ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сучасні гроші та їх особливості
Особливості функціонування валютного ринку України в сучасних умовах
Власність в економічній системі
Аграрне виробництво
Акціонерна форма власності
Банки, їх види та функції у ринковій економіці. Особливості розвитку банківської системи в Україні
Банківська та грошова системи України
Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку
Безробіття в Україні
Біржа праці
Виникнення та функціонування ринку
Виробництво і споживання
Відносини власності в Україні
Відносини власності
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Вплив глобалізації на показники зайнятості та бідності: міжнародні зіставлення
Вплив кредитної системи на грошовий обіг
Господарюючі системи з ринковою економікою
Гроші в ринковій економіці
Гроші, закономірності виникнення, суть, еволюція і форми
Гроші, їх сутність і основні функції
Грошова маса та попит і пропозиція грошей
Грошова реформа в Україні
Грошово-кредитне регулювання
Державне регулювання економіки
Державне регулювання приватизації в Україні
Діяльність комерційних банків
Дохід підприємства
Еволюція грошових систем
Економічна роль держави в ринковій економіці
Економічний кругообіг
Економічний прогрес
Електронні гроші
Ефективне використання економічних ресурсів
Загальна характеристика ринкової економіки
Зайнятість населення. Регулювання та сприяння зайнятості
Зайнятість населення
Закономірності виникнення, суть, еволюція, форми грошей
Заробітна плата в ринковій економіці
Зовнішній сектор розвитку національних економік
Інвестиції та їх роль в економічному зростанні
Інфляція: сутність, види, причини і наслідки
Інфраструктура ринку: суть та основні елементи
Інфраструктура ринку
Капітал підприємства
Кейнсіанство та необхідність проведення державної стабілізаційної політики
Класична кількісна теорія грошей
Комерційні банки
Конкуренція
Кредит та його форми
Кредитна система ринкового господарства
Кредитна система України
Кредитний механізм ринкової економіки
Кредитування підприємств
Людина в економіці
Макроекономічна динаміка
Маркетингова політика підприємства
Менеджмент фірми: соціально-економічний аспект
Механізм впливу на економічну динаміку у теорій монетаризму
Механізм формування та використання доходів у ринковій економіці
Механізм функціонування ринку
Міжнародний рух капіталу
Місце та роль власності в економічній системі
Моделі економічних систем ринкової економіки
Монетарна модель макроекономічної рівноваги
Монополія
Науково-технічна революція та її роль в економічному прогресі
Науково-технічна революція
Національний доход
Нерівність розподілу доходів у суспільстві
Нормування оборотних коштів
Організаційно-фінансові аспекти оренди державного майна в Україні
Особливості міжнародного руху капіталу
Особливості розвитку акціонерних товариств
Особливості розвитку акціонерної власності в Україні
Перехідна економіка
Підприємництво: економічна суть, функції і форми
Підприємство в економічній системі
Підприємство в сучасній системі господарювання
Позичковий капітал
Поняття безробіття
Поняття суспільного виробництва
Поняття товарного виробництва
Правовий захист конкуренції
Проблеми та перспективи формування ринкових відносин в Україні
Процес приватизації власності
Регулювання грошового обігу
Реформування аграрних відносин в Україні
Реформування власності
Ринкова система господарювання
Ринкова ціна і механізм ціноутворення
Ринковий механізм
Ринок грошей та закономірності його розвитку
Ринок енергоресурсів України
Ринок праці України, його становлення та роль в економіці
Ринок праці: суть, рівновага та моделі
Ринок праці
Ринок цінних паперів в Україні
Ринок цінних паперів України
Ринок цінних паперів
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Інфраструктура ринку
Ринок як форма організації суспільного виробництва
Рівновага на ринках благ, грошей та капіталу (ІS-LM модель)
Розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації
Роль інвестицій в економічному зростанні
Світове господарство
Світовий ринок
Система грошового обігу та еволюція його типів
Система підприємництва в Україні
Система розподілу доходів
Системи і форми заробітної плати
Сімейні доходи та екологічний стан суспільства
Соціальна допомога і пенсійне забезпечення
Соціальна інфраструктура в ринковій економіці
Соціальний захист в ринковій економіці
Соціально-економічні відносини
Споживчий комплекс національної економіки
Становлення сучасних форм господарювання в сільському господарстві
Суспільне виробництво
Сутність і функції грошей
Суть і необхідність фінансів
Суть, види і функції банків
Сучасна структура й основні риси світової економіки
Теорія граничної корисності блага, кардиналістська і ординалістська версія
Теорія державного регулювання Д.Кейнса та її роль в економічній науці та економічній політиці
Тіньова економіка
Товарне виробництво
Трудовий потенціал України: структура, динаміка та використання
Фіскальна політика
Формування ринку праці в Україні
Школи економічної теорії
Якість життя населення

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Антимонопольне законодавство
Безробіття та соціальні наслідки безробіття
Валютні відносини і валютні системи
Гроші та їх функції
Гроші: їх суть та функції. закон грошового обігу
Грошово-кредитне регулювання економіки
Державне регулювання ринкових відносин в Україні
Економіка спорту
Економіка спорту
Економічна система, її суть і структура
Економічний прибуток та його джерела
Закон вартості у світовій економіці
Інтернет-економіка
Інфляція
Концепція та механізм забезпечення результативності інвестування
Монетарна політика та її інструменти
Основні фактори та ресурси виробництва, їх характеристика
Реформування пенсійної системи України
Ринок засобів виробництва
Ринок землі та земельна рента
Ринок праці і безробіття
Розвиток банківської системи України
Розвиток політичної економії в Україні в ХІХ - на початку ХХ століття
Роздержавлення і приватизація
Соціалізації відносин власності
Структура та інфраструктура ринку
Сутнісна характеристика предмета "Політична економія" і еволюція її розвитку
Фіскальна політика в Україні в 1998-2002 роках
Формування структур підприємницького бізнесу

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1. Поняття і сутність економічної системи ... 3
2. Моделі соціально-економічного розвитку ... 5
3. Перехідна економіка. Крайності соціально-економічного розвитку ... 8
4. Криза економіки. Шляхи її усунення ... 13
5. Напрямки соціально-економічного розвитку ... 18
Література ... 21


1. Аграрна реформа ... 3
2. Вільна конкуренція. Внутрішньогалузева конкуренція ... 11
Література ... 14


1. Аукціонна торгівля. Види аукціонів ... 3
1.1. Аукціон з підвищенням цін ... 4
1.2. Аукціони з пониженням цін ... 5
2. Аукціонна торгівля на товарній біржі ... 6
3. Аукціонна торгівля на фондовій біржі ... 12
Література ... 23


1. Суть та характеристика олігополії ... 3
2. Чиста монополія, її види та характеристика ... 12
Література ... 20


1. Характеристика валового внутрішнього продукту ... 3
2. Вплив ціни та інших чинників на ВВП ... 9
Література ... 12


1. Державне регулювання цін ... 3
2. Економічні витрати та їх дії ... 12
Література ... 15


1. Економічна роль держави ... 3
1.1. Економічні функції держави ... 3
1.2. Становлення економічних функцій Української держави ... 7
1.3. Економічна політика держави ... 9
2. Конкуренція в господарській системі ... 12
2.1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки ... 12
2.2. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і нецінова конкуренція ... 18
2.3. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи ... 21
Література ... 24


1. Доходи населення, їх структура і види. Принцип соціальної справедливості і нерівність доходів. Крива Лоренца. Система соціального захисту ... 3
2. Визначити категорії: нематеріальне виробництво, закон вартості, витрати виробництва, відрядно-регресивна заробітна плата, монометалізм ... 10
Задачі ... 12
Література ... 14


1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи, течії в політичній економії ... 3
2. Конкуренція і моделі ринків ... 9
3. Споживання і заощадження. Схильність до споживання і заощадження ... 15
Література ... 22


1. Економічна рівновага і циклічність ... 3
2. Макроекономічні сфери та їх показники ... 8
Список використаної літератури ... 15


1. Особливості дії економічних законів у сфері виробництва і обігу ... 3
2. Основні етапи розвитку міжнародної валютної системи ... 9
Література ... 13


1. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники ... 3
2. Економічні функції держави ... 8
Література ... 15


1. Економічні ресурси та їх класифікація ... 3
2. Сутність продуктивних сил та особливості їх розвитку ... 6
Література ... 11


1. Економічна ефективність суспільного виробництва ... 3
2. Корпоративний капітал ... 6
3. Аграрні відносини ... 12
4. Система змішаної економіки ... 15
Література ... 20


1. Економічні ресурси та їх класифікація ... 3
2. Суть, види і принципи оподаткування ... 11
Література ... 17


1. Державне регулювання цін ... 3
Вступ ... 3
1.1. Державне регулювання цін за командно-адміністративної системи ... 3
1.2. Регулювання ціноутворення за ринкових відносин ... 4
1.3. Механізм державного регулювання ціноутворюючих факторів в Україні ... 5
Висновки ... 13
2. Економічні витрати та їх види ... 14
Вступ ... 14
2.1. Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація ... 15
2.2. Витрати виробництва і вартість товару ... 18
Висновки ... 19
Література ... 20


1. Економічні закони та їх класифікація ... 3
2. Науково-технічна революція та її роль в економічному прогресі ... 7
Література ... 16


1. Державне регулювання цін ... 3
1.1. Державне регулювання цін за командно-адміністративної системи ... 3
1.2. Регулювання ціноутворення за ринкових відносин ... 4
1.3. Механізм державного регулювання ціноутворюючих факторів в Україні ... 5
2. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії ... 13
Література ... 17


11. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Організація та технологія в процесі виробництва ... 3
41. Недосконалість ринку та обґрунтування державного втручання в економіку. Теорема Коуза та її практичне використання ... 6
60. Світовий ринок позичкового капіталу. Міжнародний кредит і його форми ... 12
Література ... 19


1. Економічні закони та їх характеристика ... 3
2. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки ... 7
Література ... 12


1. Фактори, що впливають на попит і пропозицію ... 3
2. Мікроекономічний рівень господарювання ... 10
Література ... 18


15. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне ... 3
22. Суть, причини виникнення та соціально-економічні наслідки інфляції. Види, рівні та темпи інфляції ... 6
44. Суть, фактори та типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний ... 12
Література ... 15


1. Функції домогосподарств в економіці ... 3
1.1. Домогосподарства як економічна категорія ... 3
1.2. Функції сім'ї ... 8
2. Скласти бюджет сім'ї (за три місяці). Проаналізувати, зробити висновки ... 16
Література ... 18


1. Методи конкурентної боротьби ... 3
2. Економічні аспекти глобальних проблем ... 9
Література ... 14


1. Гроші, їх суть та функції ... 3
2. Дати характеристику основній суперечності капіталізму ... 7
3. Економічні цикли ... 11
5. Назвіть ім'я економіста ... 15
Література ... 16


1. Інфляція: сутність, причини виникнення, види і соціально-економічні наслідки ... 3
2. Характеристика основних макроекономічних показників за системою національних рахунків ... 7
3. Державний бюджет та проблеми його забезпечення. Державний борг ... 11
Завдання 4 ... 16
Завдання 5 ... 16
Література ... 17


1. Суть і основні методи інноваційної політики держави ... 3
1.1. Інновації як специфічна форма науково-технічного прогресу ... 3
1.2. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів ... 6
2.3. Методи державного регулювання інноваційного процесу в промисловості ... 8
2. Економічний прогрес: основні категорії, рушійні сили ... 10
Література ... 18


1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави ... 3
2. Економічний прогрес: основні категорії та рушійні сили ... 9
Література ... 17


1. Конкуренція ... 3
2.1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки ... 3
2.2. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і нецінова конкуренція ... 7
2.3. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи ... 9
2. Основні напрямки демілітаризації економіки ... 11
Література ... 14


1. Сутність і структура суспільного виробництва ... 3
2. Кредитна система та її структури ... 6
Література ... 14


1. Макроекономічна сфера і її показники ... 3
2. Сучасний ринок, його структура і функції ... 13
Література ... 22


1. Основи економічної теорії 2000 року - Чухна, Предборського, Мамалуя ... 3
1.1. Економічна теорія О.О. Мамалуя ... 3
1.2. Економічна теорія В.А. Предборського ... 5
1.2. Економічна теорія Чухна ... 10
2. Структура та види ринку. Інфраструктура ринку ... 11
Література ... 21


45. Господарський розрахунок: його суть, принципи і форми ... 3
6. Марксистський напрям у політекономії ... 7
51. Реалізація сукупного продукту. Теорії Ф. Кене, К.Маркса, Дж. М. Кейнса ... 12
Література ... 20


1. Методологія політекономії ... 3
2. Етапи розвитку економічної теорії ... 7
2.1. Зародження політичної економії ... 7
2.2. Класична політична економія ... 8
2.3. Марксистська політична економія ... 10
2.4. Історична школа та маржиналізм ... 11
2.5. Основні напрями сучасної економічної теорії ... 12
Список літератури ... 19


3. Методи дослідження економічних процесів і явищ ... 3
30. Механізм ринкового саморегулювання: еластичність попиту та пропозиції. Рівноважна ціна ... 4
62. Міжнародна трудова міграція. Міжнародне науково-технічне співробітництво ... 17
Література ... 19


1. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація ... 3
2. Циклічність економічного розвитку. Основні характеристики циклів ... 6
Література ... 13


1. Основні закономірності розвитку міжнародної торгівлі ... 3
2. Граничний продукт ... 7
Література ... 14


1. Науково-технічний прогрес ... 3
2. Макроекономічні показники та методи їх обрахунку ... 9
Література ... 15


19. Сутність, ознаки, особливості та типи перехідної економіки ... 3
37. Економічний закон конкуренції. Методи, способи, види конкуренції ... 6
52. Зайнятість і безробіття. Суть, форми безробіття. Взаємозв'язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса ... 12
Література ... 19


1. Зародження і розвиток політекономії ... 3
2. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Протекціонізм та вільна торгівля ... 14
3. Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва і капіталу. Виникнення монополії та її форми ... 18
Література ... 24


1. Праця та її характеристика ... 3
2. Аграрна реформа у сільському господарстві ... 9
Література ... 12


1. Предмет та функції економічної теорії. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії ... 3
32. Сімейний бюджет: доходи, видатки, прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет ... 7
49. Циклічний характер економічного розвитку. Сутність, види, фази економічного циклу ... 11
Література ... 15


1. Принципи маркетингу ... 3
2. Цінова конкуренція ... 7
Література ... 13


1. Сутність ренти, види ренти земель ... 3
2. Характеристика ресурсів банків ... 8
3. Характеристика, аналіз і тенденції нинішнього відтоку коштів з України ... 13
Література ... 19


1. Аграрні відносини і особливості їх ринку в сучасних умовах ... 3
2. Ринкові фактори економічної рівноваги ... 15
Література ... 20


1. Суть і механізм розподілу доходів ... 3
2. Економічний суверенітет України ... 7
Література ... 14


1. Ринкова організація виробництва ... 3
2. Економічна політика держави ... 8
Література ... 13


1. Види ринків ... 3
2. Капітал нерідко порівнюють із казковим птахом, що постійно несе золото. Чому таке порівняння? Обґрунтуйте відповідь ... 5
3. Акціонерні компанії ... 8
4. Перерахуйте і поясніть причини економічних циклів і криз ... 13
5. Задача ... 15
Література ... 16


1. Предмет курсу "економічна теорія" та його відмінність від "економіксу" та марксистської політичної економії ... 3
45. Сімейні доходи. Мінімальний і оптимальний споживчий бюджети. Основні показники використання сімейних доходів ... 9
55. Ринок цінних паперів і фондова біржа. Види біржових угод. Біржові операції ... 13
Література ... 17


1. Ринкова організація виробництва ... 3
2. Сучасний ринок, його структура і функції ... 7
Література ... 13


1. Структура використання національного доходу ... 3
2. Структура і зайнятість сукупного працівника ... 12
Література ... 16


1. Структура використання національного доходу ... 3
2. Структура і зайнятість сукупного працівника ... 9
Література ... 13


1. Форми суспільного виробництва ... 3
2. Економічна суть та особливості діяльності командитних товариств ... 8
3. Поняття підприємницької діяльності ... 9
Література ... 17


1. Сутність і основні види маркетингу ... 3
2. Основні функції державного регулювання ... 11
Література ... 18


1. Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України ... 3
2. Альтернативні теорії вартості ... 6
Література ... 10


1. Валютні курси. Конвертованість грошей ... 3
2. Макроекономічні сфери господарювання ... 6
Література ... 14


1. Пропозиція. Закон пропозиції. Графічне зображення закону пропозиція ... 3
2. Пояснити цитату ... 6
3. Форми заробітної плати ... 12
4. Дайте характеристику і покажіть дію закону вартості ... 14
Задача ... 16
Література ... 17


1. Місце власності в економічній системі ... 3
2. Сутність і головні види маркетингу ... 9
Література ... 17


12. Виробничий потенціал суспільства. Проблема економічного вибору ... 3
30. Механізм ринкового саморегулювання: еластичність попиту та пропозиції. Рівноважна ціна ... 9
57. Суть, етапи розвитку, закономірності формування світового господарства ... 17
Література ... 21


1. Відносини власності у сільському господарстві. Земельна рента та її форма. Ціна землі ... 3
2. Міжнародні економічні відносини та їх форми ... 12
3. Податки і соціальні виплати. Роль державного бюджету у перерозподілі національного доходу ... 14
Література ... 21


1. Від чого залежить ціна в умовах ринку чистої конкуренції ... 3
1.1. Суть попиту і фактори, що його визначають ... 3
1.2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають ... 7
1.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага ... 11
2. Чому земля є головним засобом сільськогосподарського виробництва ... 14
Література ... 19


1. Суть економічного зростання ... 3
2. Аграрні відносини в економіці ... 8
Література ... 16


1. Форми та види кредиту ... 3
2. Проблеми економічного зростання в Україні ... 9
Література ... 16

ЗАДАЧІ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ПОЛІТЕКОНОМІЇ)

В 1908 році на фабриках і заводах Росії було зайнято 2,3 млн. робітників. отримуючи за рік 558 млн. руб. заробітної плати, вони створили продукцію на 446 млрд. руб.
Всі витрати капіталістів становили 4080 млн. руб.
Скільки прибутку приносив кожен робітник?


Торік ткач працював на 6 верстах. У поточному р. він обслуговує 9 верстатів. Торік його погодинна ставка з/п. становила 15 грн., цього - 18 грн. на годину. Визначте на скільки зросла денна додаткова вартість що її створює ткач Який спосіб її збільшення використано у даному разі?

Обчисліть орендну плату за складний майновий комплекс, вартість 200 тис. гр. Питома вага нових об'єктів у майні комплексу - 50%, частково зношених 30%, повністю зношених - 20%. Орендний процент = 7 % річних. Коефіцієнт залишкової вартості - 0,7, обладнання буде завантажене на 100%

Статутний капітал нової акціонерної компанії - 200 млн. грн. Загальна кількість випущених акцій - 4 млн. Засновники гарантують, що за підсумками року на сплату дисидентів буде використано 32 млн. грн. прибутку. Середньозважена норма банківського відсотка - 8%.
Треба підрахувати
а) номінальну вартість акції
б) очікуваний розмір дивіденду
в) ринкову ціну акції
г) засновницький прибуток за умов продажу 80% акцій


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості