ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз динаміки ВВП в Україні
Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні
Аналіз споживання в національній економіці та державні інструменти його регулювання
Антимонопольна політика України
Безробіття як форма макроекономічної нестабільності
Валютно-кредитне регулювання інвестиційних процесів
Види, цілі та інструменти макроекономіки
Відтворення трудових ресурсів
Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики
Гранична схильність до споживання
Державна власність
Державне регулювання економіки в умовах ринку
Державний борг
Дефляційні заходи в умовах ринкової трансформації
Динаміка ВВП в Україні
Динаміка і структура споживання в Україні
Динаміка сукупної пропозиції в Україні
Економічні аспекти освіти
Інфляція витрат в Україні
Інфляція попиту в Україні
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
Людський капітал та його розвиток
Макроекономічна рівновага
Макроекономічне регулювання соціально-економічного розвитку
Методи обчислення ВВП
Модель IS-LM та її використання в Україні
Модель економічного зростання Солоу та перспективи для України
Податкова система та інфляція
Прожитковий мінімум і соціальний захист населення
Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу
Ринки капіталу та інвестицій
Ринок з асиметричною інформацією
Система засобів формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України
Система національних рахунків та її використання в Україні
Соціальний захист населення

РЕФЕРАТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Держава в системі макроекономічного регулювання
Дефіциту бюджету: види, причини і наслідки
Кейнсіанська модель розвитку економіки
Межа бідності та проблеми країн, що розвиваються
Монетарна політика держави
Показники системи національних рахунків
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Споживання та заощадження, їх фактори
Теорії ділових циклів: малі, середні та довгі хвилі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Завдання 1. Абстрактні форми відображення взаємозв'язків між секторами народного господарства ... 3
Завдання 2. Неокейсіанська модель економічного зростання та принцип акселератора ... 9
Завдання 3. Які особливості безробіття перехідної економіки України 1990-х років? Відповідь підкріпіть емпіричними даними відповідного періоду ... 11
Завдання 4 ... 14
Література ... 16


1. Назвіть основний метод макроекономічних досліджень і поясніть його зміст ... 3
2. Що ви розумієте під дефіцитом платіжного балансу? ... 5
3. Яка різниця між чистим і валовим макроекономічним показником? ... 6
4. Якщо у виробничій функції враховується вплив технічного прогресу, то цю функцію вважають екзогенною чи ендогенною? ... 7
5. Що ви розумієте під грошовою базою? ... 8
6. Поясніть суть кейнсіанської моделі економічного зростання ... 9
7. Назвіть економічні і суспільні наслідки кон'юнктурного безробіття ... 11
8. Задача ... 12
9. Проаналізуйте структуру виплат державного боргу України. Як ви вважаєте, як впливає державний борг і порядок його виплати на економічну ситуацію в Україні? ... 13
Література ... 14


1. Макроекономічні показники по системі Балансу народного господарства ... 3
2. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в класичній моделі ... 6
3. Практика реалізації макроекономічних моделей економічного регулювання в економіці сучасної України ... 9
3.1. Застосування моделі AS-AD ... 9
3.2. Перспективи економічного зростання України з урахування моделі Р. Солоу ... 10
Завдання 4 ... 16
Завдання 5 ... 16
Література ... 17


1. Дефіцит державного бюджету та методи його покриття ... 3
2. Міжнародна торгівля ... 8
3. Кон'юнктурні коливання економіки. Антикризова політика держави ... 11
4. Інфляція та перерозподіл доходів ... 15
Література ... 20


1. Бюджетний дефіцит та його причини ... 3
2. Фінансування бюджетного дефіциту ... 6
3. Концепції бюджетної політики ... 9
Задача ... 13
Література ... 16


1. Сукупна пропозиція, її сутність. Класична та кейнсіанська модель сукупної пропозиції ... 3
2. Бюджетна політика в умовах повної і неповної зайнятості ... 6
3. Позитивні та негативні наслідки економічного зростання ... 9
Завдання 4 ... 11
Задача 1 ... 14
Задача 2 ... 14
Література ... 16


1. Модель мультиплікатора витрат та інвестицій ... 3
2. Цінові фактори, які впливають на сукупний попит ... 5
3. Паритет купівельної спроможності валюти ... 11
Література ... 13


1. Суть і структура фінансів держави. Фінансова політика ... 3
2. Соціальні трансферти та їх значення у фінансовій політиці ... 8
3. Банківська система, функції комерційних банків ... 10
Завдання 4 ... 16
Завдання 5 ... 17
Література ... 18


1. Сутність та фактори економічного зростання ... 3
2. Крива Лафера. Економічна сутність та графічна інтерпретація ... 9
Література ... 11


1. Теорія перманентного доходу Фрідмена ... 3
2. Природа і специфіка циклічності економічної динаміки ... 7
Література ... 16


1. Цикли ділової активності: фази циклу та причини коливань ... 3
2. Грошово-кредитна політика ... 12
Практичні завдання ... 21
Завдання 1 ... 21
Завдання 2 ... 21
Література ... 22


1. Структура грошової маси і грошові агрегати ... 3
2. Державне регулювання зайнятості населення. Інструменти соціального захисту ... 9
Практичні завдання ... 16
Література ... 17


35. Сутність, види та наслідки інфляції ... 3
1.1. Суть і види інфляції ... 3
1.2. Соціально-економічні наслідки інфляції ... 8
Задача 19 ... 13
Задача 49 ... 15
Література ... 16


Завдання 1. Характеристика кейнсіанської макроекономічної моделі ... 3
1.1. Кейнсіанська теорія сукупного попиту ... 3
1.2. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Фактичні та планові витрати. "Кейнсіанський хрест" ... 9
Завдання 2. Макроекономічна характеристика основних секторів економічної системи (сектору виробництва, сектору домашніх господарств, сектору фінансових установ, сектору державних установ, сектору некомерційних установ, сектору закордону, тіньового сектору) ... 12
Завдання 3. Наведіть структуру останнього затвердженого бюджету України за основними статтями, виділення яких є суттєвими для макроекономічного аналізу ... 13
Завдання 4 ... 19
Література ... 20


1. Ринок грошей Дж. Кейнса ... 3
2. Поняття "Резидент економіки" ... 10
3. Торгівля при постійних витратах заміщення. Максимізація виграшу від зовнішньої торгівлі за умови повної спеціалізації ... 15
Література ... 19


1. Виробнича функція Коба-Дугласа та її використання ... 3
2. Класична модель ринку товарів ... 5
Література ... 14


Завдання 1. Поняття обмеженості виробничих ресурсів ... 3
Завдання 2. Класична модель ринку заощаджень та інвестицій ... 5
Завдання 3 ... 8
Завдання 4 ... 15
Література ... 17


Завдання 1. Вкажіть об'єкт макроекономічного дослідження ... 3
Завдання 2. Перерахуйте переваги схеми економічного кругообігу фізіократів ... 4
Завдання 3. Поясніть економічний зміст подвійного запису, що використовується в системі національних рахунків для відображення господарських операцій ... 5
Завдання 4. Обґрунтуйте зміст взаємозамінності факторів виробництва виробничої функції ... 6
Завдання 5. Запишіть умову рівноваги на ринку праці в класичній моделі ... 7
Завдання 6. Сформулюйте "Золоте правило" економіки згідно моделі економічного зростання Солоу ... 9
Завдання 7. Які наслідки справляє ріст безробіття на кінцевий результат функціонування економіки? ... 10
Завдання 8. Задача ... 11
Завдання 9. Особливості монетарної політики України ... 12
Література ... 15


1. Методологічні та методичні особливості макроекономічного аналізу ... 3
2. Сукупний попит та фактори впливу на нього ... 7
2.1. Крива сукупного попиту ... 7
2.2. Переміщення кривої сукупного попиту ... 9
Література ... 13


1. Методологічні та методичні особливості макроекономічного аналізу ... 3
2. Сукупний попит та фактори впливу на нього ... 7
Література ... 13


1. Макроекономічна характеристика фінансової системи ... 3
2. Парадокс Леонтьєва ... 10
Література ... 13


1. Макроекономічні моделі кругообігу ... 3
1.1. Двосекторна модель кругообігу ... 3
1.2. Заощадження та інвестиції у схемі кругообігу ... 4
1.3. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругообігу ... 5
2. Поняття, вимірники та фактори економічного зростання ... 7
Практичні завдання ... 10
Завдання 1 ... 10
Завдання 2 ... 11
Література ... 12


1. Суб'єкти макроаналізу ... 3
2. Основні макроекономічні показники. Національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість ... 7
Література ... 13


Завдання 1. Характеристика основних макроекономічних показників ... 3
Завдання 2. Державний борг і макроекономічні аспекти його погашення ... 8
Завдання 3. Охарактеризуйте показники, що характеризують компоненти споживчого кошика, який застосовується для обчислення індексу споживчих цін в Україні ... 15
Завдання 4 ... 16
Література ... 18


1. Методи макроекономіки ... 3
2. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу ... 11
Література ... 15


1. Поняття і функції міжнародного кредиту ... 3
2. Еволюція форм грошей, види кредитних грошей та структура грошової маси ... 7
Література ... 18


107. Фактори економічного росту ... 3
31. Модель макроекономічного кругообігу ... 5
52. Теорія економіки пропонування ... 12
Завдання 27 ... 18
Завдання 30 ... 18
Література ... 20


1. Моделі економічного зростання ... 3
1.1. Модель Є. Домара ... 3
1.2. Модель Р. Харрода ... 4
1.3. Модель Р. Солоу ... 6
1.4. Модель П. Ромера ... 14
2. Фіскальна політика держави: поняття, типи ... 16
Література ... 20


Задача 1 ... 3
Задача 37 ... 5
2. Предмет та методи макроекономічного аналізу ... 6
37.1. Механізм мультиплікатора-акселератора ... 9
37.2. Модель мультиплікатора витрат та інвестицій ... 12
72. Інфляційний податок та сеньйораж ... 15
Література ... 17


1. Дискреційна стабілізаційна політика ... 3
2. Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі ... 6
Література ... 12


25. Особистий дохід і дохід кінцевого використання ... 3
77. Грошовий ринок ... 7
115. Показники життєвого рівня населення України ... 14
Задача 5 ... 18
Задача 25 ... 19
Література ... 20


1. Політика монетаризму: основні аспекти ... 3
2. Політика раціональних сподівань ... 11
3. Поточні питання стабілізаційної політики ... 18
Література ... 26


1. Сукупний попит та його структура ... 3
2. Загальні принципи державного регулювання економіки ... 9
Література ... 16


2. Проблеми, які вивчає і вирішує макроекономіка ... 3
42. Механізм зовнішньоекономічної політики ... 7
Задача 3 ... 16
Задача 11 ... 17
Література ... 18


51. Природний рівень безробіття ... 3
86. Монетаристська концепція грошової політики ... 6
128. Фактори економічного росту ... 11
Задача 31 ... 13
Задача 4 ... 14
Література ... 15


1. Рівноважний сукупний обсяг виробництва та рівноважні сукупні ціни ... 3
1.1. Поняття рівноважного сукупного обсягу виробництва та рівноважних сукупних цін ... 3
1.2. Вплив зміщення кривої сукупного попиту на рівноважні обсяги виробництва та рівноважні ціни ... 3
1.3. Еластичність сукупних цін за зниженням, ефект "храповика", виникнення стагфляції ... 9
1.4. Вплив зміщення кривої сукупної пропозиції на рівень рівноважних цін і рівноважного обсягу виробництва. Зміщення кривої сукупної пропозиції і виникнення стагфляції ... 10
2. Задача ... 12
Література ... 13


Вступ ... 3
1. Функціональний розподіл національного доходу ... 4
1.1. Суть функціонального розподілу національного доходу ... 4
1.2. Виробнича функція Коба-Дугласа ... 8
2. Родинний розподіл національного доходу ... 10
2.1. Диференціація доходів ... 11
2.2. Економічна нерівність і соціальна політика захисту населення ... 14
Висновки ... 17
Література ... 19


Система національних рахунків (СНР) як модель економічного кругообігу

1. Суть і основні напрями соціальної політики ... 3
2. Політика доходів в умовах ринку ... 7
3. Проблеми соціальної політики в Україні ... 13
Задача ... 20
Література ... 22


1. Основні структурні співвідношення на макрорівні ... 3
2. Структурні кризи та структурна перебудова економіки ... 7
3. Структурна політика та методи її реалізації ... 12
Література ... 18


1. Сукупний попит. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту ... 3
2. Податкова політика: вплив податків на доходи бюджету ... 8
Практичні завдання ... 12
Завдання 1 ... 12
Завдання 2 ... 12
Література ... 13


1. Економічна система та її типи ... 3
2. Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках ... 8
Література ... 11


Завдання 1. Перерахуйте основні функції макроекономіки ... 3
Завдання 2. Назвіть складові елементи економічної системи ... 4
Завдання 3. Дайте визначення валовому внутрішньому продукту ... 7
Завдання 4. Перерахуйте нецінові фактори, які впливають на сукупний попит ... 8
Завдання 5. Запишіть формулу пропозиції на ринку товарів і послуг ... 9
Завдання 6. Назвіть основні джерела економічного зростання ... 10
Завдання 7. За допомогою яких показників вимірюється інфляція? ... 13
Завдання 8. Задача ... 15
Завдання 9. Макроекономічні аспекти політики Національного банку України ... 15
Література ... 19


Завдання 1. Поясніть суть кривої виробничих можливостей ... 3
Завдання 2. Назвіть основні складові економічної системи ... 6
Завдання 3. Запишіть методику визначення валового внутрішнього продукту за методом "потоку доходів" ... 8
Завдання 4. Поясніть макроекономічний зміст класичної моделі ... 10
Завдання 5. Запишіть умову рівноваги на ринку праці (класична модель) ... 12
Завдання 6. Поясніть ефект мультиплікатора державного оподаткування ... 14
Завдання 7. Поясніть явище інфляції пропозиції ... 18
Завдання 8. Задача ... 19
Завдання 9. Макроекономічні індикатори розвитку національної економіки ... 20
Література ... 22


Завдання 1. Схеми простого і розширеного відтворення ... 3
Завдання 2. Ринок в моделі Кейнса: структура грошової маси, попит та пропозиція на гроші в різних варіантах поведінки емісійного банку та кредитних установ, грошовий та депозитний мультиплікатори ... 7
Завдання 3. Запишіть декілька прикладів макроекономічних тотожностей (рівнянь), які відповідають певним рахункам СНР ООН. Що дає підстави для такого відображення змісту рахунків? ... 14
Завдання 4 ... 17
Література ... 18


Завдання 1. Схеми простого і розширеного відтворення ... 3
Завдання 2. Ринок в моделі Кейнса: структура грошової маси, попит та пропозиція на гроші в різних варіантах поведінки емісійного банку та кредитних установ, грошовий та депозитний мультиплікатори ... 7
Завдання 3. Запишіть декілька прикладів макроекономічних тотожностей (рівнянь), які відповідають певним рахункам СНР ООН. Що дає підстави для такого відображення змісту рахунків? ... 14
Завдання 4 ... 17
Література ... 18


3. Агрегатні показники та функціональні зв'язки між ними ... 2
20. Відмінність між показниками "продукту" і показниками "доходу" ... 6
90. Крива Філіпса ... 7
Задача 24 ... 14
Задача 47 ... 15
Література ... 17


1. Принципи та методи розрахунку ВВП ... 3
2. Фіскальна політика держави ... 11
Практичні завдання ... 15
Завдання 1 ... 15
Завдання 2 ... 16
Література ... 17


1. Методи обчислення ВВП (виробничий, кінцевого використання, розподільчий) ... 3
2. Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих і дешевих грошей, антиінфляційна функція ... 9
Література ... 15


20. Функція заощадження. Гранична схильність до заощадження ... 3
3. Основні елементи економічної системи ... 6
90. Державне регулювання зайнятості населення ... 10
Задача 34 ... 17
Задача 50 ... 17
Література ... 20

ЗАДАЧІ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Банківські депозити збільшилися на 100 млн. грн. Норма банківських резервів на цей період становила 25 %.
Наскільки може зрости пропозиція грошей.


Зa даними, які наведені нижче, розрахуйте:
а) ВНП за потоком доходів і витрат:
б) об'єм НД:
в) особистий дохід:
г) дохід кінцевого використання.
№   Показники   Грн.
І   Експорт   350
2   Дивіденди   100
3   Амортизація   220
4   Зарплата    1550
5   Державні закупки товарів та послуг   950
6   Рента   70
7   Непрямі податки   150
8   Додаткові виплати до зарплати   160
9   Валові інвестиції   400
10   Податки та доходи корпорацій   100
11   Трансфертні платежі   320
12   Проценти на капітал   280
13   Доходи індивідуальних власників   170
14   Споживчі витрати   1800
15   Імпорт   50
16.    Внески на соціальне страхування   150
17    Нерозподілений прибуток   50
18   Податки на персональні доходи   450


Обрахуйте середньорічні темпи інфляції у 2000 році в Україні, якщо відомо, що індекс споживчих цін на товари та послуги у 1999 році становив 119,2 %, а у 2000 році - 125,8 %.

Використовуючи умовні результати поточної економічної діяльності країни за відповідний рік, розрахувати наступні показники:
а) фактичний реальний ВНП;
б) втрати ВНП від надмірного безробіття;
в) потенційний реальний ВНП;
г) суму додаткових державних закупок, які необхідні для досягнення потенційного ВНП;
д) суму скорочення депозитних грошей, які необхідні комерційним банкам, для вирівнювання попиту та пропозиції на гроші.
№   Показники   1985 рік
1.   Особисті доходи, млрд. грн.   136
2.   Особисті податки, млрд. грн.   15
3.   Заощадження, млрд. грн.   29
4.   Чисті інвестиції, млрд. грн.   18
5.   Державні витрати, млрд. грн.   33
6.   Амортизація, млрд. грн.   12
7.   Трансфертні платежі, млрд. грн.   14
8.   Експорт, млрд. грн.   12
9.   Імпорт, млрд. грн.   10
10.   Робоча сила, млн. чол.   8,4
11.   Кількість зайнятих, млн. чол.   7,4
12.   Природне безробіття, %   6,1
13.   Швидкість обігу грошей   4,2
14.   Норма обов'язкових резервів   14
15.   Пропозиція грошей, млрд. грн.   27
16.   Індекс цін (коефіцієнт до базового року)   1,3
17.   Базовий рік   1979


Поточний використовуваний дохід особи становить 15000 грн. на рік, а майно - 50000 грн. гранична схильність до споживання поточного доходу - 0,8, а майна - 0,025. Автономне споживання дорівнює 1000 грн. вирахуйте обсяг споживання особи за кейнсіанською функцією споживання та гіпотезою життєвого циклу.

Рівноважний обсяг ВНП - 1000 од. Гранична схильність до заощадження - 0,25. Який рівень державних витрат необхідний, щоб рівень ВНП зріс до 1600 од.

Що відбувається з реальним продуктом, якщо кількість зайнятих L послідовно зростає від 1 до 2 і до 3, а виробнича функція має вигляд Y = 6 + 2 L - 0,5 L2. Який ефект при цьому спостерігається?

Розрахувати ВВП за таких умов, грн.: корпоративний прибуток - 100, амортизація - 40, зарплата - 400, дохід від індивідуального бізнесу - 40, субсидії - 20, податки на виробництво і імпорт - 100.

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: G (державні закупівлі) - 160 грн., Т (чисті податки) - 150 грн., І - 279 грн. обчислити приватні заощадження (S).

С + І = 100. Гранична схильність до споживання змінилася з 0,75 до 0,8.
Як при цьому зміниться Y? Y - дохід, С - споживчі витрати, І - інвестиції.


Використовуючи умовні результати поточної економічної діяльності країни за відповідний рік, розрахувати наступні показники:
а) Фактичний реальний ВНП;
б) Втрати ВНП від надмірного безробіття;
в) Потенційний реальний ВНП;
г) Суму додаткових державних закупок, які необхідні для досягнення потенційного ВНП;
д) Суму скорочення депозитних грошей, які необхідні комерційним банкам для вирівнювання попиту та пропозиції на гроші.
№   Показники    Рік 1998
1.   Особисті доходи, млрд. грн.   78
2.   Особисті податки, млрд. грн.   8
3.    Заощадження, млрд. грн.   17
4.    Чисті інвестиції, млрд. грн.   6
5.   Державні витрати, млрд. грн.   14
6.    Амортизація, млрд. грн.   4
7.   Трансфертні платежі, млрд. грн.   10
8.    Експорт, млрд. грн.   5
9.   Імпорт, млрд. грн.   7
10.   Робоча сила, млн. чол.   6,5
11.   Кількість зайнятих, млн. чол.   6,0
12.   Природне безробіття, %   6,0
13.   Швидкість обігу грошей   3,8
14.   Норма обов'язкових резервів, %   10
15.   Пропозиція грошей, млрд. грн.   16
16.   Індекс цін (коефіцієнт базового року)   0,75
17.   Базовий рік   2000


Депозити комерційного банку становлять 250 млн. грн.
Сумарні резерви (обов'язкові та понаднормові) дорівнюють 90 млн. грн.
Норма резервування - 17 %.
Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк використовує всі понаднормативні резерви для надання позик?


Використовуючи умовні результати поточної економічної діяльності країни за відповідний рік, розрахувати наступні показники:
а) фактичний реальний ВНП;
б) втрати ВНП від надмірного безробіття;
в) потенційний реальний ВНП;
г) суму додаткових державних закупок, які необхідні для досягнення потенційного ВНП;
д) суму скорочення депозитних грошей, які необхідні комерційним банкам, для вирівнювання попиту та пропозиції на гроші.
№   Показники   1991 рік
1.   Особисті доходи, млрд. грн.   166
2.   Особисті податки, млрд. грн.   18
3.   Заощадження, млрд. грн.   36
4.   Чисті інвестиції, млрд. грн.   24
5.   Державні витрати, млрд. грн.   45
6.   Амортизація, млрд. грн.   20
7.   Трансфертні платежі, млрд. грн.   15
8.   Експорт, млрд. грн.   16
9.   Імпорт, млрд. грн.   18
10.   Робоча сила, млн. чол.   9,8
11.   Кількість зайнятих, млн. чол.   8,8
12.   Природне безробіття, %   6,2
13.   Швидкість обігу грошей   4,4
14.   Норма обов'язкових резервів   16
15.   Пропозиція грошей, млрд. грн.   36
16.   Індекс цін (коефіцієнт до базового року)   1,12
17.   Базовий рік   1984


Обрахуйте граничну схильність до споживання населення України, якщо відомо, що грошові доходи населення України у 1999 році становили 61776 млн. грн., у 2000 році - 69820 млн. грн., а обсяг споживчих витрат відповідно складав 50425 млн. грн. та 57000 млн. грн.

Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд:
C = 200 + 0,75 (Y - T)
Заплановані інвестиції становлять 100 грошових одиниць, державні витрати і податки - також по 100 грошових одиниць. Яким є рівноважний рівень доходу?


Пасив балансу комерційного банку складається з таких статей (у млн. грн.): внески до запитання - 500; строкові внески - 250; власний капітал - 200. Норматив мінімального резервного покриття по внесках до запитання дорівнює 15%, а по строкових внесках - 10%.
а) На яку суму банк зможе збільшити кредити, якщо половина внесків до запитання буде переоформлена на строкові внески?
б) Як зміниться ця сума, якщо власники строкових внесків на 40% своїх депозитів придбають цінні папери у банку?


   І рік   II рік
Вартість нового будівництва   5   5
Вартість створеного обладнання   10   10
Вартість створених споживчих товарів   110   90
Вартість спожитих товарів   90   110
Амортизація приміщень   10   10
Амортизація обладнання   10   10
Запаси споживчих товарів на початок року   30   50
Запаси споживчих товарів на кінець року   50   30
На основі наведених даних розрахуйте для І та II років наступні показники:
1) ВНП;
2) ЧНП;
3) валові інвестиції;
4) чисті інвестиції.


Дано чисельність зайнятих - 200 млн. чол., чисельність безробітних - 20 млн. чол.
Розрахуйте:
а) рівень безробіття;
б) вплив безробіття на кінцевий результат функціонування економіки (використовуючи Закон Оукена).


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості