ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Авансовий капітал підприємства та підвищення ефективності його використання
Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Аналіз сировинної бази та закупівельної діяльності на підприємстві
Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Використання оборотних коштів
Використання принципів мотивації у діяльності підприємства
Виробнича потужність підприємства та методичні принципи її розрахунку
Виробнича потужність підприємства
Виробнича програма підприємства та технології її складання
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Витрати виробництва і прибуток фірми
Витрати виробництва
Витрати і собівартість продукції
Відтворення основних виробничих засобів в аграрних підприємствах та його забезпечення на розширеній основі
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства
Джерела і шляхи зниження собівартості продукції
Діловий етикет в умовах здійснення інноваційної діяльності
Доходи торговельного підприємства від реалізації товарів та резерви їх зростання
Екологічна стратегія підприємства та фактори, які її визначають
Економічна сутність прибутку підприємства
Економічний механізм логістики
Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності
Економічні засади функціонування приватних підприємств та шляхи оптимізації їх операційної діяльності
Економічні засади функціонування фермерських господарств та підвищення їх операційної діяльності
Етика підприємницької діяльності
Ефективність використання оборотних коштів підприємства
Ефективність відтворення та використання основних фондів
Заробітна плата, її форми та функції
Зарубіжний досвід роботи з персоналом
Зарубіжний досвід формування та використання персоналу
Збутова політика підприємства
Земельні ресурси та їх використання
Зовнішнє середовище функціонування аграрних підприємств та його вплив на їх економічний стан
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Інвестиційні ресурси
Капітальне будівництво
Малий бізнес в Україні
Малі підприємства
Методи діагностування кризового стану підприємства
Методи оцінки та відбору персоналу підприємства
Натуральні і грошові показники продукції промисловості, будівництва і матеріально-технічного забезпечення
Науково-технічний прогрес
Нормування оборотних коштів підприємства
Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом
Оборотні засоби на підприємстві
Оборотні кошти підприємства
Оборотні фонди підприємства
Оплата праці на підприємстві
Організаційні форми підприємства
Організація виробництва
Організація праці на підприємстві
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Оцінка трудового потенціалу підприємства
Персонал підприємства
Підприємство як суб'єкт господарювання
Планування діяльності підприємства
Планування збільшення обсягів та прибутковості продаж
Показники ефективності використання оборотних активів торгівельного підприємства
Показники фінансового стану підприємства
Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства
Поняття, склад і структура інвестицій
Правові основи функціонування підприємства в сучасній системі господарювання
Прибуток аграрних підприємств, його формування, фактори та шляхи збільшення
Продуктивність праці персоналу підприємства
Продуктивність праці
Рекламна підтримка інновацій підприємства
Ринок капіталів і позичковий відсоток
Розробка бізнес-плану
Собівартість продукції та чинники її зниження
Структура оборотних коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки
Сутність і структура капітальних вкладень
Сутність, функції прибутку та джерела отримання прибутку
Теоретико-методологічні основи організації управління підприємством
Техніко-технологічна база виробництва
Управління підприємствами різних форм власності
Управління підприємством
Управління якістю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства
Форми і системи оплати праці
Формування асортименту в магазині "Троянда"
Формування асортименту в магазині
Формування прибутку підприємства
Формування собівартості продукції
Формування та розподіл прибутку підприємства
Характеристика закритого акціонерного товариства "Луцьк Фудз"
Характеристика та класифікація сучасних підприємств
Шляхи зниження собівартості продукції
Якість та конкурентоспроможність продукції

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автоматизована система керування підприємством
Визначення кредитоспроможності позичальника
Визначення прибутку в ціні
Виробнича інфраструктура в системі управління матеріальними ресурсами
Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
Організація виробництва
Організація інформаційних технологій в управлінні фірми
Принципи формування системи матеріальних ресурсів
Реструктуризація підприємств

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Сутність, види і значення інфраструктури виробництва ... 3
2. Система технічного обслуговування і соціальна інфраструктура підприємства ... 4
2.1. Загальна характеристика системи ... 4
2.2. Ремонтне господарство ... 5
2.3. Інструментальне господарство ... 7
2.4. Транспортне господарство ... 8
2.5. Енергетичне господарство ... 9
2.6. Складське господарство ... 10
2.7. Соціальна інфраструктура підприємства ... 11
Задача ... 13
Література ... 14


1. Методи встановлення цін, порядок розрахунку ціни ... 3
2. Політика оплати праці ... 6
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 11
Література ... 12


1. Поняття, показники рівня і методи прогнозування підвищення продуктивності праці ... 3
2. Мотивація трудової діяльності, форми і системи оплати праці ... 10
Задача ... 17
Література ... 18


1. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми) ... 3
2. Поняття та елементний склад нематеріальних активів, їх оцінка ... 8
Задача ... 12
Література ... 14


1. Загальна сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності ... 3
2. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки у підприємництві ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Планування діяльності підприємства ... 3
2. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві ... 7
3. Управління якістю продукції (послуг) підприємства ... 15
Задача 1 ... 20
Задача 2 ... 21
Література ... 22


1. Загальна характеристика поточних витрат на виробництво продукції (послуг) ... 3
2. Методи обчислення собівартості окремих виробів ... 7
Задача ... 11
Література ... 12


1. Санація господарських суб'єктів: цілі, механізм, державна політика ... 3
2. Класифікація витрат за окремими економічними ознаками ... 11
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 16
Література ... 17


1. Узагальнення і порівняння кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду управління підприємствами (фірмами, компаніями, корпораціями) ... 3
2. Потужність підприємства: поняття, види, способи розрахунку ... 7
Задача 1 ... 13
Задача 2 ... 14
Література ... 15


1. Амортизаційна політика ... 3
2. Групування витрат, що формують собівартість продукції ... 9
Література ... 15


1. Методи і прийоми фінансового аналізу ... 3
2. Зміст і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства ... 7
3. Аналіз джерел формування власного оборотного капіталу ... 12
Завдання 1 ... 17
Завдання 2 ... 18
Література ... 19


30. Безтарифна система оплати праці ... 3
60. Матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу ... 9
Задача 2.2 ... 16
Задача 4.2 ... 17


1. Основні положення Закону України "Про ціни та ціноутворення" від 3. 12 1990 року. Державне регулювання цін ... 3
2. Класифікація витрат підприємства ... 11
Задача ... 15
Література ... 16


1. Методи вивчення затрат робочого часу на виробництві ... 3
2. Основні стадії науково-дослідних робіт ... 9
Література ... 14


1. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень ... 3
2. Основні показники ефективності виробничих інвестицій ... 5
3. Типи організаційних структур підприємств ... 11
Задача ... 15
Література ... 16


1. Основні напрямки покращення використання основних фондів підприємства ... 3
2. Поняття та види собівартості продукції ... 6
Задача ... 12
Література ... 13


1. Мета, напрямки діяльності та правові основи функціонування підприємства ... 3
2. Нематеріальні активи і ресурси ... 14
Література ... 20


33. Розрахунок річного фонду зарплати ... 3
57. Розрахунок точки беззбитковості ... 9
Задача 3 (5) ... 13
Задача 4 (1) ... 14
Література ... 15


1. Організація інструментального обслуговування ... 3
2. Організація обслуговування робочих місць ... 10
Література ... 17


1. Економічна ефективність та термін окупності інвестицій ... 3
2. Закон України "Про підприємництво" ... 6
Задача ... 16
Література ... 17


1. Класифікація і структура персоналу. Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників виробничих підприємств ... 3
1.1. Поняття, класифікація та структура персоналу ... 3
1.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників ... 9
2. Матеріально-технічне забезпечення виробництва ... 13
3. Поняття та визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку ... 16
Література ... 20


1. Класифікація підприємств ... 3
2. Показники ефективності використання оборотних засобів ... 8
2.1. Ефективність використання оборотних фондів ... 8
2.2. Ефективність використання оборотних коштів ... 11
Література ... 13


1. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції) ... 3
2. Система показників ефективності виробництва: узагальнюючі, ефективності використання праці, виробничих фондів і фінансових коштів ... 6
3. Конверсія та диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання ... 11
4. Задача ... 13
Література ... 15


1. Джерела формування оборотних засобів підприємства ... 3
2. Кошторис витрат і калькуляція собівартості продукції ... 5
3. Задача ... 14


1. Суть і характеристика матеріальних активів підприємства ... 3
2. Поточні витрати, їх структура і класифікація ... 7
3. Практичне значення основних і оборотних фондів для процесу виробництва ... 16
Література ... 18


1. Види і методи технічного контролю виробництва ... 3
2. Організація переходу на випуск нової техніки ... 11
Література ... 18


1. Оцінка нематеріальних активів фірми ... 3
1.1. Цілі та особливості оцінки нематеріальних активів ... 3
1.2. Методи оцінки вартості нематеріальних активів ... 6
2. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності виробництва ... 9
3. Засади визначення технічних нововведень ... 15
3.1. Поняття та класифікація ... 15
3.2. Вплив на виробництво ... 18
Література ... 21


1. Нематеріальні активи підприємства, їх суть ... 3
2. Нормування оборотних засобів підприємства ... 9
2.1. Поняття та структура ... 9
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 11
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 13
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 15
2.5. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 16
Задача ... 18
Література ... 19


17. Розрахунок норм оборотного капіталу ... 3
63. Якість продукції та її оцінка ... 8
Задача 1.3 ... 13
Задача 3.5 ... 15
Література ... 16


1. Оборотні фонди підприємства, їх характеристика ... 3
1.1. Поняття та структура ... 3
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 5
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 6
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 8
2.5. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 8
2. Класифікація персоналу промислового підприємства, їх характеристика ... 10
Література ... 17


1. Рентабельність продукції та ресурсів, шляхи підвищення рентабельності на підприємстві ... 3
2. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій) ... 5
2.1. Порядок, концепція та варіанти реструктуризації ... 5
2.2. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації ... 8
3. Сутнісна характеристика обігових коштів. Джерела формування обігових коштів ... 9
Література ... 14


1. Об'єднання підприємств, їх характеристика ... 3
2. Заробітна плата на підприємствах промисловості ... 13
2.1. Організаційні оплати праці на підприємствах промисловості ... 13
2.2. Форми заробітної плати ... 15
2.3. Системи оплати праці ... 16
Література ... 19


1. Джерела формування оборотних засобів ... 3
2. Прибуток і рентабельність ... 7
Література ... 12


1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства ... 3
2. Процес планування організаційної культури ... 13
Задача 3 ... 16
Література ... 18


1. Економічна суть основних фондів ... 3
2. Форми і системи оплати праці ... 9
2.1. Форми заробітної плати ... 11
2.2. Системи оплати праці ... 12
Література ... 15


1. Правові основи, організаційні форми і типи підприємницької діяльності ... 3
2. Оборотні фонди підприємств та характеристика їхнього елементного складу ... 10
3. Організаційний прогрес, його напрямки і об'єкти ... 13
Задача 8 ... 18
Література ... 20


1. Підприємництво та його організація ... 3
2. Показники якості продукції ... 10
2.1. Класифікація показників за кількістю властивостей, що характеризуються ... 10
2.2. Класифікація показників якості за властивостями, що характеризуються ... 11
2.3. Визначальні, узагальнюючі, оптимальні показники якості ... 12
2.4. Сорт, марка, клас продукції ... 13
Література ... 14


1. Підприємство, його ознаки, напрямки діяльності, класифікація видів. Добровільне об'єднання підприємств ... 3
2. Поняття оборотних коштів підприємства ... 10
2.1. Поняття та структура ... 10
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 12
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 13
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 14
2.5. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 15
Література ... 17


1. Підприємство - основна ланка промисловості ... 3
2. Виробничий процес, його структура ... 11
Література ... 18


1. Підприємство як суб'єкт господарювання ... 3
2. Облік чисельності працюючих на підприємстві ... 11
Задача ... 16
Література ... 17


1. Коротка характеристика структури і виробничо-технічного потенціалу народного господарства України ... 3
2. Підприємство - первинна ланка народного господарства ... 9
Література ... 18


1. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції ... 3
2. Планування матеріально-технічного забезпечення в ринкових умовах ... 9
Задача ... 18
Література ... 19


1. Організаційні структури планування на підприємстві ... 3
2. Аналіз виконання плану собівартості продукції за плановий період ... 8
Задача ... 16
Література ... 18


1. Оборотні кошти підприємства ... 3
1.1. Поняття та структура ... 3
1.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 4
1.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 6
1.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 8
2. Підприємство та державна податкова служба ... 9
2.1. Сутність податків і їх функції ... 9
2.2. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні ... 11
Задача ... 15
Література ... 19


17. Система планових показників ... 3
30. Розрахунок пропускної спроможності, завантаження і змінності роботи устаткування ... 8
Задача 2 ... 17
Література ... 19


1. Послідовний вид руху праці на підприємстві ... 3
2. Класифікація, структура та оцінка основних фондів ... 7
3. Завдання ... 13
Література ... 14


1. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства. Групування витрат за економічним змістом ... 3
16. Класифікація прибутку підприємства, його види ... 6
31. Задача ... 15
41. Задача ... 15
51. Задача ... 16
Література ... 17


1. Класифікація виробничих об'єднань ... 3
2. Види руху предметів праці у виробництві ... 9
Література ... 17


1. Сучасний рівень використання виробничих потужностей на підприємствах різних галузей народного господарства ... 3
2. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання ... 6
3. Загальноприйнята практика використання прибутку ... 11
Література ... 16


1. Система участі працівників у прибутках ... 3
2. Визначення попиту на продукцію та формування виробничої програми ... 7
Література ... 16


1. Визначення чисельності окремих категорій працівників ... 3
2. Сучасна політика оплати праці ... 8
3. Загальна характеристика, об'єкти, напрями і тенденції організаційного прогресу ... 14
Література ... 19


1. Сертифікація та стандартизація продукції ... 3
1.1. Стандартизація продукції ... 3
1.1. Сертифікація продукції та систем якості ... 7
2. Показники рентабельності, їх розрахунок ... 10
Література ... 12


1. Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Обчислення рентабельності основних виробничих фондів (виробництва), сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу ... 3
2. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі і портфельні іноземні інвестиції ... 5
3. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень ... 13
Задача ... 16
Література ... 18


1. Аналітична класифікація робочого часу ... 3
2. Економічна ефективність науково-дослідних робіт ... 10
Література ... 16


1. Ринок праці в Україні, його характеристики ... 3
2. Економічна суть та структура інвестицій ... 7
Література ... 13


1. Показники собівартості продукції. Класифікація витрат за економічними елементами ... 3
2. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних засобів підприємства ... 12
Задача ... 15
Література ... 16


1. Обчислення собівартості окремих виробів ... 3
2. Банкрутство підприємств як економічне явище. Чинники, що зумовлюють банкрутство фірми ... 7
3. Обчислення нормативів обігових коштів в окремих їхніх елементах. Визначення середнього нормативу обігових коштів підприємства ... 12
Література ... 17


1. Загальна характеристика виробничих фондів підприємства ... 3
2. Сутність, функції та методи процесу управління підприємством ... 4
3. Система технічного обслуговування і соціальна інфраструктура ... 11
Література ... 16


1. Технічний контроль виробництва, його характеристика ... 3
2. Конструкторська стандартизація та уніфікація конструкції пристрою ... 10
Література ... 14


1. Загальна характеристика виробничих фондів підприємства ... 3
2. Сутність, функції та методи процесу управлінням підприємством ... 5
3. Система технічного обслуговування та соціальна інфраструктура підприємства ... 12
Задача 1 ... 20
Задача 2 ... 22
Література ... 24


1. Ефективність різних форм відтворення основних фондів ... 3
2. Сучасна політика оплати праці ... 10
3. Показники та шляхи кращого використання матеріальних ресурсів ... 16
Література ... 24


1. Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств ... 3
2. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності ... 8
Задача ... 12
Література ... 13


11. Напрями ефективного використання основного виробничого капіталу ... 3
73. Основні принципи виробництва Г.Форда ... 10
Задача 1.2 ... 13
Задача 5.4 ... 14
Література ... 15


1. Обґрунтування виробничої програми ... 3
2. Планування продуктивності праці ... 8
Задача 9 ... 13
Задача 10 ... 13
Література ... 14


1. Виробничі взаємозв'язки підприємства з іншими підприємствами, організаціями та установами ... 3
1.1. Спеціалізація виробництва ... 3
1.2. Конверсія виробництва ... 3
1.3. Кооперування виробників ... 4
1.4. Комбінування виробництва ... 4
2. Організація виробничого процесу в часі та просторі ... 5
2.1. Виробничий цикл та його структура ... 5
2.2. Методи поєднання операцій та їхній вплив на виробничий цикл ... 6
2.3. Особливості обчислення виробничого циклу складного виробу ... 9
2.4. Просторові зв'язки у виробничому процесі ... 10
Література ... 14


1. Оцінка вартості виробничих фондів ... 3
2. Розподіл та кооперація праці ... 7
Задача 22 ... 16
Література ... 17


1. Тест ... 3
2. Реструктуризація підприємства ... 4
3. Задача ... 14
Література ... 15


1. Основні положення закону України "Про підприємства в Україні" ... 3
2. Наявні резерви зростання продуктивності праці за рахунок дії окремих і певної сукупності чинників ... 7
3. Окремі типи виробництва (одиничне, серійне і масове), сутнісна характеристика кожного з них ... 11
Задача ... 14
Література ... 15


1. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми ... 3
2. Вибір оптимальних форм і систем оплати праці на підприємстві ... 8
3. Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів фірм ... 13
Література ... 18

ЗАДАЧІ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Визначити всі види вартісної оцінки верстату, якщо відомо, що верстати куплено у 1996 році. Ціна верстату - 5500 грн., доставка і монтаж - 5000 грн. верстат експлуатували 5 років при загальній нормі амортизації 15 %.
В 2001 році було переоцінено фонди і оптова ціна верстату склала 32 000 грн. За час експлуатації верстату змінилася розцінка на будівельно-монтажні роботи, внаслідок чого витрати на монтаж і доставку становили 8000 грн.


Річний обсяг виробництва - 20 тис. одиниць продукції; трудомісткість виготовлення одного виробу - 0,4 нормо-год. Тривалість робочої зміни - 8,2 год., режим роботи - двозмінний. Заплановані втрати часу - 5 % номінального фонду. Визначити необхідну кількість промислово-виробничого персоналу, якщо в розрахунковому році налічувалось 225 робочих днів, а виконання норм виробітку фіксується на рівні 105 %.

Місячний оклад інженера - 250 грн. при тривалості робочого дня 8 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 23 дні. Фактично йому був наданий листок непрацездатності на 3 дні, один з яких передсвятковий (тобто скорочений на одну годину). З фонду матеріального заохочення інженеру нараховується премія в розмірі 20 % фактичного заробітку. Обчислити заробітну плату інженера за вказаний місяць.

Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 шт. виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 50 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу - 28 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60 і 40 %.
Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 1 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 10 %. Виробничі потужності підприємства уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва продукції.
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виготовлюваного виробу.


Розрахувати зарплату робітника V розряду за місяць (22 робочі дні) за відрядно-преміальною системою оплати праці, якщо норма часу на одну деталь складає 25 хвилин. За місяць робітник виготовив 458 деталей. Премія виплачується за здачу продукції контролеру з першого пред'явлення по такій шкалі:
при здачі 100% продукції - 30%;
від 97 до 100% - 25%;
від 92 до 97% - 14%;
від 85 до 92% - 10% від відрядного заробітку.
Контролер прийняв з першого пред'явлення 435 деталей.


Складання калькуляції одиниці продукції. Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі - 3,2 кг; бронзи - 0,8 кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 980 і 4000 грн. за 1 т. Основна заробітна плата виробничих виробників складатиме 1,5 грн., додаткова заробітна плата - 12% від основної, а відрахування на соціальне страхування встановлені на рівні 37% від основної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування очікуються в розмірі 90% і загальновиробничі витрати - 60% від основної заробітної плати. Загальногосподарські витрати - 48% від основної заробітної плати. Позавиробничі витрати - 2,5% від повної собівартості. Очікуваний прибуток на виріб - 17% від собівартості.

Розрахувати середньорічну вартість основного виробничого капіталу, фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність праці, якщо вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становила 10700 тис. грн. З першого травня виведено з експлуатації основних фондів на загальну суму 890 тис. грн., а з першого серпня введено в дію нових основних фондів вартістю 1250 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 2200 тис. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства 550 чол.

На підставі даних про товарооборот громадського харчування за 1991-1995 рр. Знайдіть абсолютний приріст, темп росту і приросту, абсолютне значення 1 % приросту, якщо:
Метод розрахунку   Роки
   1991   1992   1993   1994   1995
Базисний    433*   627   911   2130   3000
* суми у тис. грн.


Визначте пропускну спроможність торговельного залу підприємства громадського харчування на рік і проведіть аналіз її використання.
Показники    Одиниця виміру   Значення показника
Площа торговельного залу   м2   100
В тому числі буфету   м2   15
Норма площі на одне посадочне місце при чотиримісних столах   м2   1,6
Торговельний зал працює:   год.   8
з них з половинним навантаженням   год.   4
Середній час обслуговування одного відвідувача   хв.   30
Робота їдальні   дні   300
Фактична реалізація страв за рік   тис. страв   375
Примітка: середня кількість страв на одного відвідувача - 2,5


Проведіть аналіз товарообороту і випуску продукції громадського харчування за звітний період (тис. грн.)
Показники    Минулий рік   Звітний рік
      Плановий    Фактичний
1. Товарооборот, всього   18200   19300   -
В тому числі:         
продукція власного виробництва   -   12545   12608
купівельні товари   -   -   6972
2. Питома вага продукції власного виробництва у товарообороті, %   64   -   -
Зробити висновки. Рішення оформити за наведеною таблицею.
При аналізі необхідно визначити:
- процент виконання плану та динаміку показників товарообороту;
- питому вагу продукції власного виробництва та її зміну порівняно з планом та минулим роком.


Визначте на плановий рік чисельність всіх працівників громадського харчування, в тому числі працівників виробництва, на підставі наведених даних.
Показники    Одиниці виміру   Значення показників
Звітний період      
Товарооборот   тис. грн.   292
В тому числі продукція власного виробництва   тис. грн.   183
Середньоспискова чисельність працівників   чол.   310
В тому числі працівників виробництва   - / -   186
На плановий рік збільшиться:   %   5
товарооборот      
В тому числі продукція власного виробництва   - / -   8
Продуктивність праці   - / -   3
В тому числі працівників виробництва   - / -   4


1. Визначте планові та фактичні прибутки і рентабельність громадського харчування.
2. Проведіть аналіз доходів, прибутку та рентабельності.
3. Визначте чинники, що впливають на прибуток і рентабельність.
4. Зробіть висновки.
Товаро-оборот   Доходи    Витрати   Позареа-лізаційні доходи   Позареа-лізаційні витрати
План    Факт   План в % до товарообороту   Факти-ч-на сума   План в % до товарооборо-ту   Факти-ч-на сума      
259   262,0   34   93   31,0         


Визначити можливий розмір валового самофінансування підприємства на звітну дату враховуючи наступні дані:
1. Підприємство реалізувало продукцію власного виробництва (з ПДВ) на суму 2,1 млн. грн.
2. Виробнича собівартість продукції - 1,3 млн. грн.
3. Адміністративні і збутові витрати - 57,3 тис. грн.
4. Реалізовано виробничих запасів на суму 600 тис. грн.
5. Прибуток від реалізації іноземної валюти - 10 тис. грн.
6. Грошові кошти, отримані від підприємств без вимоги їх повернення - 16 тис. грн.
7. Дивіденди отримані - 35 тис. грн.
8. Ставка податку на прибуток - 25 %.
9. Первісна вартість основних засобів підприємства, що використовуються в процесі виробництва продукції - 1576 тис. грн.
10. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу основних засобів після закінчення корисного терміну їх експлуатації - 120 тис. грн.
11. Термін ефективного використання об'єкта амортизації - 15 років. До його завершення залишилось 10 років.
12. Підприємство на практиці застосовує кумулятивний метод амортизації.


Визначити фактичний і нормативний запас платоспроможності страхової компанії з ризикового страхування згідно таких даних:
1. Валюта балансу - 2500 тис. грн.
2. Нематеріальні активи - 40 тис. грн.
3. Загальна сума зобов'язань (технічні резерви) - 1200 тис. грн.
4. Надходження страхових премій за квартал - 300 тис. грн.
5. Сплачено премій перестраховикам - 150 тис. грн.
6. Виплата страхового відшкодування - 350 тис. грн.
7. Компенсація виплат відшкодування перестраховиками - 90 тис. грн.


Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) становить - 600,0 тис. грн. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 150,0 тис. грн.
Надзвичайні доходи страхове відшкодування за руйнування приміщення цеху в результаті стихійного лиха - 75,0 тис. грн.
Надзвичайні витрати - збитки, завдані повінню - 50,0 тис. грн. Середньорічна вартість активів підприємства - 750,0 тис. грн., в тому числі оборотних активів - 100,0 тис. грн. Вартість власного капіталу - 500,0 тис. грн.
Визначити: рентабельність продажу, коефіцієнт оборотності активів, рентабельність активів (капіталу), коефіцієнт фінансового лівериджу.


Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) становить - 560,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) - 380,0 тис. грн. Торговельна знижка оптовій базі - 30,0 тис. грн.
Акцизний збір - 45,0 тис. грн. Адміністративні виграти - 25,0 тис. грн. Інші операційні доходи - 35,0 тис. грн. Витрати па збут - 15,0 тис. грн. Інші операційні витрати - 22,0 тис. грн.
Розрахувати чистий доход, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності рентабельність продажів.


За нижче наведеними даними обчисліть амортизацію металообробного верстата з програмним управлінням за всіма відомими методами (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"):
первісна вартість - 125,0 тис. грн.;
очікуваний період використання - 10 років;
ліквідаційна вартість - 15,0 тис. грн.
до кінця очікуваного строку використання залишається - 2 роки;
підприємство планує (очікує) виробити за допомогою згаданого верстату продукції на суму 2000,0 тис. грн.
місячний фактичний обсяг випуску продукції - 20,0 тис. грн.
сума нарахованого зносу за роки експлуатації - 90,0 тис. грн.


Обчисліть оподатковуваний прибуток та суму податку на прибуток підприємства (згідно чинного податкового законодавства) на підставі наступних даних:
валові доходи - 1500,0 тис. грн.
акцизний збір - 300,0 тис. грн.
валові витрати - 680,0 тис. грн.
балансова вартість виробничих запасів на початок звітного періоду (кварталу) - 150,0 тис. грн.
балансова вартість виробничих запасів на кінець звітного періоду (кварталу) - 200,0 тис. грн.
на балансі підприємства рахуються: приміщення цеху балансовою вартістю - 200,0 тис. грн.; транспортні засоби - 100,0 тис. грн.; верстати - 300,0 тис. грн., комп'ютерна Г.Ж техніка та засоби зв'язку - 20,0 тис. грн.


Середньозважений інтервал між надходженнями сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів - 52,8 днів.
Час перебування партій сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів в дорозі - 5 днів. Час, потрібний па проведення розрахунків (попередня оплата) - 2 дні.
Час, необхідний для підготовки сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів до виробничого процесу - 2,5 днів.
Річні витрати на придбання сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів (без податку на додану вартість) - 940,0 тис. грн.
Розрахувати потребу в оборотних коштах в запасах сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів.


Норматив оборотних коштів на початок планового року становив - 1240,0 тис. грн. в тому числі:
а) виробничий - 870,0 тис. грн.;
б) невиробничий - 370,0 тис. грн.
Передбачене зростання виробничої програми на плановий рік в порівнянні з минулим роком - 12%.
Величина прискорення обертання оборотних коштів, зумовлена реалізацією заходів щодо покращення їх використання, у плановому році - 4 %.
Розрахувати скупну потребу (норматив) в оборотних коштах па плановий рік з урахуванням прискорення їх оборотності та приріст вищезгаданого нормативу.


Розрахувати відпускну ціпу підакцизного виробу "А" за наступними даними: собівартість реалізованої продукції - 50,0 тис. грн.; кількість одиниць реалізованого виробу - 250 шт.; рентабельність виробу "А" - 22 %; ставка акцизного збору - 25 %; ставка податку на додану вартість - 20 %; торгова націнка - 30% від відпускної ціни.

У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства складала 1850000 нормо-год. Передбачається, що в наступному році у зв'язку з деяким ускладненням вироблюваної продукції її загальна трудомісткість має збільшитись на 11 %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 10 %, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112 %, - на 5 %.
Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-підрядників.


Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 39,9 млн. грн., і зросте у плановому періоді на 11 %. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 50 тис. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 50 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих на підприємстві у плановому періоді.

Підприємство ВАТ "Росава" у 2003 році придбало виробничу лінію вартістю 870000 грн. Нормативний строк служби обладнання 8 років. Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань за умови використання таких методів:
1) прямолінійного;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості (подвійно-залишковий метод);
4) кумулятивного;
5) виробничого (метод одиниці продукції).
Ліквідаційна вартість обладнання 34000 грн., нормативний обсяг випуску 1 млн. грн., прогнозований рівень використання виробничих потужностей (90 % - 10). Результати розрахунків подати у формі таблиці.


Визначити середньорічну та вихідну виробничу потужність, а також можливий обсяг випуску продукції, якщо виробнича потужність на початок планового періоду становила 67 млн. грн. Реконструкція, яка завершилася 15 березня збільшить виробничу потужність на 10 млн. грн., а 21 листопада передбачено вивести фонди, що зменшить потужність на 4,7 млн. грн. коефіцієнт використання виробничої потужності 0,95.

Визначити показники використання основних фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність), якщо відомо, вартість основних фондів на початок року становить 2330 тис. грн. 21 грудня було введено основних фондів на суму 190 тис. грн., а 15 червня - 255 тис. грн. обсяг випуску продукції становить 21,5 млн. грн. чисельність промислово-виробничого персоналу 986 чоловік.

Визначити норматив оборотних коштів у виробничі запаси основних матеріалів і напівфабрикатів кількох видів, коли відомо, що згідно з планом у ІV кварталі розрахункового року має бути випущено виробів ВДО-15 205 шт., ВДО-16 46 шт. решту потрібних для розрахунків наведено в таблиці.

Розроблено інвестиційні проекти, що мають вихідні параметри, наведені в таблиці. При розрахунках взяти дисконтну ставку на рівні 10 %.
Вихідні економічні параметри інвестиційних проектів
Проект    Інвестиції ("-") і грошові потоки ("+") за рік, тис. грн.
   Перший (роз-ра-хун-ковий)   Другий    Третій    Четвертий    П'ятий
1-й   - 1000   + 750   + 500   0   0
2-й   - 1000   + 350   + 350   + 350   + 350
3-й   - 500   + 180   + 180   + 180   + 180


У механічному цеху промислового підприємства технологічний процес обробки партії деталей включає кілька операції, за якими норма часу і кількість верстатів зазначені в таблиці.
Вихідні дані для розрахунку тривалості операційного циклу обробки партії деталей
Показник    Операції
   1   2   3   4   5   6   7   8
Норма часу на виконання операції, хв.   4   3   4   6   8   12   4   5
Кількість верстатів, задіяних у процесі операційної обробки, од.   1   1   1   2   2   3   1   2


Спираючись на вихідні техніко-економічні показники таблиці, визначити за можливими двома варіантами розрахункового періоду прогнозовані обсяги: товарної, валової, чистої та реалізованої продукції.
Показник   Одиниця вимірювання   Варіанти
      1   2
Виробництво продукції в натуральному вимірі:   шт.      
Виріб А      550   600
Виріб Б      700   750
Виріб В      600   500
Виріб Г      900   1000
2. Відпускна ціна одиниці продукції:         
Виріб А      10000   12000
Виріб Б      12000   12500
Виріб В      8000   10500
Виріб Г      16000   13500
3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва, %   тис. грн.   2200   2500
4. Послуга виробничого характеру, %   тис. грн.   3000   2800
5. Залишки незавершеного виробництва на:   тис. грн.      
- початок року      1200   1800
- кінець року      1400   2000
6. Матеріальні і прирівняні до них витрати на виробництво річного обсягу продукції   тис. грн.   17200   19180
         
7. Вартість сировини і матеріалів замовника   тис. грн.   240   350
8. Залишки нереалізованої продукції на:   тис. грн.      
- початок року      800   500
- кінець року      560   720


Розрахувати місячний заробіток робітника за індивідуальної відрядної, відрядно-преміальної і відрядно-прогресивної системи оплати праці та дати їх порівняльну оцінку, якщо відомо:
1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 год., а погодинна тарифна ставка - 55 коп.;
2) за місяць робітником основного виробництва виготовлено 610 одиниць продукції, з них прийнято контролем ВТК з першого подання 580 виробів. Планове завдання робітника за місяць складає 500 виробів;
3) преміювання робітників за здачу продукції з першого подання здійснюється за спеціальною шкалою (табл.);
4) за умови перевиконання планового завдання до 10 % тарифна розцінка зростає в 1,5 рази, а в разі більшого - у 2 рази.


У 2003 році затрати на випуск товарної продукції на машинобудівному підприємстві склали 48,2 тис. грн. товарна продукція в гуртових цінах підприємства становить 58,9 тис. грн. В 2004 році заплановані затрати на продукцію в сумі 51,4 тис. грн., товарна продукція в гуртових цінах підприємства - 61,2 тис. грн.
Визначити:
1) затрати на 1 грн. товарної продукції - фактичні і планові;
2) процент зниження собівартості згідно плану;
3) планову економію від зниження собівартості;
4) рівень рентабельності продукції - фактичний і плановий.


Визначити результати діяльності підприємства. Поділити витрати підприємства за елементами, якщо собівартість реалізованої продукції за економічними елементами і собівартість виробництва за економічними елементами однакові.
1. Нарахована заробітна плата:
робітникам основного виробництва -          31000
адміністративному персоналу -             1300
працівникам відділу збуту -                800
2. Нараховані внески до органів соцстраху на ФОП:
робітникам основного виробництва -         11470
адміністративному персоналу -             461
працівникам відділу збуту -                296
3. Використано матеріали для потреб:
основного виробництва -                30000
   заводоуправління -                   800
для збуту продукції -                   300
4. Нарахована амортизація обладнання, що використано для потреб:
основного виробництва -                4500
заводоуправління -                   1500
5. Нараховано орендну плату за обладнання, що використовується в основному виробництві -                      700
6. Надані послуги АТП за перевезення готової продукції -    200
7. Нараховано резерв сумнівних боргів -             400
8. Реалізовано продукції покупцям (з ПДВ) -          130800
9. Незавершене виробництво:
на початок періоду -                   
на кінець періоду -                   18000
10. Залишки готової продукції:
на початок періоду -                   40000
на кінець періоду -                   980


Визначити норми запасу в днях і розрахувати часткові нормативи оборотних запасів по видах основних матеріалів та покупних напівфабрикатів і загальний норматив.
Вихідні дані:
Вид матеріалів   Планова річна потреба, тис. грн.   Транспортний запас, днів   Середній інтервал поставки
1   500   2   60
2   100   2   30
3   865   4   22
4   470   3   5


Визначити, наскільки змінився коефіцієнт обіговості оборотних засобів, час їх обігу та розмір оборотних засобів (абсолютний та відносний), що вивільняються.
Вихідні дані:
Норматив оборотних засобів підприємства у звітному році склав 320 тис. грн., а обсяг реалізованої продукції (за мінусом амортизації основних фондів) 160 тис. грн.
В плановому році передбачається збільшення обсягу реалізації на 15 %, а нормативу оборотних засобів на 7 %.


Визначити рентабельність активів і рентабельність власного капіталу підприємства:
1. Структура капіталу підприємства за балансом:
Загальні активи - 4800 тис. грн.
Необігові активи (основний капітал) - 4200 тис. грн.
Обігові активи (обіговий капітал) - 600 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів, тис. грн. - 00
Загальна заборгованість і власний капітал - 4800 тис. грн.
Акціонерний капітал засновників - 4150 тис. грн.
Довготермінові зобов'язання - 300 тис. грн.
Поточні зобов'язання - 350 тис. грн.
Доходи майбутніх періодів, тис. грн. - 00
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. - 00
2. Чистий прибуток підприємства - 648,8 тис. грн.


Розрахувати ліквідаційну вартість токарного верстату, якщо його початкова вартість - 17 тис. грн., вага 6,5 тонн, верстат пропрацював 8 років, норма щорічних амортизаційних відрахувань - 12 %, вартість однієї тони брухту металів - 200 грн.

Визначити рівень продуктивності праці у звітному і плановому періоді та чисельність промислово-виробничого персоналу в розрахунковому періоді за даними:
- середньооблікова чисельність у звітному році - 250 чол.
- випуск товарної продукції у звітному році - 2557 тис. грн.
- товарна продукція у плановому періоді - 2680 тис. грн.
- продуктивність запланована - 6 %.


Визначити балансову вартість акції підприємства, якщо:
1. Балансова вартість акціонерного капіталу - 2500 тис. грн.
2. Кількість емітентів - 1000.
3. Розмір резервного фонду - 100 тис. грн.


По наведених в таблиці даних розрахувати фондовіддачу та проаналізувати її динаміку за 1995-2000 роки. Визначити вплив фондовіддачі та середньорічної вартості основного виробничого капіталу та збільшення обсягів товарної продукції у 1998 і 2000 роках.
№ п/п.   Показники    1995 р.
(тис. грн.)   1998 р.
(тис. грн.)   2000 р. (план)
(тис. грн.)
1.   Середньорічна вартість основного виробничого капіталу   25100   27800   32200
2.   Товарна продукція   77300   91214   109800


Обчислити величину балансового прибутку підприємства на наступний рік, враховуючи такі очікувані показники його виробничо-господарської діяльності, тис. грн.:
1) обсяг продажу виробленої продукції - 6800;
2) повні витрати на виробництво товарної продукції - 4600;
3) залишки готової продукції на складах підприємства на початок і кінець розрахункового року - відповідно 200 і 100;
4) витрати на реалізацію продукції - 50;
5) дивіденди від придбаних акцій - 10;
6) дохід від оренди майна підприємства - 25.


Визначити собівартість одиниці продукції 3-х сортів пива, привівши в еквівалент відповідні сорти за допомогою певних коефіцієнтів. Загальні витрати становлять 850 000. Дані за окремими сортами наведено в таблиці. Базовим є сорт А.
Таблиця 2
Інформація про випуск пива за місяць
Сорт пива   Виготовлено
декалітрів   Коефіцієнт еквівалентності   Виготовлено декалітрів базового сорту
А   55 000   1,0   55000
Б   45 000   1,2   54000
В   60 000   1,3   78000
Разом   -   -   187000


Вартість послуг, наданих підприємством стороннім організаціям, дорівнює 89 тис. грн. Вартість напівфабрикатів, вироблених для власної потреби, - 15 тис. грн. Залишки готової продукції на складах підприємства:
на початок року - на 20 тис. грн.;
на кінець року - на 30 тис. грн.
Вартість готової продукції, що призначена для реалізації, - 300 тис. грн. Розрахувати вартість валової і товарної продукції.


Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту, загальна вартість якого 1200 тис. грн. На початок першого року підприємство витрачає 800 тис. грн., а на початку другого - 400 тис. грн.
Починаючи з кінця другого року підприємство отримує грошові потоки: 2-й рік - 250 тис. грн., 3-й рік - 350 тис. грн., 4-й рік - 450 тис. грн., 5-й рік - 550 тис. грн. Дисконтна ставка - 10 %.
Обґрунтувати доцільність реалізації проекту за такими показниками:
1) чистий приведений дохід;
2) індекс рентабельності інвестицій;
3) термін окупності проекту.


Підприємство виготовляє вироби з пластмаси. Річний обсяг виробництва - 900 тис. шт., а трудомісткість виробу - 0,35 н.-год. Тривалість робочої зміни - 8,2 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішні витрати часу з вини робітника - 1,5 %, а регламентовані простої - 3 %. Процент виконання норм виробітку - 105 %.
Визначте необхідну кількість робітників-відрядників.


Встановити необхідний приріст нормативу власних оборотних коштів підприємства за таких умов: обсяг випуску у попередньому періоді - 4000 тис. грн. при нормативі оборотних коштів - 400 тис. грн.; в плановому періоді випуск продукції збільшиться на 25 % при скороченні тривалості обороту оборотних засобів на 4 дня.

Визначити середньорічну вихідну виробничу потужність, а також можливий обсяг випуску продукції, якщо виробнича потужність на початок планового періоду становить 370 млн. грн. Реконструкція, що завершується в травні, збільшить виробничу потужність на 24 млн. грн., а у вересні передбачено вивести фонди, що зменшить потужність на 17 млн. грн. Коефіцієнт використання виробничої потужності заплановано на рівні 0,91.

Визначіть середньорічну вартість основних фондів і їх вартість на кінець року при умові:
- вартість основних фондів на початок року 9,6 млн. грн.
- планується вибуття з 01.04 - 180 тис. грн., з 01.10 - 90 тис. грн.
- планується введення з 01.02 - 110 тис. грн.


Визначити залишкову вартість машини і річну норму амортизації, якщо відомо, що її початкова вартість 100000 грн., амортизаційний період 8 років, щорічні амортизаційні відрахування 820 грн., ліквідаційна вартість - 260 грн.

Визначити показники ефективності використання і відтворення основних фондів виходячи з того, що початкова вартість основних фондів на початок року становила 30 тис. грн., з 1 березня розрахункового року введено основних фондів на суму 900 грн., з вересня вибуло основних фондів на суму 600 грн. Річний обсяг виконаних робіт - 48 тис. грн. У найбільшій зміні зайнято 2500 робітників. Сума зношення основних фондів на кінець року - 11,4 тис. грн.

Виробничі основні фонди підприємства "ЛАКМА" на початок 2003 року становили 2825 тис. грн. Введення і виведення основних фондів протягом року відображено в таблиці
Таблиця
Місяці   Основні фонди (тис грн.)
   введення   виведення
1 лютого   40,0   6,0
1 травня   50,0   4,0
1 серпня   70,0   8,0
1 листопада   10,0   5,0
Всього   170   23


Проаналізувати витрати обігу в цілому по підприємству, зробити висновки:
Показники    Результати діяльності
   Планові    Фактичні
Товарообіг, грн.   54 800   54 870
Рівень витрат, %   16,7   
Сума витрат, грн.      9108,42


41. ЗАДАЧА
Визначити як зміниться сума витрат обігу, якщо обсяг товарообігу зменшиться на 10,8 %, а рівень витрат обігу підвищиться на 0,3 % (розмір підвищення).
Вихідні дані:
Обсяг товарообігу - 64700 грн.
Сума витрат обігу - 8928,60 грн.


Визначити величину валового доходу і величину валових витрат, величину прибутку, підлягає оподаткуванню за ставкою 30% і суму податку на прибуток.
№   Показники   Сума в тис. грн.
1.   Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)   123561
2.   Безповоротна фінансова допомога, надана підприємству   100
3.   Затрати пов'язані з підготовкою і організацією виробництва   13
4.   Затрати на виробництво продукції і її реалізацію   99100
5.   Сума безнадійної заборгованості підприємства стосовно якої закінчився строк позивної давності   15
6.   Сума перевищення балансової вартості покупних матеріалів, сировини на складах на кінець звітного квартала над їх балансовою вартістю   5
7.   Прибуток від продажу основних фондів групи 1   230
8.   Кредит поданий підприємству без встановлення строків повернення його основної суми   150


Текстильний бавовняний комбінат має 6000 прядильних веретен і 270 ткацьких верстатів. Комбінат працює 5 днів у тиждень, режим роботи - тризмінний. Планові простої технологічного устаткування складають: для прядильної машини - 4 % від номінального фонду часу, для ткацького верстату - 5 %. Рівень годинної продуктивності праці устаткування для прядильної машини 780 кіло-номерів на 1000 веретен за умови середнього номера пряжі, що дорівнює 400; для ткацького верстата 12500 уткових ниток у розрахунку на один верстат із розрахунку щільності по утку 25 мм тканини.
Знайти виробничу програму і виробничу потужність.


В цеху 20 верстатів. Норма часу на обробку виробу 0,6 нормо-годин. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни - 8 год. У 250 робочих днів. Регламентовані простої устаткування в ремонті - 4 %. Коефіцієнт використання виробничої потужності - 0,9.
Визначити виробничу потужність цеху і його виробничу програму.


У завітному році підприємство реалізувало продукції на суму 280 тис. грн. за наявності середньорічної суми оборотних коштів 60 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обсяги продажу на 15%. На скільки днів та в який бік зміниться тривалість обороту оборотних коштів за умови незмінності суми обігових коштів.

Визначити суми щорічних амортизаційних відрахувань для устаткування, строк експлуатації якого - 6 років, первісна вартість - 420 тис. грн.. за умови, що застосовується:
А) метод прискореного зменшення залишкової вартості:
Б) кумулятивний метод (цілих значень років, прискорений).


За рік підприємство реалізувало 450 тис. шт. виробів по ціні 18 грн./шт. Собівартість одного виробу 15 грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 2800 тис. грн.
Оборотних засобів - 1500 тис. грн.
Податок на прибуток підприємства - 30 %.
Розрахувати показники: рентабельності продукції та рентабельності виробництва.


Ткацька фабрика працює у 2 зміни, кількість ткацьких верстатів на початок року - 500. З 1 квітня встановлено 60 верстатів, а з 1 серпня вибуло 50 верстатів.
Число робочих днів у році - 260, тривалість зміни - 8 годин, плановий процент простоїв на ремонт верстату - 5 %, продуктивність одного верстату - 4 м. тканини в годину, план випуску продукції - 7500 тис. м.
Розрахувати виробничу потужність фабрики випуску тканин і коефіцієнт її використання.


Визначити чисельність працюючих в плановому періоді, якщо відомо, що випуск продукції зросте у порівнянні з базовим періодом на 7,8 %, а продуктивність праці - 5,1 %. Об'єм нормативно чистої продукції в базовому році становив 26,5 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу - 2850 чоловік.

За показниками таблиці визначити середньорічну вартість основних виробничих фондів цеху.
   Види фондів   На 01.01 поточного року    Введено з 01. 05   Вибуло з 01. 09
1.   Будівлі    4500   450   200
2.   Споруди    -   250   -
3.   Електро- і тепломережі   450   -   100
4.   Силове обладнання    1050   280   130
5.   Робоче обладнання    1800   950   300
6.   Засоби автоматизації    850   -   -
7.   Підйомно-транспортне обладнання   330   70   -
8.   Інструмент    150   100   80
9.   Господарський інвентар   200   50   100


За даними таблиці розрахувати перехідні залишки незавершеного виробництва та обсяг валової продукції в плановому кварталі
Наймену-вання продукції   Вироб-нича програ-ма, од.   Тривалість виробни-чого циклу   Коефі-цієнт готов-ності   Залишки неза-вершеного виробництва   Валова проду-кція, од   Ціна за од. проду-к-ції, грн.   Валова проду-к-ція у ва-р-тісному виразі, грн.
            на поч. кварт.   на кін. кварт.         
Виріб А   340   10   0,6   18         780   
Виріб Б   1080   12   0,5   80         1370   
Виріб В   2600   5   0,7   72         260   
Виріб Г   1750   7   0,65   60         350   
Всього      -   -            -   


Встановити величину комерційного ефекту виробника і споживача нової формувальної машини якщо витрати на її виробництво становитимуть 6200 грн., рентабельність виробництва 40 %, ставка податку на прибуток - 30 %. Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 20000 виробів на рік. Ціна 1 виробу - 3 грн. Собівартість 1,1 грн.
Супутні капіталовкладення споживача машини дорівнюють 5000 грн. щорічно.
Термін експлуатації машини 5 років.


Підприємство може використовувати прискорену амортизацію нових верстатів. Вартість верстатів 400 тис. грн., а нормативний строк служби 5 років.
Необхідно визначити, яким методом краще скористатися при нарахуванні амортизації: кумулятивним чи методом зменшуваного залишку.


Розрахувати зарплату за місяць робітника V розряду за відрядно-преміальною системою.
Вихідні дані:
Норма виробітку за зміну 90 шт.
За місяць робітник виготовив 2280 деталей.
Цех виконав місячний план на 102 %. За діючим преміальним положенням робітникові виплачується премія за виконання плану 15 %, а за кожен відсоток перевиконання плану - 1,5 %.


За рік підприємство реалізувало 150 тис шт. виробів по ціні 15 грн. за шт. Собівартість одного виробу - 12 грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів - 1800 тис. грн., оборотних засобів - 1000 тис. грн.
Податок на прибуток підприємства - 30 %.
Розрахувати показники рентабельності продукції і рентабельності виробництва.


Визначити суму реалізації продукції та середній залишок оборотних засобів у плановому році, а також суму відносного вивільнення оборотних коштів. В базовому періоді підприємство реалізувало продукції на суму 6 млн. грн. В плановому періоді передбачається збільшити реалізацію продукції на 15 %. Середній залишок оборотних коштів на підприємстві в базовому періоді складає 1,6 млн. грн. В плановому періоді він зменшиться на 10 %.

Визначити річний фонд заробітної плати робітників, якщо відомо, що в механозбиральному цеху машинобудівного підприємства працює 520 робітників-відрядників, середній розряд яких ІV. Плановий бюджет часу одного робітника - 1835 год., процент виконання норм виробітку - 127, середній розмір премії - 25 %. Сума доплат складає 12 % від фонду основної заробітної плати.

Визначіть середньорічну потужність підприємства і потужність на кінець року:
- потужність на початок року - 9,6 млн. грн. планується вибуття потужностей
з 01. 07. - 180 тис. грн..
з 01. 11. - 200 тис. грн..
Планується введення потужностей:
з 01. 09. - 500 тис. грн..
з 01. 12. - 100 тис. грн..


За даними таблиці визначити середньорічну вартість основних фондів, коефіцієнт вибуття і оновлення
Таблиця 4
Показники   Сума
Вартість основних фондів на початок року, тис грн.   95,5
Введено в дію основних фондів, тис грн.   
з 1 липня   6,2
з 1 вересня   2,7
з 1 листопада   1,3
Виведено основних фондів по причині спрацювання, тис. грн.   
з 1 липня    3,4
з 1 вересня   1,6
з 1 жовтня   5,5


Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних виробничих фондів, якщо вартість основних виробничих фондів на початок року склала 2100 тис. грн., протягом року було введено основних фондів на суму 514 тис. грн., вибуло - на 320 тис. грн.

Розрахувати зарплату за місяць робітника V розряду за відрядно-преміальною системою.
Вихідні дані:
Норма виробітку за зміну 90 шт.
За місяць робітник виготовив 2280 деталей.
Цех виконав місячний план на 102 %. За діючим преміальним положенням робітникові виплачується премія за виконання плану 15 %, а за кожен відсоток перевиконання плану - 1,5 %.


Організація міні-пекарні вартістю 40 тис. грн. має за прогнозними розрахунками приносити впродовж 5-ти років щорічний чистий прибуток у 12 тис. грн. Чи є цей проект доцільним?

Розрахувати калькуляцію витрат на виробництво одиниці продукції за наступними даними:
Річна програма випуску продукції - 100 тис. штук.
Витрати на отримання адміністративних приміщень і заробітна плата адмінперсоналу - 80 тис. грн.
Позавиробничі витрати складають 10 % від загальнозаводської собівартості.
Витрати на одиницю продукції складають:
- на сировину і матеріали - 2,5 грн.;
- на паливо - 0,5 грн.;
- заробітна плата основних робітників - 0,4 грн.;
- амортизація обладнання - 0,6 грн.


Прейскурантна ціна товару (без ПДВ) - 200 грн. на одиницю продукції. Підприємство придбало велику партію цього товару (2000 одиниць) внаслідок чого отримало торгівельну знижку в сумі 2 % ціни.
Крім того підприємство може отримувати знижку 10 % у разі оплати товарів протягом 10 днів з дати придбання. Ставка податку на додану вартість становить 20 %. Витрати на транспортування товару власним транспортом становили 304 грн.


Є такі дані про запаси підприємства:
Запаси    На початок звітного періоду   На кінець звітного періоду
Готова продукція   200 000   100 000
Незавершене виробництво   56 000   70 000
Матеріали    60 000   190 000
Виробничі витрати звітного періоду включають, грн.:
Незавершене виробництво - 17 000 грн.
Матеріали - 130 000 грн.
Упродовж звітного періоду було придбано матеріали на суму 120 000 грн.
Прямі матеріали   250 000
Пряма зарплата   164 000
Виробничі накладні витрати   132 000
Визначити прямі матеріальні витрати і собівартість реалізованої продукції.


За прогнозним розрахунком фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товарної продукції на загальну суму 1200 тис. грн. за наявності оборотних коштів у межах 150 тис. грн. Фактично за наявності тих самих оборотних коштів фірма спромоглася виробити і реалізувати власної продукції на суму 1320 тис. грн.
Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми.


Очікувані доходи (надходження) і витрати коштів відповідно до інвестиційного проекту показані в нижченаведеній таблиці (тис. грн.). Витрати першого року є інвестиційними, наступні - експлуатаційні. Ставка дисконтування прогнозується як 10 % для всіх п'яти років життя проекту.
Визначити:
1) чисту приведену вартість проекту;
2) термін окупності;
3) коефіцієнт рентабельності.
   1 рік   2 рік   3 рік   4 рік   5 рік
Доходи    -    500   1000   1000   800
Витрати    1500   200   400   350   200


Розрахувати чистий прибуток підприємства.
Вихідні дані:
- витрати на підприємство реалізованої продукції - 300 000 грн.
- доходи від здачі окремого майна в оренду - 50 000 грн.
- виручка від реалізації продукції - 500 000 грн.
- чистий обсяг продажів - 410 000 грн.
- платежі в бюджет - 70 000 грн.
- ПДВ - 90 000 грн.


У квітні підприємство виготовило 100 одиниць підакцизного товару. 70 одиниць було реалізовано, а 20 передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.
Розрахований прибуток складає 4200 грн. Рентабельність виробництва 20 %. Акцизний збір було визначено в сумі 1642 грн.
Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що ставка акцизного збору на цей товар становить 5 %.


Роздрібна ціна виробу - 30,24 грн., торговельна надбавка - 20% ціни посередника, а його націнка - 5% від відпускної ціни виробника, ставка акцизного збору - 35%, ПДВ - 20%. Визначити прибуток у ціні виробника, якщо собівартість виробу становить 10 грн.

В результаті раціоналізації виробництва і вдосконалення технології строк служби технічної тканини, що випускається комбінатом зросте з 3 до 5 років. Однак собівартість тканини поліпшеної якості підвищиться з 7 до 9 грн. за 1 м2. Річний випуск тканини становить 900 тис. м2. Розрахувати річний економічний ефект від покращення якості технічної тканини.

Проаналізуйте виконання плану товарообігу за 1-й квартал. Виконати необхідні розрахунки і зробити висновки.
Місяці кварталу   План    Фактично    Фактично в % до плану   Відхилення в (+, -) в сумі, грн.
   Сума, грн.   Питома вага, %   Сума, грн.   Питома вага, %      
Січень   24500   34,5   24800   34,4   101,2   + 300
Лютий   22600   31,8   23000   32,0   101,8   + 400
Березень   23900   33,7   24200   33,6   101,3   + 300
Разом    71000   100,0   72000   100,0   101,4   + 1000


Розрахувати потребу в товарах роздрібного торгового підприємства (план надходження).
План товарообігу - 81800 грн.
Запаси товарів на початку кварталу - 21740 грн.
Норма природних втрат - 0,15 % до товарообігу.
Норма товарних запасів на кінець кварталу - 16 днів.


Визначити суму відносної економії чи перевитрат, що отримає підприємство в результаті таких змін: товарообіг зросте на 4,4 %, а сума витрат обігу збільшиться на 310,74 грн.
Планові показники:
Товарообіг - 72400 грн.
Рівень витрат - 14,5 %


Розрахувати всі елементи роздрібної ціни в абсолютних і відносних показниках.
Роздрібна ціна - 34,70 грн.
Торгова націнка - 24 %.
Рентабельність підприємства виробника - 11 %.


Розрахувати показники ефективності використання основних фондів підприємства. Середньо-квартальна вартість основних фондів - 346 700 грн., товарообіг - 31 042 грн., прибуток - 1 240 грн.

Розрахувати та обґрунтувати критичні обсяги діяльності підприємства
Розмір функціонуючого капіталу - 14980 грн.
Норма прибутку на вкладений капітал - 16 %.
Ставка податку на прибуток - 30 %.
Рівень доходів - 24,7 %.
Рівень умовно-змінних витрат - 6,2 %.
Сума умовно-постійних витрат - 1850 грн.


Розрахувати фактичну обіговість товарів в днях, порівняти з нормативом, зробити висновки.
Товарообіг за ІІ квартал - 28800 грн.
Запаси товарів    на 1. 04 - 6820 грн.
         на 1. 05 - 7240 грн.
         на 1. 06 - 6660 грн.
         на 1. 07 - 6000 грн.
Норма обіговості - 24 дні.


Визначити, при якій чисельності продавців підприємство отримає товарообіг в сумі 51680 грн., якщо продуктивність праці зросте на 6 %.
В звітному кварталі реалізовано товарів на суму 45654 грн.
Чисельність продавців - 25 осіб.


Визначити результати діяльності підприємства. Поділити витрати підприємства за елементами, якщо собівартість реалізованої продукції за економічними елементами і собівартість виробництва за економічними елементами однакові.
1. Нарахована заробітна плата:
робітникам основного виробництва -          25000
адміністративному персоналу -             1100
працівникам відділу збуту -                500
2. Нараховані внески до органів соцстраху на ФОП:
робітникам основного виробництва -         9250
адміністративному персоналу -             407
працівникам відділу збуту -                185
3. Використано матеріали для потреб:
основного виробництва -                35000
   заводоуправління -                   1500
для збуту продукції -                   400
4. Нарахована амортизація обладнання, що використано для потреб:
основного виробництва -                3800
заводоуправління -                   1800
5. Нараховано орендну плату за обладнання, що використовується в основному виробництві -                      900
6. Надані послуги АТП за перевезення готової продукції -    300
7. Нараховано резерв сумнівних боргів -             500
8. Реалізовано продукції покупцям (з ПДВ) -          48000
9. Незавершене виробництво:
на початок періоду -                   1700
на кінець періоду -                   1400
10. Залишки готової продукції:
на початок періоду -                   
на кінець періоду -                   4500


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості