ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Баланс в обліку зарубіжних країн
Баланс у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Бухгалтерська звітність та її значення для управління
Бухгалтерський облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Бухгалтерський облік при ліквідації товариства
Звіт про прибутки та збитки у бухгалтерському обліку зарубіжних країн
Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал
Інвентаризація активів і зобов'язань
Класифікація національних положень бухгалтерського обліку
Міжнародні та національні стандарти аудиту
Нетрадиційні об'єкти обліку
Облік виробництва
Облік витрат виробництва
Облік витрат на збут та адміністративних витрат
Облік витрат на збут
Облік витрат на природоохоронну діяльність
Облік витрат та собівартості
Облік витрат та собівартості
Облік витрат у нафтодобувній промисловості
Облік в'їзного і виїзного туризму
Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах
Облік власного капіталу
Облік готової продукції та її реалізації
Облік грошових документів
Облік дивідендів
Облік довгострокових активів
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
Облік запасів в зарубіжних країнах
Облік запасів
Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками
Облік заробітної плати
Облік і розподіл загальновиробничих витрат
Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах
Облік короткострокових позик
Облік кредитів
Облік матеріально-технічного постачання
Облік нематеріальних активів у вітчизняній та зарубіжній практиці
Облік нематеріальних активів
Облік необоротних активів
Облік основних засобів
Облік підзвітних сум
Облік постачання виробничих запасів
Облік поточної дебіторської заборгованості
Облік процесу постачання виробничих запасів
Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з постачальниками
Облік розрахунків за податками та зборами
Облік розрахунків зі страхування
Облік статутного капіталу
Облік та аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємств комунального господарства
Облік товарів
Облік фінансових вкладень підприємства у зарубіжних країнах
Облік фінансових результатів
Облікова політика в практиці зарубіжного досвіду
Облік витрат у сільському господарстві
Організація обліку праці і заробітної плати в дитячих дошкільних закладах
Особливості обліку власного капіталу
Особливості обліку розрахунків зі страхування
Прибуток на акцію у фінансовій звітності
Ситуаційний облік і аналіз страхових послуг
Ситуаційний облік та аналіз забезпеченості підприємства сфери послуг основними фондами та ефективність їх використання
Теоретичні основи фінансового обліку
Управлінський, фінансовий та податковий облік на підприємстві
Форми бухгалтерського обліку
Формування грошової маси підприємства та канали її витрачання в розрізі основних видів діяльності згідно П(с)БО 4

РЕФЕРАТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Виникнення та розвиток нормативного методу
Дебіторська заборгованість
Експертиза короткострокових зобов'язань
Історія радянського бухобліку
Облік готової продукції
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів і витрат в торгівлі
Облік імпорту основних засобів та імпортного кредиту
Облік міжнародних автотранспортних перевезень
Облік розрахунків з бюджетом
Облік у страхуванні
Облікова політика підприємства в світлі зарубіжного досвіду
Поняття та класифікація нематеріальних активів. організація обліку нематеріальних активів за П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"
Розрахунок чистої вартості реалізації
Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій у бухгалтерському обліку

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Мета бюджетування та організаційні умови впровадження бюджетування ... 3
2. Планування та облік витрат на збут ... 11
Задача ... 13
Література ... 14


1. Суть та призначення фінансової звітності ... 3
2. Облік надходження і використання виробничих запасів. Відображення в звітності ... 10
Література ... 15


1. Характеристика факторів, що впливають на порядок формування облікової політики підприємства ... 3
2. Особливості організації обліку основних засобів ... 5
3. Що Ви розумієте під внутрішньогосподарським контролем? Розкрийте його особливості ... 10
4. Сформулюйте витяг з наказу про облікову політику підприємства з відображення особливостей робочого плану рахунків ... 14
5. Як організувати облік загальновиробничих витрат та який порядок їх розподілу? ... 15
Література ... 18


1. Функції управлінської бухгалтерії ... 3
2. Методи оцінки попутної продукції, що використовується у промисловості ... 6
Література ... 11


1. Сформулюйте особливості розробки посадових інструкцій бухгалтерів ... 3
2. Особливості організації обліку доходів ... 5
3. Який порядок організації зберігання та знищення первинних документів? ... 7
4. Сформулюйте витяги з наказу про облікову політику підприємства з відображенням особливостей обліку витрат підприємства ... 8
5. Поясніть, чим відрізняється податковий облік від фінансового та управлінського? ... 9
Література ... 11


1. Структура активу балансу ... 3
2. Формування і облік резервів наступних витрат і платежів. Відображення в звітності ... 7
Література ... 11


10. Синтетичний та аналітичний рахунки бухгалтерського обліку та взаємозв'язок між ними ... 3
30. Склад і призначення фінансової звітності. Вимоги до її достовірності відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" ... 6
Література ... 13


1. Зміст бухгалтерського балансу ... 3
2. Техніка запису в облікові регістри ... 12
Література ... 19


1. Побудова бухгалтерського балансу ... 3
2. Аудит податкової звітності ... 8
Література ... 12


4. База оцінки нерухомого майна ... 3
14. Характеристика понять "контрольна надбавка" та "контрольна знижка" при оцінці нерухомого майна ... 8
27. Документальне оформлення та облік вибуття необоротних активів ... 9
Література ... 15


2. Види обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку ... 3
27. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків в Україні ... 7
Література ... 15


1. Класифікація бухгалтерських документів ... 3
2. Поняття про предмет, метод, об'єкт та суб'єкт аудиту ... 9
Література ... 15


1. Бухгалтерські документи та вимоги щодо їх оформлення ... 3
2. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів ... 9
Література ... 14


1. Розрахунки з різними дебіторами ... 3
1.1. Визначення основних понять ... 3
1.2. Документування господарських операцій ... 4
1.3. Аналітичний облік ... 9
2. Облік розрахунків з різними кредиторами ... 10
Література ... 13


1. Розкрити внутрішній зміст понять "центр прибутку", "центр витрат", "центр інвестицій" ... 2
2. Який з варіантів взаємозв'язку фінансового і управлінського обліку найбільш адекватний сучасним умовам розвитку економіки? ... 6
3. У чому переваги і недоліки витратного методу ціноутворення? ... 10
4. Як здійснюється угрупування ділових і фінансових показів діяльності підприємства? ... 12
Задача 23 ... 14
Література ... 15


1. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва ... 3
2. Торгова націнка ... 8
3. Форми ведення бухгалтерського обліку ... 13
Література ... 16


80. Види фінансової звітності, що складається суб'єктами підприємницької діяльності в Україні ... 3
85. Платіжні документи, що використовуються при готівкових та безготівкових розрахунках ... 6
Література ... 15


1. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством ... 3
2. Форми ведення бухгалтерського обліку ... 8
Задача ... 16
Література ... 17


1. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього ... 3
2. Звіт про власний капітал ... 8
Література ... 16


1. Порядок ведення касових операції та їх облік ... 3
2. Облік товарів у торгівлі ... 14
Задача ... 19
Література ... 20


1. Передумови та принципи створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку ... 3
2. Комп'ютеризація обліку продаж ... 10
Література ... 17


1. Особливості використання Плану рахунків із скороченою системою рахунків на підприємствах малого бізнесу ... 3
2. Облік МШП ... 6
3. Облік реалізації готової продукції ... 11
Література ... 14


1. Організація складського обліку матеріальних цінностей ... 3
2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками ... 7
2.1. Характеристика рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ... 7
2.2. Документування господарських операцій ... 8
2.3. Аналітичний облік ... 8
2.4. Синтетичний облік і звітність ... 9
Практична частина ... 13
Література ... 20


1. Розглянути основні нормативні документи, що регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємстві ... 3
2. Охарактеризуйте рахунок 10 ... 10
Література ... 12


15. Визначення основних понять відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Визнання та оцінка основних засобів ... 3
32. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці за дні відпустки та допомоги у тимчасовій непрацездатності ... 7
40. Задача ... 14
Література ... 15


1. Види патентів, які видаються суб'єктам малого підприємства ... 3
2. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" ... 7
3. Склад і оцінка основних засобів відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" ... 11
Література ... 15


1. Первинні документи з обліку оплати праці. Вимоги щодо оформлення первинних документів ... 3
1.1. Табельний облік ... 5
1.2. Оформлення прийнятого працівника в бухгалтерії ... 8
1.3. Оплата за працю або заробітна плата ... 12
1.4. Документальне підтвердження суми нарахованої основної заробітної плати ... 15
Література ... 24


8. Побудова та коротка характеристика плану рахунків ... 3
33. Організація аналітичного обліку виробничих запасів ... 8
Література ... 17


1. Принципи бухгалтерського обліку та його форми ... 3
2. Фінансовий облік поточних інвестицій ... 10
Література ... 15


1. Організація та складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Баланс. Звіт про фінансові результати ... 3
2. Особливості утворення і реєстрації малого підприємства ... 9
3. Поняття посередницьких операцій ... 14
Література ... 17


Облік товарів у роздрібній торгівлі ... 3
Література ... 14


3. Роль стандартів з регулювання методів оцінки та експертизи нерухомого майна ... 3
13. Характеристика понять "дисконтування" та "капіталізація" ... 6
8. Характеристика об'єктів оцінки в нематеріальній формі ... 9
Література ... 13


1. Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України". Реформування бухгалтерського обліку за національними стандартами ... 3
26. Порядок видачі коштів у підзвіт і відшкодування витрат на відрядження. Складання авансових звітів, облік розрахунків з підзвітними особами ... 8
Література ... 19


1. Торгова націнка ... 3
2. Організація та складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Баланс. Звіт про фінансові результати ... 9
Література ... 18


1. Судово-бухгалтерська експертиза власного капіталу ... 3
2. Облік власного капіталу ... 7
2.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу ... 7
2.2. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками ... 12
2.2.1. Бухгалтерський облік статутного капіталу ... 13
2.2.2. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю ... 14
2.2.3. Облік акціонерного капіталу ... 17
2.2.4. Облік пайового капіталу ... 19
2.2.5. Облік додаткового капіталу ... 21
2.2.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) ... 23
Література ... 25


3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" про принципи бухгалтерського обліку ... 3
29. Види капіталу та їх характеристика. П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" ... 7
Література ... 13
Додаток ... 14


1. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика ... 3
2. Облік руху основних засобів ... 6
3. Головні завдання бухгалтерської експертизи, порядок підготовки і відправлення документів для проведення експертизи ... 13
Література ... 16


1. Особливості утворення і реєстрації малого підприємства ... 3
2. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" ... 9
Література ... 15


7. Огляд нормативних документів, що регулюють утримання із заробітної плати ... 3
17. Організація поточних і довгострокових зобов'язань ... 8
Література ... 16


1. Зміст, мета, принципи підготовки фінансової звітності ... 3
2. Зміст і структура звіту про фінансові результати ... 10
3. Збір за забруднення навколишнього середовища: види звітних форм, порядок заповнення, періодичність подання, відповідальність за несвоєчасне подання ... 13
Література ... 15

ЗАДАЧІ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Підприємство "Промінь" виробляє і реалізує один вид продукції з такими показниками: обсяг реалізації - 200 од. Продукції, ціна реалізації - 750 грн./од., змінні витрати - 450 грн./од., постійні витрати - 42000 грн. За місяць.
Необхідно визначити:
1) точку беззбитковості в натуральному і грошовому вимірниках;
2) очікувану суму прибутку при максимальному обсязі реалізації;
3) запас міцності та коефіцієнт запасу міцності;
4) ціну беззбитковості, тобто мінімальну ціну, при якій підприємство, реалізуючи 200 од. Продукції, не буде мати ні збитку, ні прибутку.


У гнучкому кошторисі виробничих накладних витрат підприємства "Аскольд" передбачено 100 тис. грн. постійних накладних витрат і 26 грн. змінних витрат на одиницю продукції. Стандартний обсяг виробництва - 5000 од. Продукції, фактичний - 6000 од. При загальній сумі фактичних накладних витрат - 280 тис. грн.
Необхідно визначити:
1) бюджетні виробничі накладні витрати на стандартний обсяг виробництва;
2) нормативну ставку розподілу виробничих накладних витрат (ставку поглинання);
3) розподілені і списані ("поглинуті") накладні витрати у звітному періоді;
4) відхилення фактичних накладних витрат від нормативних всього і за рахунок зміни окремих факторів:
а) обсягу виробництва;
б) нормативної ставки накладних витрат при фактичному обсязі виробництва;
в) дотримання норм накладних витрат.


На основі приватного підприємства на 1 вересня згрупуйте господарські засоби за їх складом та розміщенням, за джерелами утворення та цільовим призначенням.
Перелік господарських засобів приватного підприємства
№ з/п.   Господарські засоби   Сума, грн.
1   Основні засоби   5100,00
2   Статутний капітал   6700,00
3   Малоцінні і швидкозношувані предмету   1300,00
4   Товари    2400,00
5   Каса    300,00
6   Пайовий капітал    1800,00
7   Розрахунки з постачальниками і підрядниками   1300,00
8   Поточні рахунки   950,00
9   Розрахунки з оплати праці    1400,00
10   Розрахунки за податками   750,00
11   Розрахунки з підзвітними особами   100,00
12   Розрахунки за іншими операціями   450,00
13   Розрахунки з покупцями і замовниками    120,00
14   Сировина    2130


Первісна вартість верстата, придбаного у грудні 2000 р. становила 80000 грн., а термін його корисної експлуатації дорівнює 5 років. Очікується, що верстат матиме ліквідаційну вартість 5000 грн.
Розрахувати щорічну суму амортизації за методом зменшення залишкової вартості.


За лімітно-забірними картками списано паливо до їдальні підприємства на суму 830 грн. Відобразити цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку і навести їх класифікаційну характеристику.

Первісна вартість верстата, придбаного у грудні 2000 р. становила 80000 грн., а термін його корисної експлуатації дорівнює 5 років. Очікується, що верстат матиме ліквідаційну вартість 5000 грн.
Розрахувати щорічну суму амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості.


Підрозділ "Б" підприємства "Беркут" виробляє три види товару. За минулий місяць бюджетні і фактичні показники продажів цих товарів характеризувалися такими даними:
Вид товару   За планом   Фактично
   Обсяг продажу, шт.   Прибуток на одиницю продукції, грн.   Обсяг продажу, шт.   Прибуток на одиницю продукції, грн.
№1   3200   10,00   2860   10,20
№2   1700   13,00   2500   12,55
№3   5100   9,00   4250   8,80
Разом   10000   10,00   9600   10,20
Визначити загальну суму відхилення прибутку та вплив окремих факторів на це відхилення: структури продукції, обсягу реалізації та ціни продажу.


На господарські потреби видані кошти в сумі 200 грн.
Підзвітна особа бюджетної установи придбала ПММ на суму 180 грн.
Бюджетна установа не є платником ПДВ.
Відобразити у бухгалтерському обліку дані операції.


Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), розташований у селищі Ратнівка, обслуговує 1500 чоловік, кількість відвідувань - 300. ФАП займає окремий будинок із кубатурою за зовнішнім обміром 850 м3 і внутрішньою площею 246 м2. Є водопровід і каналізація. Опалення пічне - 8 печей і 1 плита. Опалювальний сезон триває 6 місяців.
Річна потреба в дровах - 50 м3, ціна за 1 м3 - 15 грн., вартість рубання 1 м3 -5 грн. Витрати електроенергії на освітлення на 1 м2 площі на рік становить - 33 кВт/г, в тому числі для лікувальних цілей і технічних потреб на рік - 2140 кВт/г, вартість 1 кВт/г - 24 коп. Визначити витрати на комунальні послуги кошторису ФАП, якщо витрати на водопровід і каналізацію дорівнюють 800 грн. на місяць. Відповіді розписати за кодами економічної класифікації видатків.


Розрахувати видатки за кодом 1120 і за кожним державним цільовим фондом у ВНЗ, якщо відомі наступні дані:
- кількість професорів на 1.01 планового року становитиме 40, а на 1.09 - 41; середня заробітна плата професора - 1250 грн. за місяць
- кількість доцентів на 1.01 планового року становитиме 300, а на 1.09 - 320; середня заробітна плата доцента - 1000 грн. за місяць
- кількість старших викладачів, кандидатів наук на 1.01 планового року становитиме 100, а на 1.09 - 110; середня заробітна плата старшого викладача, кандидата наук - 800 грн. за місяць
- кількість асистентів на 1.01 планового року становитиме 80, а на 1.09 - 85; середня заробітна плата асистента - 680 грн. за місяць.
- кількість адміністративно-обслуговуючого персоналу - 610, їх середня зарплата - 350 грн.


Лікарня передбачає придбати в плановому році обладнання і предмети довгострокового користування та м'який інвентар, а саме :
Найменування обладнання та інвентарю   Кількість   Ціна за одиницю, грн.
Шафа для одягу   4   200
Умивальник   3   2500
Диван   1   1000
Телевізор   1   1515
Підодіяльник   25   40
Рушник   50   6
Піжама   26   50
Халат жіночий   25   90
Ковдра   4   30
Визначити витрати лікарні на м'який інвентар та на предмети довгострокового користування (за відповідними кодами).


Визначити число учнів і кількість класів на 1 січня і на 1 вересня планового року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів, використовуючи дані таблиці:
Показники   Класи
   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Кількість класів                           
Число учнів   94   94   112   141   138   142   140   182   172
Планується прийняти в перші класи 120 осіб.


Визначити середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів, якщо в міській лікарні на 1.01. планового року кількість ліжок становить 500, в тому числі у дитячому відділенні - 50, в інфекційному - 130, онкологічному - 50, у решті відділень - 270. Число днів функціонування одного ліжка протягом року відповідно по відділеннях становить: 325, 285, 200, 335. У плановому році передбачається капітальний ремонт лікувального корпусу, у зв'язку з чим з 1 червня по 1 листопада в інфекційному відділенні функціонуватиме 60 ліжок. Через 2 роки планується добудувати новий корпус на 133 ліжко-місць.

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості