ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ

1. Соціалізація особистості як вид соціального процесу ... 3
2. Рівні соціалізації особистості ... 7
Література ... 12


1. Соціологія як наука про суспільство ... 3
1.1. Поняття соціології. Структура соціальних знань ... 3
1.2. Структура соціології ... 6
1.3. Предмет і об'єкт соціології ... 9
1.4. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками ... 11
2. Соціальні знання епохи Середньовіччя ... 13
Література ... 17


1. Сім'я та основні її функції ... 3
2. Соціометричне опитування, процедура та етап проведення ... 8
3. Алкоголізм і наркоманія в житті студентів ... 10
Література ... 19


Завдання 1. Аналіз документів і спостереження в соціології ... 3
Завдання 2. Обробка та аналіз соціальної інформації ... 11
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання ... 18
Завдання 4. Розкрийте зміст понять ... 18
Література ... 19


1. Соціальне знання Середньовіччя та Відродження ... 3
1.1. Протосоціологічні погляди в Середньовіччі ... 3
1.2. Протосоціологічні погляди доби Відродження ... 4
2. Суть і зміст економічної соціології ... 7
Література ... 19


1. Основні категорії і поняття етносоціології, взаємозв'язок між ними ... 3
2. Етнічна меншина: поняття, ознаки, функції ... 9
3. Міграція: сутність і типи. Етносоціологічний аспект вивчення міграцій ... 11
4. Мова як показник етнічної ідентифікації ... 15
5. Міжетнічний конфлікт: сутність, причини, форми ... 19
Література ... 23


Завдання 1. Функції соціології ... 3
Завдання 2. Місце соціології в системі гуманітарних наук, її зв'язок з іншими науками ... 9
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання ... 11
Завдання 4. Розкрийте зміст понять ... 12
Література ... 13


Завдання 1. Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки ... 3
Завдання 2. Суб'єкти та об'єкти громадської думки. Функції та канали висловлювання громадської думки ... 6
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання ... 11
Завдання 4. Розкрийте зміст понять ... 11
Література ... 13


1. Соціологічна думка другої половини XX ст ... 3
2. Соціологія громадської думки ... 6
2.1. Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки ... 6
2.2. Суб'єкти та об'єкти громадської думки ... 8
2.3. Функції та канали висловлювання громадської думки ... 10
2.4. Теоретичні та практичні аспекти громадської думки в зарубіжній та вітчизняній соціології ... 13
Література ... 18


1. Програма соціологічного дослідження ... 3
2. Характеристика суспільства як системи ... 7
3. Соціологія сім'ї як наука: об'єкт, предмет, сутність та основні категорії ... 9
Література ... 15


1. Поведінка керівника у конфліктній ситуації. Психолого-педагогічні методи профілактики та розв'язання конфліктів ... 3
2. Застосування психологічних методів для забезпечення координації діяльності виконавців ... 11
3. Професіограма касира ... 19
Література ... 23


1. Предметна сфера соціологічної науки ... 3
2. Основні наукові підходи до розуміння сутності людини ... 6
3. Види і функції соціальних інститутів ... 13
Література ... 15


1. Специфіка внутрішнього світу особистості ... 3
2. Концепція людинознавства Б.Г. Ананьєва ... 8
Література ... 12


1. Етапи розвитку особистості в суспільстві ... 3
2. Кризи розвитку особистості ... 9
3. Суть та значення медитації ... 11
Література ... 15


1. Формальні і неформальні відносини в трудовому колективі ... 3
2. Мотивація трудової діяльності. Види і функції мотивів. Фактори, які впливають на мотивацію трудової діяльності ... 7
3. Професіограма бухгалтера ... 12
Література ... 17


Завдання 1 ... 3
Завдання 2. Аналіз мовної ситуації на основі комплексу різнорівневих критеріїв ... 5
Завдання 3. Цілеспрямований експеримент у соціолінгвістичному дослідженні ... 8
Література ... 15


1. Роль опитувань у зборі первинної соціальної інформації ... 3
2. Теорія соціальної стратифікації ... 6
3. Об'єкт, предмет і функції соціології економіки ... 10
Література ... 15


1. Формування і розвиток індустріальної соціології в США і Західній Європі ... 3
2. Суть і фактори працездатності людини. Структура працездатності ... 8
3. Скласти професіограму для професії головний технолог ... 15
Література ... 22


1. Методологічні основи соціології та психології праці. Взаємозв'язок категорій соціального та економічного у розвитку та функціонуванні суспільної праці ... 3
2. Оцінка та прогнозування соціально-психологічних наслідків нововведень ... 10
3. Професіограма головного диспетчера ... 13
Література ... 17


1. Методологічні основи соціології та психології праці. Взаємозв'язок категорій соціального та економічного у розвитку та функціонуванні суспільної праці ... 3
2. Оцінка та прогнозування соціально-психологічних наслідків нововведень ... 10
3. Професіограма головного диспетчера ... 14
Література ... 19


1. Методологічні принципи вивчення соціальної структури суспільства ... 3
2. Програма соціологічного дослідження ... 7
Література ... 13


1. Основні етапи протосоціологічного періоду ... 3
1.1. Розвиток соціального знання Стародавнього світу ... 3
1.2. Соціальні знання епохи середньовіччя ... 5
1.3. Соціальні знання і дослідження Нового часу (XVII - початок XIX ст.) ... 8
2. Поняття та види девіантної поведінки ... 10
3. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії ... 11
Література ... 14


1. Українська протосоціологія ... 3
2. Шлюб і сім'я як об'єкт соціологічного дослідження ... 10
Література ... 18


1. Застосування психологічних методів для забезпечення координації діяльності виконавців ... 3
2. Суть і фактори працездатності людини. Структура працездатності ... 6
3. Професіограма інженера по охороні праці ... 11
Література ... 17


1. Основні функції сучасної сім'ї та тенденції її розвитку ... 3
2. Поняття соціологічного дослідження, його різновиди та етапи ... 10
Література ... 19


Завдання 1. Види і функції соціальних інститутів ... 3
Завдання 2. Основні риси соціальних організацій ... 8
Завдання 3. Визначте правильні відповіді на питання ... 11
Завдання 4. Розкрийте зміст понять ... 11
Література ... 12


1. Основні соціальні процеси і явища в трудовій організації ... 3
2. Методологічні основи соціології та психології праці. Взаємозв'язки категорій соціального та економічного у розвитку та функціонуванні суспільної праці ... 11
3. Професіограма начальника відділу збуту ... 17
Література ... 21


1. Соціологія релігії як наукова дисципліна: об'єкт, методи дослідження ... 3
2. Політика як соціальне явище ... 10
Література ... 14


1. Розвиток соціології в Україні ... 3
2. Адаптивно-розвиваючий механізм соціалізації людини ... 10
3. Поняття соціального конфлікту ... 14
Література ... 17


1. Розкрийте структуру соціологічного знання, задачу кожного з компонентів та взаємозв'язок між ними ... 3
2. Розкрийте основні питання соціології особистості ... 10
Література ... 17


1. Концептуальні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні ... 3
1.1. Мета соціальної політики в Україні ... 3
1.2. Принципи соціальної політики України в умовах формування ринкових відносин ... 6
1.3. Завдання соціальної політики України та напрями її здійснення ... 10
2. Соціальні дослідження в соціальній роботі ... 15
2.1. Значення соціологічної діяльності ... 15
2.2. Суть соціологічного дослідження ... 19
2.3. Типи соціальних досліджень ... 21
Література ... 25


1. Сутність та класифікація соціальних технологій ... 3
2. Організаційні моделі соціальної експертизи ... 7
3. Проблеми молоді і державна молодіжна політика ... 11
Література ... 16


1. Соціологія в системі суспільних наук ... 3
2. Сутність та етапи процесу соціалізації ... 5
3. Основні види, рівні і форми культури ... 10
Література ... 16


1. Українська соціологія ХІХ початку ХХ ст ... 3
2. Предмет, об'єкт та основні категорії соціології культури ... 14
Література ... 23


1. Соціальне знання епохи Середньовіччя ... 3
2. Соціальна стратифікація ... 8
3. Соціальні конфлікти: сутність, теорії і способи вирішення ... 12
Література ... 17


1. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації ... 3
2. Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки ... 6
3. Сутність освіти як соціального інституту ... 9
Література ... 15


1. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки ... 3
2. Соціальні регулятори поведінки людини ... 10
3. Місце і роль культури в суспільному житті ... 14
Література ... 17


1. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки ... 3
2. Соціальні регулятори поведінки людини ... 9
3. Місце і роль культури у суспільному житті ... 12
Література ... 15


1. Соціологічна анкета - принципи побудови ... 3
2. Зміст основних елементів суспільної системи ... 4
3. Соціологія політики як галузева соціологічна теорія: її об'єкт і предмет ... 9
Література ... 14


1. Соціометричне опитування ... 3
2. Соціальні рухи, їх природа і типи ... 6
3. Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини ... 10
Література ... 15


1. Соціологія та психологія праці в системі наук, що забезпечують впровадження нововведень. Психологічні особливості сприйняття нововведень ... 3
2. Суть, види і особливості операторської праці ... 10
3. Професіограма інженера по якості ... 12
Література ... 17


1. Мотивація трудової діяльності. Види та функції мотивації. Фактори, що впливають на мотивацію ... 3
2. Психофізіологічні вимоги до влаштування зон відпочинку ... 11
3. Професіограма начальника відділу автоматизованих систем управління виробництвом ... 17
Література ... 23


1. Предмет і об'єкт соціології. Ціннісний підхід соціології ... 3
2. Соціальні організації. Основні риси соціальних організацій ... 7
3. Дайте визначення етносоціології, охарактеризуйте основні проблеми, вивченням яких вона займається ... 9
Література ... 18


1. Закони і категорії соціології ... 3
2. Соціальний статус і соціальна роль ... 7
3. Поняття "цінність" у соціології. Ціннісна орієнтація та її місце у структурі особистісних диспозицій ... 10
Література ... 12


1. Значення дисципліни для підготовки фахівця з державного управління та місцевого самоврядування ... 3
2. Динаміка рівня життя, прогнозування основних показників рівня життя ... 5
3. Соціальне управління його види в залежності від об'єкта управління ... 8
4. Розробка та впровадження в життя нових програм житлового будівництва: за кошти громадян, організацій, кредитування житлового будівництва ... 11
5. Соціальна мобільність населення ... 13
6. Соціальна ефективність та методи і показники її оцінювання ... 18
Практичні завдання ... 21
Література ... 24


1. Г. Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціології ... 3
1.1. Основи позитивізму ... 3
1.2. Основні аспекти концепції Г. Спенсера ... 3
2. Соціологічні дослідження українських учених в еміграції ... 6
2.1. Концепція Державності Дмитра Дорошенка ... 6
2.2. Загальна соціологія Микити Шаповала ... 7
2.3. Політичні погляди Володимира Винниченка ... 8
2.4. Ідеї державності в працях Павла Полтави ... 9
3. Розробка предмету економічної соціології Т. Парсоном і М. Смелзером ... 10
3.1. Поняття та основні концептуальні засади економічної соціології ... 10
3.2. Предмет економічної соціології за Т. Парсонсом і Н. Смелзером ... 12
Література ... 16


1. Роль спілкування в життєдіяльності трудового колективу ... 3
2. Професіографія та принципи розробки професіограм. Професійний відбір ... 10
3. Професіограма начальника відділу підготовки кадрів ... 17
Література ... 21


1. Розвиток соціології в першій половині ХХ ст ... 3
2. Теорія соціальної стратифікації ... 12
Література ... 16


1. Етапи розвитку особистості в суспільстві ... 3
2. Стрес та стресові ситуації. Методи профілактики та подолання стресових ситуацій ... 9
3. Суть та значення медитації ... 15
Література ... 17


1. Основні функції соціології ... 3
2. Соціологічна структура особистості ... 7
3. Характеристика основних елементів культури як системи ... 11
Література ... 15


1. Зв'язок соціології з іншими науками ... 3
2. Соціальна структура особистості ... 6
Література ... 16


1. Класифікація методів соціологічного дослідження ... 3
2. Сутність структури соціальної системи ... 5
3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні ... 11
Література ... 17


1. Структура соціологічного знання ... 3
2. Соціологічні концепції марксизму ... 8
3. Предмет і об'єкт соціології релігії ... 14
Література ... 17


1. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації ... 3
2. Соціальна взаємодія та соціальний зв'язок ... 6
3. Сутність освіти як соціального інституту ... 9
Література ... 15


1. Методи аналізу міжособистісних стосунків у трудових колективах. Способи покращення соціально-психологічного клімату в колективах. Психологічні вимоги до формування колективів ... 3
2. Принципи та методи трудового виховання. Значення для трудового виховання соціально-психологічних факторів. Методи оцінки ефективності виховної роботи в колективі ... 8
3. Професіограма інженера-програміста ... 13
Література ... 21


Завдання 1. Ознаки суспільства. Основні умови розвитку та функціонування суспільства ... 3
Завдання 2. Історичні типи суспільства ... 6
Завдання 3. Визначте правильні відповіді ... 13
Завдання 4. Розкрийте зміст понять: ... 13
Література ... 14


1. Соціологічна ідея консерватизму, лібералізму та утопічного соціалізму ... 3
1.1. Ідеї консерватизму та лібералізму ... 3
1.2. Соціологічні проблеми і утопічний соціалізм ... 4
1.3. Історична соціологія Шарля Алексіса де Токвіля ... 6
1.4. Політичні погляди утопічного соціалізму ... 8
2. Типи соціальних інститутів та їх роль у житті суспільства ... 11
2.1. Суть і типи соціальних інститутів ... 11
2.2. Соціальні інститути в системі соціальних зв'язків ... 15
Література ... 17


1. Основні елементи соціальної структури, їх характерні риси та тенденції розвитку ... 2
2. Вибірка в соціологічному дослідженні ... 9
Література ... 14

Реферати з соціології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості