


1. Активність і спрямованість особистості ... 3
2. Соціальні етапи і стереотипи ... 7
3. Історія дослідження малої групи, їх класифікація ... 10
Література ... 15


1. Структура особистості ... 3
2. Уява. Властивості уяви ... 10
3. Фактори, що впливають на взаємостосунки в ранній юності ... 19
Література ... 24


1. Структура характеру ... 3
2. Звички і їх роль у поведінці людини ... 6
3. Характеристика судження ... 10
Література ... 15


1. Характеристика методів дослідження групової диференціації ... 3
2. Мислення, властивості мислення ... 11
3. Талант, геніальність і майстерність ... 15
Література ... 18


1. Темперамент і основні властивості нервової системи людини ... 3
2. На формування моєї особистості вплинули такі чинники ... 9
3. Криза періоду ранньої юності ... 10
Література ... 16


1. Теорії становлення груп ... 3
2. Мислення як діяльність ... 9
3. Психолого-педагогічні основи розвитку сучасних ділових якостей у підлітка ... 13
Література ... 18


1. Свідомі і несвідомі мотиви ... 3
2. Фізіологічна природа уяви ... 6
3. Проблеми взаємовідносин з оточуючими в ранній юності ... 13
Література ... 17


1. Рефлекторна природа психічного процесу ... 3
2. Основні риси типового характеру ... 5
3. Виховання свідомої дисципліни ... 15
4. Основні вимоги до уроку ... 17
Література ... 20


1. Шляхи, прийоми і засоби вдосконалення уваги людини ... 3
2. Мислення. Властивості мислення ... 8
3. Розлади уваги ... 11
Література ... 16


1. Проаналізуйте види валідності та порядок роботи при перевірці валідності ... 3
2. Виконайте порівняльний аналіз різних напрямів в сучасних дослідженнях мотивації ... 9
Література ... 13


1. Свідоме і несвідоме. Структура свідомості ... 3
2. Класифікація відчуттів і види відчуттів ... 7
3. Психологічні теорії почуттів ... 10
Література ... 19


1. Взаємозв'язок психології з майбутньою професійною діяльністю студента, залежно від спеціалізації ... 3
2. Загальні властивості відчуттів: чутливість і її вимір, адаптація, взаємодія, сенсибілізація, синестезія ... 8
3. Форми протікання почуттів: настрої, афекти, пристрасті, стрес ... 12
Література ... 15


1. Предмет, задачі, принципи галузі психології ... 3
2. Увага. Форми прояву уваги ... 9
3. Воля. Функції волі ... 13
Література ... 17


1. Поняття про волю. Найважливіші особливості вольової діяльності людини ... 3
2. Психіка і свідомість. Структура свідомості і її основні психологічні характеристики ... 5
3. Поняття про пам'ять та її значення в житті та діяльності людини ... 10
Література ... 15

Реферати з психології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості