ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ

1. Діалектика та її альтернативи ... 3
2. Філософське поняття культури, її структура і роль в житті людини і суспільства ... 8
3. Філософське вчення про основи буття матерії ... 13
Література ... 16


1. Філософія епохи Відродження: основний зміст епохи і його відбиття у філософії антропоцентризму ... 3
2. Джерела і дві лінії розвитку російської філософії - релігійно-ідеалістична та революційно-демократична ... 6
3. Емпіричне і теоретичне дослідження та відповідні їм методи ... 13
Література ... 18


1. Розкрийте зміст поняття світогляду і окресліть його значення в свідомому розумінні людиною свого життя ... 3
2. Окресліть основні зміни змістовних акцентів у християнському світобаченні в епоху європейського Відродження ... 8
3. Охарактеризуйте напрями антропологічного спрямування у філософії ХХ ст ... 13
Література ... 18


1. Особливості, умови виникнення та етапи розвитку античної філософії ... 3
2. Структура та функції свідомості ... 13
Література ... 17


1. Основні напрямки філософського вчення Аристотеля ... 3
2. Проблеми істини в пізнанні ... 8
Література ... 15


1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії ... 3
2. Проблема спрямованості та єдності історичного процесу. Лінійні та циклічні концепції історії ... 12
Література ... 22


3. Основні світоглядні проблеми філософії. Протилежність та єдність матеріалізму та ідеалізму ... 3
32. Практика як спосіб ставлення і відношення людини до світу і до самої себе ... 8
44. Основні закони діалектики ... 10
Література ... 16


1. Філософія як любов до мудрості. Джерела і предмет філософії ... 3
31. Розробка антропологічного принципу та ідея суспільного прогресу у творчості І. Франка, М. Драгоманова, Л. Українки та М. Грушевського ... 6
54. Поняття культури. Матеріальна і духовна культура ... 10
Література ... 14


1. Досократична філософія VІІ-VІ ст. до н.е ... 3
2. Рівні, форми та види пізнання ... 8
Література ... 15


1. Основні напрямки елліно-римської філософії ІV-І ст. до н.е ... 3
1.1. Скептицизм (Scepticisme) ... 4
1.2. Стоїцизм (Stoicism) ... 5
1.3. Епікуреїзм ... 7
1.4. Кінізм (Cynicism) ... 9
1.5. Академія (Academy), або платонізм (platonism) ... 10
1.6. Неоплатонізм (Neoplatonism) ... 11
2. Рух, простір і час як універсальні форми існування буття та матерії, їх взаємозв'язок ... 13
Література ... 16


14. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва 18 ст ... 3
38. Свідомість людини як діалектичне співвідношення об'єктивної та суб'єктивної реальності ... 10
56. Масова та елітарна культура. Молодіжна культура ... 15
Література ... 20


1. Теорія пізнання і природного права Дж. Локка ... 3
2. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі ... 7
3. Скептицизм Д. Юма ... 12
Література ... 19


1. Свобода і рабство волі людини в релігійно-етичних вченнях Еразма Ротердамського і Мартіна Лютера ... 3
2. Протестантська етика і "дух капіталізму" ... 8
3. Значення системи цінностей протестантської моралі в сучасному капіталістичному суспільстві ... 16
Література ... 21


1. Концепції "закритого" і "відкритого" суспільства (Шпенглер, Тойнбі, П. Сорокін, Поппер та ін.). Проблема соціального прогресу ... 3
2. Структурно-функціональний аналіз ("теорія факторів" Т. Парсонса та ін.). Проблема "цілісності особи" та методу соціального аналізу ... 8
3. Емпірична соціологія як "соціопсихологічна теорія" (І. Саймон, П. Лаварсфельд). Обмеження емпіричного методу аналізу (прагматизм, конвенціоналізм) ... 16
4. Концепції індустріального, постіндустріального та інформаційного суспільства (Е. Дюркгейм, М. Вебер, У. Ростоу, Д. Беля, З. Бжезінський, Е. Масуда та ін.) ... 23
Література ... 28


1. Назвіть основні рівні наукових знань про політику ... 3
2. Порівняйте основні види "значення", яке має норма за способом за яким реалізуються вимоги ... 5
3. Проаналізуйте специфіку філософського осмислення економічної сфери та назвіть відмітні риси ... 10
4. Назвіть приклад "економіки інформації" з Вашої власної практики ... 16
Література ... 18


1. Ідейний світогляд Ренесансу та особливості італійського Відродження ... 3
2. Загальні особливості української філософії та основні етапи її розвитку ... 8
Література ... 15


1. Особливості філософії софістів ... 3
2. Феномен релігії. Філософські тлумачення природи та сутності релігії ... 5
3. Особливості й проблематичність людського буття ... 13
4. Вчення про три світи та дві натури в філософії Г. Сковороди ... 16
Література ... 18


1. Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва 18 ст ... 3
2. Філософські ідеї Т.Г. Шевченка ... 9
3. Історична різноманітність і єдність типів суспільних формацій та цивілізацій ... 11
Література ... 16


1. Філософські погляди Г. Гегеля ... 3
2. Діяльність Римського клубу в контексті розв'язання екологічних проблем ... 6
Література ... 13


1. Людина як міра всіх речей ... 3
2. Людина і держава в філософії Платона ... 11
3. Аристотель про людину і суспільство ... 13
Література ... 17


18. Ідеалістична діалектика розвитку світу і людини як основне досягнення гегелівської філософії ... 3
42. Принципи діалектики ... 5
52. Рушійні сили історичного розвитку. Активна та пасивна роль народних мас історичному процесі ... 7
Література ... 15


1. Філософія епохи Просвітництва ... 3
2. Проблема історичного прогресу ... 12
Література ... 17


1. Життєвий шлях людини ... 3
2. Ціннісні виміри людського життя ... 13
2.1. Цінності, оцінка, вибір ... 13
2.2. Ціннісні орієнтації та їх роль у житті людини ... 15
Література ... 20


1. І. Кант - засновник німецької класичної філософії ... 3
2. Вчення В.І.Вернадського про "ноосферу" ... 7
Література ... 11


1. Г.С. Сковорода - засновник української класичної філософії ... 3
2. Українська "університетська" філософія ХІХ ст ... 4
3. Кирило-Мефодіївське товариство ... 15
Література ... 20


1. Космологічний натуралізм мілетської, іонійської, елеатської філософських шкіл давньої Еллади ... 3
2. Атомістичне та ідеалістичне трактування буття у філософських концепціях Демокрита і Платона ... 8
3. Проблеми державного устрою у філософії Платона і Аристотеля ... 10
Література ... 16


1. Людина як предмет філософії ... 3
2. Філософське розуміння простору і часу ... 11
Література ... 14


1. Основні світоглядні проблеми філософії. Протилежність та єдність матеріалізму та ідеалізму ... 3
2. Позитивізм та його різновиди в західній філософії ХХ ст ... 7
3. Історична різноманітність і єдність типів суспільства. Формація і цивілізація ... 10
Література ... 15


1. Проблеми морального виховання у період античності ... 3
2. Проблеми морального виховання і самовдосконалення особистості в епоху Середньовіччя і Нового часу ... 11
Література ... 16


1. Засновники некласичної філософія А. Шопенгауер, С. К'єркегора; філософії життя А.Бергсон, В. Дільтей, О. Шпенглер ... 3
2. Предмет і завдання соціальної філософії ... 8
Література ... 11


1. "Екзистенціальна" філософія і її різновиди: екзистенціалізм, персоналізм, філософська антропологія. Проблема відчуження і свободи, існування і сутності людини (С. К'єркегор, М. Хайдеггер, Ж.Т. Сартр) ... 3
2. Неотомізм і "екзотична" філософія ХХ ст. (антропософія, неофрейдизм, "містичний спіритуалізм" та ін.). Ірраціоналізм ... 9
3. Російська релігійна філософія ... 18
Література ... 24


1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії ... 3
2. Проблема спрямованості та єдності історичного процесу. Лінійні та циклічні концепції історії ... 11
Література ... 17


1. Геліоцентризм, пантеїзм. Проблема людської особистості в гуманістичній традиції епохи Відродження ... 2
2. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні ... 14
3. Суспільство як система, що саморозвивається. Критерії прогресивного розвитку суспільства ... 17
Література ... 21


1. Пізнання як соціально опосередковане відношення людини до світу ... 3
2. Суб'єкт і об'єкт. Основні принципи теорії пізнання ... 8
3. Практика як специфічний людський спосіб відношення до світу ... 17
Література ... 20


1. Філософські погляди Платона ... 3
2. Альтернативи діалектики ... 7
Література ... 13


1. Філософія як тип світогляду. Предмет філософії. Специфіка філософського знання ... 3
2. Основна проблематика філософського знання. співвідношення основних питань філософії та світогляду ... 5
3. проблеми методу в філософії. діалектика та метафізика ... 8
4. Функції та роль філософії в суспільстві ... 13
5. Передумови виникнення філософії та основні етапи її розвитку та їх загальна характеристика ... 16
Література ... 22


1. Специфіка європейського просвітництва. Основні представники ... 3
2. Самоорганізація та соціальна організація суспільства ... 10
Література ... 18


1. Ідейний зміст світогляду Ренесансу та особливості італійського Відродження ... 3
2. Загальні особливості української філософії та основні етапи її розвитку ... 10
Література ... 19


1. Філософія як спосіб духовного самовизначення людини в світі ... 3
2. Філософія епохи еллінізму ... 8
3. Філософські погляди Т. Шевченка ... 11
4. Християнство як одна із провідних релігій світу ... 13
Література ... 18


1. Проблема Схід-Захід у розвитку сучасної цивілізації. Східні і західні філософствування ... 3
2. Сучасні концепції походження людини та їх оцінка ... 7
Література ... 14


1. Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії ... 3
2. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди ... 9
Література ... 16


1. Специфічні характеристики філософського знання ... 3
2. Основні ідеї доби Відродження ... 6
3. "Філософія серця" П. Юркевича ... 10
4. Сучасне релігійне життя України ... 10
Література ... 19


1. Структура і функції філософського знання ... 3
2. Концепція походження свідомості. Провідні чинники виникнення і функціонування ... 9
Література ... 14


Філософія Стародавньої Індії ... 3
Філософія Стародавнього Китаю ... 6
Філософія стародавніх Греції і Риму ... 9
Література ... 23


1. Право на життя і проблеми смертної кари ... 3
2. Суїцид: причини і наслідки ... 13
Література ... 22


1. Типологія світогляду. Світогляд і філософія ... 3
2. Проблема людини в екзистенціалізмі ... 10
Література ... 15


1. Поняття та структура світогляду. Його основні типи ... 3
2. Ознаки, структура та функції свідомості ... 8
Література ... 13


1. Проблеми сучасної танатології ... 3
1.1. Ненаукові сфери ... 3
1.2. Наукові дисципліни ... 5
2. Проблема безсмертя та шляхи її розв'язання ... 16
Література ... 24


1. Етнокультурна передісторія української людності ... 3
2. Основні риси українського світоглядного менталітету ... 10
3. Філософія Києворуської доби ... 14
4. Філософія XIV-XVI ст. Агіографія українського неоплатонізму. Полемізм ... 15
Література ... 18

Реферати з філософії

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості