ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Вибачте, але в даний момент у мене немає рефератів з бухгалтерського обліку зарубіжних країн, гідних Вашої уваги.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1. Класифікація моделей бухгалтерського обліку ... 3
2. Методика визначення фінансового результату в країнах Європи та США ... 5
3. Облік лізингових зобов'язань ... 14
Література ... 17


1. Склад і елементи фінансових звітів ... 3
2. Облік дивідендів ... 9
3. Складові власного капіталу ... 13
Література ... 19


1. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн ... 3
2. Облік створення і використання фонду дрібних сум ... 12
Задача ... 15
Література ... 16


1. Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах ... 3
2. Облік і контроль за центрами відповідальності ... 12
Задача ... 16
Література ... 17


1. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання з урахуванням наданих клієнтам знижок ... 3
2. Облік заробітної плати та зобов'язань, пов'язаних з оплатою праці у зарубіжних країнах ... 6
Задача ... 14
Література ... 16


1. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах ... 3
2. Системи обліку запасів ... 9
Задача ... 18
Література ... 19


1. Облік довгострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах ... 3
2. Бухгалтерський баланс фірми в зарубіжних країнах: структура, зміст і оцінка статей ... 8
Задача ... 17
Література ... 18


1. Відображення на рахунках результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року ... 3
2. Система стандартних витрат в обліку виробництва і собівартості ... 12
Література ... 20


1. Визначення, предмет, метод, основні властивості і задачі бухгалтерського обліку за рубежем.
2. Методи розрахунку і облік амортизації основних засобів в фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року.


1. Облік короткострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах ... 3
2. Визначення і загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах ... 9
2.1. Операційні доходи ... 11
2.2. Операційні витрати ... 13
2.3. Фінансові витрати та доходи від фінансових інвестицій ... 15
2.4. Витрати на податки ... 16
2.5. Чистий прибуток або збиток ... 17
Задача ... 18
Література ... 19


1. Зародження світового господарства та етапи його становлення та розвитку ... 3
2. Основні показники міжнародної торгівлі ... 9
3. Проблеми зайнятості у світовій економіці ... 13
Література ... 16


46. Класифікація фінансових інвестицій у фінансовому обліку зарубіжних країн ... 3
12. Примітки до фінансової звітності ... 6
Література ... 15


1. План рахунків бухгалтерського обліку зарубіжного підприємства ... 3
2. Облік праці і заробітної плати ... 10
Література ... 18


1. Облік розподілу витрат і доходів між суміжними періодами у фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року ... 3
2. Методи обліку виробничих затрат і калькуляції собівартості з врахуванням системи стандартних витрат ... 9
Література ... 17


1. Система обліку складських запасів у зарубіжних країнах ... 3
2. Облік податку на прибуток і розподіл прибутку корпорації ... 11
Задача ... 14
Література ... 15


1. Система обліку складських запасів у зарубіжних країнах ... 3
2. Облік податку на прибуток і розподіл прибутку корпорації ... 10
Задача ... 14
Література ... 15


1. Поняття запасів ... 3
2. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристика ... 5
3. Відображення запасів у фінансовій звітності ... 13
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 17
Література ... 19


40. Методи нарахування амортизації основних засобів ... 3
5. Що входить до складу фінансової (бухгалтерської) звітності у зарубіжних країнах? ... 12
Література ... 19


І. 4. Міжнародний вплив КМСО ... 3
ІІ. 7. Загальні вимоги до побудови плану рахунків за рубежем ... 4
ІІІ. 5. Порядок відображення звітності ... 5
ІV. 1. Поняття, види та класифікація матеріальних запасів ... 6
V. 3 Методика нарахування амортизації основних засобів ... 8
VІ. 1. Облік нарахування оплати праці ... 9
VІІ. 6. Облік короткострокових позик банку ... 10
VІІІ. 8. Облік довгострокових інвестицій ... 11
ІХ. 6. Облік надзвичайних доходів ... 12
Х. 7. Звіт про прибутки та збитки корпорації чи фірми (profit and loss statement) ... 13
Задача 2 ... 14
Література ... 17


32. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристика ... 3
59. Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї ... 11
Література ... 17


1. Склад засобів підприємства і джерела їх утворення ... 3
2. Структура рахунку "Збитків і прибутків" ... 11
Література ... 28

ЗАДАЧІ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Компанія "С" має таку інформацію про закупівлю та використання матеріалів:
Дата    Показник    Кількість    Ціна
1 квітня   Залишок   2500   10
15 квітня   Надходження   650   11
18 квітня   Видаток   1500   -
5 травня   Надходження   750   12
14 травня   Надходження   500   11,5
20 травня   Видаток   1200   -
5 червня   Видаток   500   -
15 червня   Надходження   800   11
22 червня   Видаток    700   -
Необхідно визначити собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи Lifo, Fifo та середньозваженої собівартості. Розрахунок виконати за умови, що компанія застосовує систему:
- постійного обліку запасів;
- періодичного обліку запасів.


За наведеною в таблиці інформацією обрахувати балансову вартість запасів компанії на кінець року.
Вид виробничих запасів   Кількість одиниць   Собівартість, дол.   Відновлювальна вартість, дол.
А    500   15   13
В    550   35   40
С    200   10   6
Д    170   25   28
Е    400   50   46
К    90   25   20
Н    250   50   45


А.Сарт відкрив нове підприємство. Перш ніж щось продавати, він придбав транспортні засоби на суму 2000 дол., будинок - на суму 5000 дол., запас товарів - на суму 1000 дол. За товари він розрахується не повністю, і залишається борг 400 дол. Він також позичив у Д.Бевана 3000 дол. Крім того, до початку торгівлі в його касі було 100 дол. і 700 дол. - на рахунку в банку. Розрахуйте розмір його капіталу.

Поточні оборотні активи компанії становлять 235 дол.
Зокрема:
- грошові кошти - 48 тис. дол.
- запаси - 78 тис. дол.
- поточна короткострокова заборгованість - 120 тис. дол.
- довгострокові запаси - 75 тис. дол.
- власний капітал - 300 тис. дол.
Визначте і прокоментуйте показники платоспроможності компанії.


Активи компанії становлять 750000 дол., зокрема оборотні - 350000 дол., необоротні - 400000 дол.
Заборгованість: поточна - 246000 дол., довгострокова - 187000 дол.
Власний капітал компанії - 358000 дол.
Визначте та прокоментуйте показники заборгованості (структури капіталу).


Корпорація "Аріс Контіс" має таку інформацію про придбання та використання матеріалів за півроку:
Дата   Залишок і рух товарів   Ціна та кількість
1 січня   Залишок   2000 од. по 10 дол.
20 січня   Надходження   520 од. по 10,5 дол.
26 січня   Видаток   1400 од.
6 лютого   Надходження   800 од. по 11,5 дол.
23 лютого   Надходження   600 од. по 12,5 дол.
14 березня   Видаток   1240 од.
17 квітня   Видаток   480 од.
8 травня   Надходження   1000 од. по 11 дол.
16 червня   Видаток   760 од.
Визначте собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи ФІФО і середньозваженої оцінки за системами постійного та періодичного обліку запасів.


Компанія "Либідь" виробляє один вид продукції. Ціна реалізації одиниці продукції - 150 грн. Змінні витрати на одиницю - 80 грн. Постійні витрати за місяць - 21000 грн. У квітні компанія реалізувала 500 од. продукції.
Потрібно:
1) скласти звіт про прибутки компанії за квітень;
2) визначити точку рентабельності в натуральному та грошовому показниках;
3) визначити обсяг реалізації (у натуральному та грошовому показниках), необхідний для отримання 21000 грн. прибутку (методом маржинального доходу);
4) який прибуток отримує компанія, якщо обсяг реалізації становить 180000 грн.?
5) за даними квітня визначити показники:
а) запас міцності (межу безпеки);
б) операційний важіль.
Прокоментуйте розраховані показники. Калькулювання повних витрат традиційним методом і на основі діяльності.


Стандартні витрати основної (прямої) зарплати на одиницю продукції становлять:
5 год. по 4 грн./ год. = 20 грн.
За місяць компанія виготовила 500 од. Продукції. Витрати праці фактично становили 2800 год. за погодинною тарифною ставкою 5 грн.
Визначте відхилення за рахунок тарифних ставок і за рахунок кількості затрачених годин (продуктивності праці). Зазначте можливі причини відхилень.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості