ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Акціонерна власність
Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки
Державне підприємництво та державна підтримка підприємницької діяльності
Державне регулювання будівельного комплексу
Державне регулювання фондового ринку
Зовнішній державний борг та перспективи його зменшення в Україні
Конкурентоспроможність економіки України
Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні
Напрямки і завдання інвестиційної політики України на 2004-2015 рр.
Податкова політика України
Політика соціального захисту в Україні
Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
Проведення єдиної регуляторної політики в Україні
Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки
Прогнозування соціально-економічного розвитку
Програмування в системі державного регулювання економіки
Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки
Регулювання платіжного балансу
Регулювання соціально-економічного розвитку
Реформування аграрного сектору економіки
Роль державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Соціально-економічна характеристика глобалізації
Фінансова система та соціально-економічна стабільність
Фінансові засади здійснення господарської діяльності в збройних силах України
Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне регулювання економіки
Фіскальна політика України 2004-2007 років

РЕФЕРАТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Глобалізація: соціально-економічна характеристика
Державне регулювання використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
Державне регулювання економіки як основа життєдіяльності суспільства
Державне регулювання зайнятості: вітчизняний та зарубіжний досвід
Механізм вільного ціноутворення і державного регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів в Україні
Органи державного управління України в системі ДРЕ
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

1. Національні особливості управління соціально-економічним розвитком країни (американська, японська, німецька, шведська моделі) ... 3
2. Основи методології макроекономічного прогнозування ... 7
3. Роль держави в створенні конкурентного середовища ... 11
4. Державне регулювання ринку праці ... 16
Література ... 22


1. Методи державного регулювання соціально-економічних процесів в умовах перехідної економіки ... 3
1.1. Система методів ДРЕ ... 3
1.2. Прямі та непрямі методи ДРЕ ... 3
1.3. Правове регулювання економіки ... 4
1.4. Адміністративні методи ДРЕ ... 5
1.5. Економічні методи ДРЕ ... 7
1.6. Пропагандистські методи ДРЕ ... 8
2. Сутність та функції державного бюджету ... 9
3. Використання державного сектора економіки в регулюванні соціально-економічних процесів ... 12
4. Світовий досвід управління розвитком агропромислового комплексу країни ... 15
Література ... 19


1. Сутність та роль прогнозування соціально-економічного розвитку країни ... 3
2. Антимонопольне регулювання в перехідній економіці ... 7
3. Система макроекономічного управління інноваційними процесами ... 10
4. Регіональна економічна політика держави ... 17
Література ... 24


1. Обґрунтувати основні важелі адміністративного регулювання економіки ... 3
2. Розкрийте механізм державного регулювання АПК ... 9
3. Визначити прикладні аспекти регулювання розвитку малого та середнього бізнесу ... 14
Література ... 17


1. Фінансово-бюджетна політика держави ... 3
2. Державне регулювання доходів і споживання населення, рівня та якості його життя ... 12
3. Розрахункове завдання ... 20
Література ... 21


1. Визначити засади правового регулювання економіки в розвинутих країнах ... 3
1.1. Регулювання ринкового господарства у країнах Західної Європи ... 3
1.2. Регулювання ринку у США ... 5
1.3. Система державного регулювання в Японії ... 6
2. Визначити склад АПК нашої країни та особливості його функціонування в умовах формування ринку ... 7
3. Проаналізувати закон України про Державний бюджет України на поточний рік ... 11
Література ... 17


1. Методи і засоби державного регулювання економіки ... 3
1.1. Система методів ДРЕ ... 3
1.2. Прямі та непрямі методи ДРЕ ... 3
1.3. Правове регулювання економіки ... 4
1.4. Адміністративні методи ДРЕ ... 5
1.5. Економічні методи ДРЕ ... 7
1.6. Пропагандистські методи ДРЕ ... 8
2. Макроекономічне планування державного регулювання економіки ... 9
2.1. Сутність макроекономічною планування ... 9
2.2. Директивне та індикативне планування ... 9
2.3. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування ... 10
2.4. Принципи макроекономічного планування ... 12
2.5. Система макроекономічних показників ... 12
2.6. Методи планово-економічних розрахунків ... 13
2.7. Структура макроекономічного плану ... 15
Література ... 18


1. Поняття державного регулювання економіки ... 3
2. Державне регулювання цін ... 11
Література ... 17


1. Державно-монополістичний комплекс в Японії ... 3
1.1. Особливості становлення державно-монополістичного комплексу Японії ... 3
1.2. Економіка Японії у 50-х - першій половині 70-х рр. XX ст. Джерела і зміст "японського економічного дива". Роль у цьому процесі державно-монополістичного комплексу ... 8
1.3. Сучасний стан державно-монополістичного комплексу Японії ... 11
2. Програмне забезпечення розвитку науки і техніки ... 14
2.1. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки ... 14
2.2. Програмне забезпечення розвитку науки і техніки ... 15
Тестове завдання ... 16
Література ... 17


1. Обґрунтувати об'єктивну необхідність державного регулювання ринкової економіки на сучасному етапі ... 3
2. Охарактеризувати історичні особливості регулювання ринку у США ... 11
3. Визначити напрям структурної перебудови економіки України ... 13
Література ... 18


1. Механізм податкового регулювання економіки ... 3
1.1. Функції податків ... 3
1.2. Принципи побудови податкової системи ... 3
1.3. Система оподаткування ... 4
1.4. Система податкових органів ... 5
1.5. Пропорційне, прогресивне, змішане, регресивне оподаткування ... 6
1.6. Класифікація податків ... 7
1.7. Загальнодержавні податки і збори ... 8
1.8. Податкові пільги ... 10
2. Державне регулювання зайнятості населення ... 10
2.1. Загальні засади здійснення державного регулювання зайнятості населення. Державна служба зайнятості ... 10
2.2. Зведений баланс трудових ресурсів ... 11
2.3. Важелі державного регулювання зайнятості ... 13
тестове завдання ... 15
Література ... 16


1. Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів ... 3
2. Соціально-економічний комплекс регіону як система ... 4
3. Форми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів ... 8
4. Загальнодержавні регіональні програми ... 10
5. Централізовані капітальні вкладення в розвиток економіки окремих регіонів ... 13
Література ... 17


1. Охарактеризувати історичні особливості регулювання ринкового господарства в країнах Західної Європи ... 3
2. Проаналізувати особливості нетарифного регулювання та дозвільної системи України ... 7
3. Визначити сутність та значення державного програмування в системі державного регулювання економіки ... 10
Література ... 19


1. Обґрунтувати необхідність державного регулювання інвестиційної діяльності ... 3
2. Визначити передумови економічної безпеки України ... 12
3. Проаналізувати структуру кінцевого використання ВВП України за минулий рік ... 18
Література ... 22


1. Основні види економічної політики держави ... 3
2. Державне регулювання інвестиційних процесів ... 5
3. Розрахункове завдання ... 12
Література ... 13


1. Основні види економічної політики держави ... 3
2. Державне регулювання інвестиційних процесів ... 5
3. Розрахункове завдання ... 12
Література ... 13


1. Економічне прогнозування ... 3
2. Планування зовнішньоекономічної діяльності ... 7
Література ... 18


1. Здійснити класифікацію та провести характеристику економічних проблем ... 3
2. Визначити систему показників рівня життя та привести методи їх обчислення ... 5
3. Провести баланс грошових доходів і видатків населення України ... 12
Література ... 16


1. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни ... 3
2. Механізм макроекономічного стимулювання, фінансування та регулювання інноваційної діяльності ... 5
3. Розрахункове завдання ... 11
Література ... 12


1. Визначити об'єкти і суб'єкти державного регулювання економіки ... 3
2. Охарактеризувати історичні аспекти зародження державного макроекономічного регулювання ... 5
3. Дати оцінку бюджетно-податковій політиці управлінського уряду ... 11
Література ... 15


1. Макроекономічне планування як форма державного регулювання економіки ... 3
1.1. Сутність макроекономічною планування ... 3
1.2. Директивне та індикативне планування ... 3
1.3. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування ... 4
1.4. Принципи макроекономічного планування ... 5
1.5. Система макроекономічних показників ... 6
1.6. Методи планово-економічних розрахунків ... 7
1.7. Структура макроекономічного плану ... 9
2. Державне регулювання ціноутворення ... 11
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 17
Література ... 21


1. Суть, способи, принципи і функції макроекономічного прогнозування ... 3
2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 7
3. Система органів державної влади та їх функції у сфері управління економікою України ... 13
Література ... 20


1. Визначити мету та завдання державного регулювання економіки ... 3
2. Охарактеризувати особливості регулювання ринкового господарства у країнах Західної Європи ... 10
3. Проаналізувати динаміку дефіциту бюджету за останні роки в Україні ... 12
Література ... 15


1. Методи державного регулювання економіки ... 3
1.1. Система методів ДРЕ ... 3
1.2. Прямі та непрямі методи ДРЕ ... 3
1.3. Правове регулювання економіки ... 4
1.4. Адміністративні методи ДРЕ ... 5
1.5. Економічні методи ДРЕ ... 7
1.6. Пропагандистські методи ДРЕ ... 8
2. Державне регулювання і стимулювання науково-технічного прогресу ... 9
2.1. Розвиток науки - важлива складова економічної політики ... 9
2.2. Основні цілі, принципи та завдання державної науково-технічної політики ... 10
2.3. Організаційно-структурні засади державної науково-технічної політики ... 13
3. Підприємництво як об'єкт державного регулювання ... 14
Література ... 17


1. Стратегія економічного розвитку "нових індустріальних країн" в умовах конкуренції за ринки ... 3
2. Світовий досвід проведення приватизації ... 11
3. Тест ... 14
Література ... 15


1. Планування соціально-економічного розвитку країни ... 3
1.1. Сутність макроекономічною планування ... 3
1.2. Директивне та індикативне планування ... 3
1.3. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування ... 4
1.4. Принципи макроекономічного планування ... 5
1.5. Система макроекономічних показників ... 6
1.6. Методи планово-економічних розрахунків ... 7
1.7. Структура макроекономічного плану ... 9
2. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи та моделі ... 11
3. Розрахункове завдання ... 14
Література ... 15


1. Розкрити структуру державного плану економічного та соціального розвитку України ... 3
1.1. Державна програма економічного і соціального розвитку України ... 5
1.2. Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста ... 6
1.3. Програми розвитку галузей економіки ... 7
2. Система трудових балансів. Методика розрахунку їх основних статей ... 7
3. Дати характеристику процесам приватизації в Україні ... 11
Література ... 15


1. Визначити функції та повноваження органів центральної виконавчої влади у регулюванні економіки ... 3
2. Охарактеризувати особливості державного регулювання ринку в США ... 5
3. Проаналізуйте основні макроекономічні показники розвитку економіки України за 2005 рік ... 7
Література ... 15


1. Державне регулювання підприємництва ... 3
2. Державне регулювання цін та інфляції ... 8
3. Економічна політика держави і її види ... 13
Література ... 16


1. Об'єктивна необхідність і суть державного регулювання економіки ... 3
2. Екологічна політика держави ... 10
3. Економічне прогнозування як форма державного регулювання економіки ... 17
Література ... 21


1. Охарактеризувати систему прогнозів економічного і соціального розвитку ... 3
2. Оцінити роль державного бюджету в системі регулювання економіки ... 7
3. З'ясувати роль та завдання регіональної політики держави ... 11
Література ... 15

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості