ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз грошового ринку України
Безробіття та ціноутворення на ринку праці
Бюджетне обмеження
Варіація факторів виробництва. Оптимум товаровиробника
Виробництво та виробничі функції
Вторинний ринок праці
Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки
Досконалий і недосконалий ринок праці
Еластичність попиту та пропозиції: загальна характеристика
Еластичність попиту та пропозиції
Зовнішні ефекти та їх регулювання
Конкуренція і монопсонія на ринку праці
Механізм ринкової рівноваги
Монополія в сучасній економіці
Монополія на ринку праці
Неринкове ціноутворення
Організаційно-правові форми підприємства
Особливості монополії на ринку праці
Особливості поведінки фірми в різних ринкових структурах
Особливості попиту в Україні
Підприємство на ринку ресурсів
Попит і пропозиція в ринковій економіці
Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень
Попит і пропозиція на ринку праці України
Попит і пропозиція на ринку праці
Попит і пропозиція на ринку ресурсів
Попит і пропозиція
Попит та споживання домогосподарств
Природні монополії
Ринкова конкуренція
Ринок праці та профспілки
Розмір фірми та ефект масштабу виробництва
Система економічних відносин
Споживчі ринки України
Сутність попиту
Теорія ринкового попиту та еластичності
Теорія фірми
Урядова політика на ринку регулювання ціни, дотацій, квот, мита, податків і субсидій
Фірма в умовах олігополії
Функції корисності, сукупна та гранична корисність
Цінова дискримінація
Ціноутворення в різних системах ринку (монополія, чиста монополія, конкуренція)
Ціноутворення в умовах монополізму
Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції
Чиста монополія

РЕФЕРАТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Загальна рівновага в економіці
Інвестиційна політика в Україні
Модель цінової конкуренції (модель Бертрана) на однорідні товари
Розподіл доходів у економіці
Роль заробітної плати в розподілі робочої сили

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

1. Антимонопольне законодавство ... 3
2. Вплив дотацій та субвенцій на попит ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом ... 3
2. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії ... 10
Практичне завдання 1 ... 13
Практичне завдання 2 ... 14
Література ... 16


1. Зміна у споживанні при зміні ціни на товар. Побудова кривої попиту. Фактори, що впливають на попит домогосподарств ... 3
2. Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства чи галузі ... 10
Література ... 14


1. Крива "доход-споживання", її суть та порядок побудови ... 3
2. Граничні витрати фірми в довгостроковому періоді ... 6
Задача ... 19
Література ... 20


1. Вибір оптимального розміру підприємств ... 3
2. Цінова дискримінація ... 5
Література ... 7


1. Цінова еластичність попиту: поняття, методи обчислення ... 3
2. Поняття і параметри виробничої функції ... 8
Література ... 14


1. Суть методу граничного аналізу ... 3
1.1. Граничні величини та математичний метод ... 3
1.2. Теорія граничної корисності ... 4
1.3. Теорія граничної продуктивності ... 6
1.4. Формування неокласичного напрямку ... 8
2. Поняття ізокости та її властивості ... 10
Задача ... 13
Література ... 14


1. Гранична корисність продукту ... 3
2. Закон спадної граничної корисності та його функції ... 7
Література ... 13


1. Аналіз поведінки споживача ... 3
2. Теорія граничної корисності ... 7
Література ... 13


1. Рівновага споживача, її види ... 3
2. Ізокванта. Карта ізоквант та її властивості ... 6
Задача ... 12
Література ... 13


1. Визначте основні завдання підприємства та умови його функціонування ... 3
2. Охарактеризуйте основні показники конкурентної фірми ... 8
Задача ... 16
Література ... 17


1. Пропозиція праці та попит на працю на конкурентному ринку. Гранична доходність праці ... 3
2. Рівновага споживача: кардиналістський ординалістський підходи ... 10
Література ... 14


2.3. Криві байдужості та їх властивості ... 3
5.9. Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді ... 7
10.1. Заробітна плата, ставка заробітної плати, мінімальна та середня заробітна плата ... 10
Задача 8 ... 15
Задача 48 ... 16
Література ... 17


1. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага ... 3
2. Максимізація прибутку підприємства конкурентної галузі у короткостроковому періоді; граничний підхід ... 10
Література ... 17


1. Методологія мікроекономічного аналізу ... 3
2. Державне регулювання діяльності монополій ... 7
Практичні завдання ... 14
Література ... 18


1. Монополія як форма існування ринку ... 3
2. Модель Курно в олігополістичному ринку ... 9
Задача ... 15
Література ... 16


1. Модельний аналіз ринку олігополії
1.1. Поняття олігополії та її основні моделі
1.2. Поняття моделі рівноваги олігополії
1.3. Теорія ігор в модельному аналізі олігополії
Задачі
Література


3.6. Ринкова рівновага та її характеристика ... 3
6.8. Економічні наслідки монополізму ... 6
11.2. Коротко- і довгострокові інвестиції, пропозиція заощаджень ... 11
Задача 18 ... 16
Задача 58 ... 17
Література ... 18


2.4. Поверхня байдужості та гранична норма заміщення ... 3
5.10. Характер кривої пропозиції конкурентної галузі в довгостроковому періоді ... 5
10.2. Два ефекти, що пояснюють характер кривої пропозиції праці ... 9
Задача 9 ... 14
Задача 49 ... 14
Література ... 15


1. Поняття про точку беззбитковості та обсяг цільового прибутку ... 3
2. Знаходження оптимального обсягу виробництва (теорія граничних витрат) ... 6
Висновки ... 15
Література ... 16


1. Перехресна еластичність ... 3
2. Суть досконалої конкуренції, умови її виникнення ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг ... 3
2. Порівняльна характеристика ефективності основних ринкових структур ... 10
Література ... 22


1. Криві байдужості та їх властивості ... 3
2. Підприємницький дохід та економічні прибутки ... 7
Література ... 11


1. Ринковий попит та закон попиту ... 3
2. Особливості поведінки олігополіста на ринку ... 9
Задача ... 21
Література ... 22


3.16. Практичне застосування поняття еластичності в умовах ринку ... 3
7.3. Некооперативна поведінка на ринку олігополії: рівновага за Нешем і модель Курно ... 7
12.4. Ефективність виробництва: розподіл виробничих ресурсів, діаграма Еджворта ... 9
Задача 28 ... 13
Задача 68 ... 14
Література ... 15


1. Предмет та суб'єкти мікроекономіки ... 3
2. Суть рівноваги споживача ... 6
Завдання 3 ... 14
Література ... 15


1. Ринкова пропозиція та закон пропозиції ... 3
2. Суть закону Енгеля ... 9
Задача ... 12
Література ... 13


1. Механізми формування ринкової рівноваги ... 3
2. Сучасні моделі ринкової рівноваги ... 10
Література ... 13


1. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага ... 3
2. Особливості попиту на фактори виробництва ... 10
Практичне завдання ... 16
Завдання 1 ... 16
Завдання 2 ... 17
Література ... 18


1. Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги ... 3
2. Порівняльний аналіз чистої монополії та досконалої конкуренції ... 6
3. Ставка позичкового відсотку: види та фактори зміни ... 14
Задача 21 ... 16
Задача 61 ... 17
Література ... 18


1. Ринки факторів виробництва, їх функції та особливості ... 3
2. Інструменти усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів ... 12
Задача 1 ... 18
Задача 2 ... 20
Література ... 21


1. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Стійкість і нестійкість рівноваги ... 3
2. Чиста монополія та її ознаки. Причини утворення монополій. Види монополій ... 7
Задача 1 ... 14
Задача 2 ... 15
Література ... 16


1. Перехресна еластичність попиту та еластичність попиту за доходом ... 3
2. Модель поведінки монополіста. Оптимальний випуск ... 6
Задача 1 ... 10
Задача 2 ... 12
Література ... 13


2. Вибір споживача ... 3
40. Приватизація підприємств ... 6
Задача 22 ... 16
Задача 52 ... 16
Література ... 17


1. Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції ... 3
2. Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв'язок зміни ціни одного з благ на нього ... 10
Задача ... 14
Література ... 15


1. Роль постійних і змінних витрат у діяльності підприємства ... 3
2. Моделі олігополістичного ціноутворення ... 8
Задача ... 16
Література ... 17


1. Витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періоді ... 3
2. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст ... 13
Завдання 3 ... 17
Завдання 4 ... 18
Література ... 20

ЗАДАЧІ З МІКРОЕКОНОМІКИ

1. Грошова база - 450.
2. Коефіцієнт депонування - 0,4.
3. Норма обов'язкових резервів - 0,2.
4. Норма надлишкових резервів - 0,05.
4. Розмір показників після їх зміни:
МВ - 500 (?МВ);
CR - 0,25;
HR - 0,3.
6. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ - 300.
7. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR - 30.
Знайти:
1. Чому дорівнює М1?
2. Як зміниться М1 якщо:
зміниться МВ;
зміниться CR;
зміниться HR?
3. На скільки треба змінити МВ щоб збільшити М1?
4. Як треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити М1?


Заповніть таблицю:
Q   TC   FC   VC   MC   ATC   AFC   AVC
0   4   2               
1   8                  
2   10                  
3   14                  
4   20                  


Корисність споживача при споживанні певного набору благ визначається функцією Q = XY, де X - кількість товару X, Y - кількість товару Y.
Ціна блага Х - 10 грн., а ціна блага Y - 5 грн. Бюджет, що витрачається на купівлю цих товарів, становить 200 грн.
Визначте оптимальний обсяг споживання товарів Х та Y і розрахуйте рівень корисності рівень корисності споживача при цих обсягах споживання.


Ви розмістили грошову суму в розмірі 10 тис. грн. у банку під 20 % річних. Через рік Ви отримали 12 тис. грн. Чи вигідно були розміщені Ваші кошти, якщо темпи за цей період становили 22 %.

Припустимо, що ринок приладів можна описати такими рівняннями:
Qd = 10 - p;
Qs = 4 + p.
1. Визначити рівноважні ціну та обсяг.
2. Як зміниться рівноважний обсяг, якщо уряд запроваджує податок у розмірі 1 дол. за одиницю? Яку ціну заплатить покупець?
3. Припустимо, уряд зняв податок і натомість виробникам приладів виплачується субсидія у розмірі 1 дол. за одиницю. Якою буде кількість рівноваги? Яку ціну сплатить покупець? Яку суму за одиницю (включаючи розмір субсидії) одержить продавець? Якими будуть сумарні витрати уряду?


Функція сумарних витрат фірми має вигляд:
ТС (Q) = 180 000 + 30 Q + 2 Q2
1. Якою є функція граничних витрат?
2. Якою є функція середніх сумарних витрат?
3. За якої кількості сукупні середні витрати мінімізуються?


Попит та пропозиція на ринку пшениці у 1999 р. задані рівняннями:
Qd = 3550 - 266 р;
Qs = 1800 + 240 р.
В результаті падіння рівня експортного попиту на пшеницю крива попиту на пшеницю у 2000 р. мала вигляд: Qd = 2580 + 194 р.
Крива пропозиції залишається незмінною. Визначте ціну рівноваги за 1 бушель та рівноважну кількість, якщо Україна додатково закупила 200 млн. бушелів пшениці.


Корпорація "Ксерокс" виробляє копіювальні апарати відповідно до функції витрат:
ТС (Q) = 100 000 + 30 Q2 + 2 Q.
Розрахуйте середні постійні, середні змінні, середні валові та граничні витрати при Q = 100.


Припустимо, що для виробника приладів характерна функція сумарних витрат: ТС (Q) = 500 + 7Q + 0,04Q2.
Якими є відповідні функції середніх та граничних витрат?
Якою буде рівноважна ринкова ціна в умовах чистої конкуренції?


На ринку з лінійними функціями попиту і пропозиції встановилась рівновага: Р = 36; Q = 120.
Коефіцієнт цінової еластичності попиту - (- 0,75), пропозиції - (1,5).
Визначте величину дефіциту, якщо уряд встановив межу в ціні на рівні 50 грн. / од.


В галузі функціонують 3 фірми однакові за обсягом (Q).
Граничні витрати кожної фірми однакові і дорівнюють 300 грн.
Попит на пропозицію галузі характеризується функцією:
Р = 1500 - 10Q
Якщо фірми об'єднаються в картель і поділять ринок порівну, якою буде ціна рівноваги (Р) і яку кількість продукції вироблятиме кожна фірма.


Функція попиту на товар має вигляд YD = 600 - 100Р, а функція пропозиції - YS = 150 + 50Р. Побудуйте криві попиту та пропозиції, визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг. Для виробника податок на одиницю продукції - 1,5 грн. Визначте, скільки при цьому втратять виробники, а скільки - споживачі.

Функція корисності споживача має вигляд:
TU = 4 ? X ? Y
де    X, Y - обсяг споживання першого і другого блага.
Бюджет споживача становить 60 грн., ціна першого блага - 10 грн., ціна другого - 5 грн.
Визначте оптимальне меню споживача.


Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції як на ринку товару, так і на ринку ресурсів. Її виробнича функція має вигляд:
Q = 120 ? L - 2 ? L2,
де    L - кількість ресурсу праця.
Ставка зарплати - 50 грн., ціна товару - 10 грн.
Визначити оптимальний для фірми випуск продукції.


Ціни на товар Х та Y становлять відповідно 3 і 6 грн. Дохід споживача - 50 грн.
Запишіть рівняння бюджетної лінії та побудуйте їх графічно.


На основі даних таблиці про співвідношення ресурсів за різних технологій виробництва вкажіть, яку з технологій вибере підприємство.
Ресурси   Ціна одиниці ресурсу, грн.   Технологія виробництва одиниці ресурсів
      1   2   3
Праця   2   5   6   4
Земля   4   4   3   4
Капітал   2   5   4   5
Підприємницькі здібності   3   2   2   1
На ринку праці збільшення пропозицій робочої сили викликало зменшення її ціни до 1 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?


Попит і пропозиція товару характеризується рівняннями:
QD = 600 - 25Р;
QS = 100 + 100Р.
Розрахуйте ціну рівноваги (Р) та рівноважний обсяг товару (Q) на ринку.
Держава встановлює податок з кожної одиниці товару в розмірі 2,5 грн. розрахуйте втрати виробників і покупців товару.


Функція попиту на продукцію монополіста має вигляд:
QD = 16 - Р.
Функція загальних витрат:
ТС = 14 + Q2;
де    Q - обсяг продукції.
За якою ціною (Р) монополіст буде реалізовувати продукцію і який прибуток отримає? Визначте ступінь його монопольної влади.


Функція попиту на газ має вигляд:
QD = 3,75 ? РН - 5 ? РГ
Функція пропозиції:
QS = 14 + 2 ? РГ + 0,25 ? РН,
де    РГ і РН - відповідно ціна газу і нафти.
а) при яких цінах на енергоносії обсяги попиту і пропозиції становлять 20 одиниць?
б) на скільки відсотків зміниться обсяг реалізації газу при збільшенні ціни на 25 %?


Показники таблиці характеризують ціну (Р) і обсяг попиту (Q) на ціну монополіста:
Р, грн.   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0
Q, шт.   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
а) розрахувати граничний дохід монополіста;
б) яким є обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіста, якщо граничні витрати незмінні і становлять 5 грн.?
в) якими були б рівноважна ціна і обсяг випуску для конкурентної галузі?


Підприємство обирає технологію виробництва з трьох альтернатив, що відрізняються співвідношенням капіталу (К) та праці (L). Якщо L = 20 грн., а К = 50 грн., то визначте:
- яку технологію обере фірма при кожному рівні виробництва продукції?
- чому будуть дорівнювати витрати виробництва при кожному значенні випуску продукції?
Обсяг вироб-ництва   Технології
   1   2   3
   L   К   L   К   L   К
2   35   6   25   15   15   25
6   75   10   40   30   30   40
10   110   14   55   50   50   55
14   160   15   70   65   65   75


Петренко збирається організувати власний бізнес. Можливі такі річні витрати: на устаткування (строк служби - 10 років) 50 тис. грн., на зарплату персоналу - 10 тис. грн., на сировину - 200 тис. грн.
В теперішній час його місячна зарплата становить 500 грн. На купівлю устаткування і зарплату персоналу Петренко буде використовувати власні заощадження, які приносять 10 % річних. Він очікує, що річна виручка становитиме 230 тис. грн.
Чи буде організація власного бізнесу вигідною операцією?


Функція витрат монополії має вигляд:
ТС = 5 ? Q + 0,25 ? Q2,
де    Q - обсяг виробництва.
Монополія реалізує товар на двох ринках, функції попиту на яких мають вигляд:
Q1 = 160 - Р1,
Q2 = 150 - 2Р2,
де    Р1, Р2 - ціна на першому і другому ринках.
Визначте ціни на кожному, при яких прибуток буде максимальним.


Заповніть пропущене в таблиці на підставі наведених даних
Обсяг змінного ресурсу   Сукупний продукт   Граничний продукт   Середній продукт
1   11      
2      5   
3   20      
4         5,75
5         5
6      1   


Ціна товару Х знизилась із 100 до 90 грн. завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90.
Ми можемо зробити висновок, що попит на товар:
а) знизився;
б) має одиничну еластичність;
в) еластичний.
Обґрунтуйте відповідь:


Коли фірма збільшує капітал, зайнятий у виробництві від 120 до 150 одиниць, використання праці від 500 до 625 одиниць, розширюючи при цьому випуск продукції від 200 до 220, який ефект зростання масштабу має місце у цьому випадку?

Функція ринкового попиту XD = 100 - 6P, а функція пропозиції XS = 20 + P. Визначте обсяг надлишкового попиту, якщо державою встановлено фіксовану ціну на цей товар Р = 10 грн.

Наведені нижче дані характеризують криву байдужості N.
Одиниця товару А   16   12   8   4
Одиниця товару В   6   8   12   24
Ціна товару А - 15 грн.
Ціна товару В - 10 грн.
Бюджетні можливості споживача N - 240 грн.
Скільки одиниць товару А та В купить споживач?


Підприємство функціонує на конкурентному ринку. Ціна продукції - 5 грн.
Заповніть пропуски в таблиці.
Обсяг змінного ресурсу   Сукупний продукт   Граничний продукт   Сукупна виручка, грн.   Гранична виручка, грн.
1   14   -      
2      11      
3         150   
4            25
5            
6            10
7   41   1      
8         120   


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості