ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

1. Дослідження питань політичної модернізації і стабільності в американській політології ... 3
2. Правові основі формування і діяльності політичних партій ... 6
3. Світовий політичний процес та основні тенденції його розвитку ... 11
Література ... 19


1. Види маркетингу та їх застосування ... 3
2. Стилі політичної поведінки ... 8
Література ... 13


1. Поняття, сутність та ознаки демократії ... 3
2. Основні концепції демократії ... 6
2.1. Доктрина ліберальної демократії, її універсальність ... 6
2.2. Чи була пролетарська (соціалістична) демократія? ... 10
2.3. Новітні концепції демократії ... 13
3. Специфічні умови встановлення і розвиток демократії в Україні ... 19
Література ... 23


1. М. Драгоманов - основоположник політичної науки в Україні ... 3
2. І. Франко про історичний характери держави і політичної влади, правовий статус особи ... 11
3. Народницька школа в історії української політичної думки (В. Антонович) ... 15
Література ... 17


1. Місце М. Драгоманова у розвитку політичних ідей ... 3
2. Вплив ідеологічної доктрини на розвиток політичних процесів в Україні ... 9
3. Розвиток політичної науки в незалежній Україні ... 18
Література ... 21


1. Виникнення та головні етапи розвитку політичної доктрини марксизму ... 3
2. Проблеми формування правової держави в Україні ... 6
3. Зміст і сутність етнонаціональної політики незалежної України ... 10
Література ... 17


1. Проблема типології політичних режимів і партійних систем в працях французьких вчених ... 3
2. Політичні партії України: походження, ідейні орієнтації, електорат ... 6
3. Загрози кризи цивілізації і шляхи розвитку глобальних проблем ... 18
Література ... 21


1. Концепція "Суспільного договору" і природного права у творчості Т. Гоббса і Ж.Ж. Руссо ... 3
2. Конституція П. Орлика - визначний документ української політичної думки початку XVIII ст ... 14
Література ... 16


1. Еволюція поглядів М. Грушевського від національно-територіальної автономії України до її повного державного суверенітету ... 3
2. Лібералізм: суть, характер політичної та ідейної еволюції ... 4
3. Влада і мораль ... 10
3.1. Політика і мораль: що зближає їх? ... 10
3.2. Політика і мораль: розходження між ними ... 11
3.3. Відокремлення політики від моралі ... 12
Література ... 15


1. Політична ідеологія діячів Реформації М. Лютера та Ж. Кальвіна ... 3
1.1. Політична ідеологія М. Лютера ... 3
1.2. Політичні ідеї Ж. Кальвіна ... 6
2. Конституційні основи розвитку політичної ситуації в Україні ... 10
3. Соціально-класова структура українського суспільства в умовах переходу від планової до ринкової економіки ... 14
Література ... 20


1. Основні концепції розвитку маркетингу ... 3
2. Поняття політичної діяльності ... 8
Література ... 18


1. Проблеми типології політичних режимів і партійних систем у працях французьких вчених ... 3
2. Політичні партії України: походження, ідейні орієнтації, електорат ... 8
3. Загрози кризи цивілізації і шляхи розв'язання глобальних проблем сучасності ... 11
Література ... 17


1. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій ... 3
Вступ ... 3
1.1. Історичні передумови створення Кирило-Мефодіївського братства ... 3
1.2. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій ... 5
Висновки ... 10
2. Суспільно-політичні рухи у демократичних державах ... 11
Вступ ... 11
2.1. Суть соціально-політичних рухів ... 11
2.2. Види соціально-політичних рухів сучасності ... 13
Висновки ... 16
Література ... 18


1. Розвиток державотворчих концепцій в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства ... 3
Вступ ... 3
1.1. Історичні передумови створення Кирило-Мефодіївського братства ... 3
1.2. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій ... 5
Висновки ... 10
2. Політична поведінка як показник політичної культури особистості ... 10
Вступ ... 10
2.1. Сутність політичної культури ... 10
2.2. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури ... 12
Висновки ... 14
3. Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії" ... 14
Вступ ... 14
3.1. Вчення М. Вебера про державу ... 15
3.2. Веберівська концепція "раціональної бюрократії" ... 18
Висновки ... 19
Література ... 21


1. Вчення Макіавеллі та "макіавелізм" ... 3
2. Політична система як форма стабілізації та розвитку суспільного життя ... 7
3. Політичне лідерство в сучасній Україні. Основні проблеми формування та оновлення ... 12
Література ... 16


1. Значення політології як науки і навчальної дисципліни у політичному розвитку сучасної України ... 3
1.1. Політологія в системі суспільних наук ... 3
1.2. Предмет політології ... 5
1.3. Структура та функції політології ... 6
2. Розвиток політичної науки в незалежній Україні ... 9
3. Сучасні релігійні доктрини ... 11
Література ... 16


1. Кирило-Мефодіївське товариство ... 3
2. Новаторство ... 9
3. Предмет політично-державного устрою ... 11
Література ... 18


1. Концептуальні дослідження політичного життя суспільства польськими політологами ... 3
2. Опозиція та її роль у політичному житті ... 8
3. Людство перед загрозою міжнародного тероризму ... 12
Література ... 18


1. Зміст і сутність політики ... 3
2. Дисидентство - опозиція радянському тоталітарному режиму ... 9
3. Анархізм як вияв лівого екстремізму ... 12
Література ... 14


1. Політичні ідеї княжої доби в історії України ... 3
2. Партії на виборах, в парламенті та уряді ... 6
3. Україна в системі сучасних міжнародних відносин ... 10
Література ... 15


1. Засоби формування політичної культури особистості ... 3
1.1. Сутність та структура політичної культури ... 3
1.2. Історичні типи політичної культури та її основні функції ... 4
1.3. Реалії політичної культури в Україні ... 8
2. Людина в тоталітарному суспільстві ... 11
Список літератури ... 17


1. Ідеальний депутат ... 3
2. Особливості політичної реклами ... 9
Література ... 14


1. Політична ідея княжої доби історії України ... 3
1.1. Витоки політичних ідей ... 3
1.2. Становлення державної ідеології ... 5
1.3. Легітимність князівської влади ... 8
2. Соціал-демократія у світі і Україні: історія, програми, цілі, досягнення ... 13
Література ... 17


1. Політологія в системі підготовки майбутнього спеціаліста ... 3
2. Принципи формування і функціонування влади в Україні ... 7
3. Особливості політичної соціалізації особи в сучасних умовах ... 12
Література ... 17


1. Світовий політичний процес та основні тенденції його розвитку ... 3
2. Політична соціалізація: сутність, фактори, механізми ... 9
Література ... 14


1. Дж. Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму ... 3
1.1. Життя і творчість Дж. Локка ... 3
1.2. Джон Локк - засновник філософсько-політологічної системи класичного лібералізму ... 5
2. Політичний режим пострадянської України ... 7
3. Становлення "середнього класу" в Україні - важливий чинник побудови демократичної держави і громадянського суспільства ... 12
Література ... 16


1. Політичні аспекти етико-гуманітарної концепції Г. Сковороди ... 3
2. Анархізм як вияв лівого екстремізму ... 11
Література ... 16


Завдання 1. Партійні системи та їх типологія ... 3
Завдання 2. Соціалізм та ідеологія соціал-демократів ... 8
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання та обґрунтуйте їх ... 12
Завдання 4. Розкрийте суть понять ... 12
Література ... 14


Завдання 1. Об'єкт і предмет політології ... 3
Завдання 2. Громадянське суспільство і держава ... 7
Завдання 3 ... 11
Завдання 4 ... 12
Література ... 13


1. Етапи політичного рекламування ... 3
2. Опитування громадської думки ... 7
Література ... 19


1. Концепція "Суспільного договору" і природного права у творчості Т. Гоббса і Ж.Ж. Руссо ... 3
2. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності поняття "соціальна держава" ... 10
3. Соціальна політика і соціальний захист населення України ... 14
Література ... 21


Завдання 1. Соціальні спільності як суб'єкти політики ... 3
Завдання 2. Політико-правові вчення Стародавнього Риму ... 7
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання ... 11
Завдання 4. Розкрийте зміст понять ... 11
Література ... 12


1. Дослідження питань політичної модернізації і стабільності в американській політології ... 3
2. Правові основи формування і діяльності політичних партій ... 9
3. Світовий політичний процес та основні тенденції його розвитку ... 14
Література ... 20


1. Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і раціональної бюрократії ... 3
2. Громадянське суспільство, його суть, ознаки і труднощі становлення в Україні ... 7
3. Політичні передумови, ґенеза і сутність етнічних конфліктів та шляхи їх вирішення ... 17
Література ... 23


1. Основний зміст античних проектів політичного влаштування суспільства ... 3
2. Влада і мораль ... 8
2.1. Діалектика взаємовпливу політики і моралі ... 8
2.2. Політика в морально-етичному вимірі ... 11
3. Національна політична еліта: шляхи становлення ... 16
Література ... 21


1. Концепція політичної легітимності М. Вебера ... 3
2. Державна влада як вища форма політичної влади ... 6
3. Людина як потенційний суб'єкт влади ... 13
Література ... 16


1. В. Винниченко про шляхи і методи боротьби за незалежність України ... 3
2. Соціально-класова структура українського суспільства в умовах переходу від планової до ринкової економіки ... 6
Література ... 14

Реферати з політології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості