ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Авторський договір
Авторський ліцензійний договір
Вiндикацiйний позов
Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві
Визначення розміру аліментів на дітей
Виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди
Відмінність договору прокату від договору найму
Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю
Відчуження майна
Відшкодування моральної шкоди
Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності
Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів
Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду
Вільне використання творів в авторському праві
Встановлення піклування
Встановлення походження дітей
Гарантії цивільного та господарського обороту
Гарантійні строки
Господарські товариства як суб'єкти цивільного права
Давність у цивільних правовідносинах
Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин
Державна політика розвитку морських портів
Джерела договірного права: cутність та види
Джерела договірного права: сутність та види
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунка
Договір будівельного підряду
Договір дарування: поняття та особливості
Договір дарування
Договір довічного утримання (догляду)
Договір довічного утримання
Договір доручення
Договір зберігання: правова характеристика та особливості
Договір зберігання
Договір комерційної концесії
Договір кредиту
Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика
Договір купівлі-продажу
Договір майнового найму: поняття та особливості
Договір майнового найму
Договір морського перевезення вантажу
Договір найму (оренди) земельної ділянки
Договір найму жилого приміщення
Договір охорони
Договір перевезення вантажів. Фрахтування
Договір перевезення вантажів
Договір підряду, правова характеристика та особливості
Договір підряду: цивільно-правова характеристика
Договір підряду
Договір позики
Договір позички в цивільному праві
Договір поруки
Договір поставки продукції для державних потреб
Договір страхування відповідальності
Договір страхування: правова характеристика та особливості
Договір страхування
Договір транспортного експедирування
Договір як підстава виникнення зобов'язань
Договори купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів
Доручення
Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань
Загальна характеристика майнових відносин, що регулюються цивільним правом
Загальна характеристика права власності
Загальні положення про правочин
Законодавство України про інтелектуальну власність
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання
Захист прав споживача
Захист сімейних прав
Захист суміжних прав
Здійснення спадкових прав
Зобов'язально-правові засоби захисту права власності
Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди
Інститут поруки у цивільному праві України
Історичні етапи розвитку спадкового права
Категорія збитків у цивільному праві
Колізійні норми щодо спадкування
Компенсаційна функція цивільного права (другий варіант)
Компенсаційна функція цивільного права
Купівля-продаж об'єктів приватизації
Ліквідація як форма припинення юридичних осіб
Межі здійснення цивільних прав
Межі та обмеження права власності
Міжнародний захист комерційної таємниці
Міжнародний захист технологій
Найм (оренда) жилого приміщення
Наказне провадження
Наслідки правочинів, укладених неповнолітньою особою
Недосконалість законодавства про опіку та піклування
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
Об'єкти цивільного права
Обмежені речові права: поняття, зміст, види
Обов'язкове страхування
Окремі види договорів
Опіка та піклування в цивільному праві
Опіка та піклування
Організаційно-правові форми юридичних осіб
Організація та проведення аукціонів
Оренда земельної ділянки під забудову
Особисті немайнові права людини
Особисті немайнові права та обов'язки батьків
Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві
Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій
Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна
Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
Особливості здійснення права спільної власності
Оформлення права на спадщину
Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права
Підстави виникнення права державної власності
Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування
Підстави представництва
Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань
Підстави цивільно-правової відповідальності
Позбавлення батьківських прав
Позовна давність
Поняття і предмет науки цивільного права
Поняття і система речового права
Поняття і умови дійсності правочинів
Поняття та види акціонерних товариств
Поняття та види зобов'язань
Поняття та види юридичних осіб
Поняття та ознаки юридичної особи
Поняття та особливості договору прокату
Поняття та порядок застосування цивільного законодавства
Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань
Поняття та способи захисту цивільних прав
Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм
Поняття та характеристика договору банківського рахунку
Поняття, зміст та види обмежень речових прав
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
Поняття, класифікація та структура цивільних правовідносин
Порядок відшкодування моральної шкоди
Порядок і способи створення юридичних осіб
Порядок позбавлення батьківських прав
Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів (другий варіант)
Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів
Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Право власності на інформацію
Право власності як речове право
Право на безпечне довкілля
Право на житло та його реалізація в сучасних умовах
Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я
Право на особисту недоторканість
Право на чужі речі
Право промислової власності
Право слідування та терміни охорони авторських прав
Право спільної власності
Правове регулювання визнання особи недієздатною
Правове регулювання договору майнового найму (оренди)
Правове регулювання договору майнового найму
Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах
Правове становище благодійних організацій в Україні
Правове становище відкритого акціонерного товариства
Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект
Правовий статус дитини
Правовий статус фондової біржі
Правовий статус юридичної особи
Правові аспекти створення публічного акціонерного товариства
Правоздатність і дієздатність іноземців
Правочин як цивільно-правова категорія
Правочини з дефектами волі
Представництво в цивільному праві
Публічний договір
Публічні утворення як суб'єкти цивільного права
Реорганізація юридичних осіб і її способи
Речові права на чуже майно за законодавством України
Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Свобода договору в цивільному законодавстві
Сім'я і родина
Спадковий договір
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спільна діяльність
Способи забезпечення виконання зобов'язань
Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві
Способи захисту цивільних прав у цивільному праві України: проблеми судової практики
Способи набуття права власності
Сталійний час
Сторони зобов'язання
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні
Строки та терміни в цивільному праві
Суб'єктивні цивільні обов'язки та суб'єктивні цивільні права
Суб'єктивні цивільні права та суб'єктивні цивільні обов'язки
Таємниця спадкування
Теоретичні проблеми вини в цивільному праві
Товарна біржа
Транспортний договір
Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову
Укладення, зміна та розірвання договору
Умови договору, їх загальна характеристика
Усиновлення
Фізична особа як суб'єкт цивільного права
Філії та представництва як окремі підрозділи юридичної особи
Фондовий ринок України та його правове регулювання
Форми припинення юридичних осіб
Форми припинення юридичних осіб
Функції цивільного права
Характеристика зобов'язань
Цивільна правоздатність громадян
Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
Цивільно-правова відповідальність
Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди
Цивільно-правове регулювання іпотеки
Цивільно-правовий договір (другий варіант)
Цивільно-правовий договір (третій варіант)
Цивільно-правовий договір
Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України
Цивільно-правові строки і терміни: поняття, значення та види
Цивільно-правові строки
Цінні папери як об'єкти цивільних прав
Цінні папери
Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

РЕФЕРАТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Бартер. Договір бартеру
Виконання зобов'язань
Відповідальність, її види та умови
Відшкодування шкоди
Дивіденди акціонерного товариства
Договір довічного утримання (догляду). форма, сторони. момент виникнення права власності за договором довічного утримання
Договір лізингу
Елементи цивільної дієздатності та їх зміст
Застосування процентів за грошовими зобов'язаннями відповідно до цивільного кодексу
Інтелектуальна власність у сучасних ЗМІ
Момент переходу права власності на придбане майно
Момент укладання договору
Наглядова рада акціонерного товариства
Обов'язки сторін за договором найму житлового приміщенням
Особливості звернення стягнення на предмет застави
Особливості звернення стягнення на предмет застави
Підтвердження виконання зобов'язання
Поняття публічного договору, його відмінності від договору приєднання
Порядок передачі прав за цінними паперами
Правове забезпечення первинного ринку цінних паперів
Правоздатність фізичної особи
Правосуб'єктність фізичної особи-підприємця: поняття, зміст
Правочини, їх види та умови діяльності
Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства
Страхування як цивільно-правова категорія
Строки в цивільному праві
Суб'єкти цивільного права
Характеристика договору позики. Відмінність від договору кредиту
Цивільне законодавство
Цивільне законодавство
Цивільне право як галузь права та його інститути
Цивільне право як галузь
Цивільні правовідносини
Цивільно-правовий статус цивільних осіб
Цінні папери як суб'єкт цивільного права

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

1. Норми національного законодавства щодо повітряних перевезень пасажирів та багажу ... 3
2. Контроль та безпека - необхідна передумова авіаційної безпеки ... 8
3. В чому полягає сутність порушення повітряного простору України та правова наслідки такого порушення ... 13
Література ... 15


1. Договір морського страхування ... 3
2. Правове забезпечення безпеки мореплавання ... 8
Література ... 17


1. Майно транспортних підприємств, охорона вантажів і об'єктів транспорту ... 3
2. Задача ... 14
Література ... 15


1. Розкрити поняття спадкування за законом та заповітом ... 3
1.1. Поняття спадкування ... 3
1.2. Спадкування за законом ... 5
1.3. Спадкування за заповітом ... 8
2. Задача ... 15
Література ... 17


1. Поняття загальної аварії та її ознак ... 3
2. Права та обов'язки капітана морського судна ... 9
Література ... 14


1. Форма договору доручення...3 2. Аліментні обов'язки батьків і дітей...7 3. Сторони договору перевезення...14 Література...19

1. Поняття договору міни (бартеру): форма, предмет, сторони...3 2. Поняття договору ренти: предмет, сторони, форма...9 Література...12

1. Зміст договору поставки...3 2. Права і обов'язки сторін договору купівлі-продажу...6 3. Договір безоплатного користування майном (позичка)...14 Література...20

1. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи та структура...3 2. Особисті немайнові блага (ім'я, честь, гідність, ділова репутація) як об'єкти цивільних прав...9 3. Протокол розбіжностей цивільно-правового договору. Порядок врегулювання переддоговірних спорів. Зміна та розірвання договору. Одностороннє розірвання договору...13 Література...20

1. Поняття та види інших речових прав (чужі речі)...3 Завдання...8 Література...12

1. Визнання громадянина недієздатним та обмежено дієздатним...2 2. Підстави виникнення та припинення зобов'язань...5 3. Суміжні права та їх захист...9 Практичне завдання....18 Література...21

Варіант 3 Задачі 1...3 Задача 2...4 Задача 3...7 Задача 4...8 Література...10

1. Поняття та підстави виникнення цивільних правовідносин. Правочин...3 2. Договір майнового найму (оренди)...8 3. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників...10 Література...13

1. Елементи цивільного правовідношення...3 2. Поняття та ознаки держави і територіальних громад як суб'єктів цивільних правовідносин...6 Завдання 3...11 Література...12

1. Державна реєстрація юридичної особи...3 2. Дії, послуги як об'єкти цивільних прав...9 3. Поняття та види особистих немайнових прав, їх цивільно-правове регулювання...11 Література...17

1. Підстави деліктних правовідносин. Елементи цивільного правопорушення...3 2. Загальні вимоги до форми заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусом та іншими посадовими службовими особами...13 Література...18

1. Дієздатність неповнолітніх та обмеження дієздатності...3 2. Захист права власності...6 3. Поняття сім'ї та шлюбу в сімейному праві...8 Задача...12 Література...13

1. Договір доручення...3 1.1. Поняття та зміст договору доручення...3 1.2. Права та обов'язки сторін за договором доручення...7 1.3. Припинення договору доручення...8 Задача...10 Література...11

1. Поняття договору позички: форми, сторони, строк договору...3 2. Відмінність договору позички від договору позики та договору оренди...9 2.1. Особливості та основні засади укладання договору позики...9 2.2. Особливості договору оренди...16 Література...22

1. Теоретична частина...3 1.1. Поняття та правова характеристика договору страхування. Момент укладення договору, форма...3 1.2. Структура договору страхування (суб'єкти, об'єкт, зміст договору)...5 1.3. Укладення договору страхування на користь третьої особи...8 1.4. Зміна умов та припинення договору страхування. Правові наслідки зміни і розірвання договору страхування...10 1.5. Правові підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування...13 2. Практична частина...15 Задача №1...15 Завдання № 2...16 Література...18

1. Поняття нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції та пусконалагоджувальних і монтажних робіт за договором будівельного підряду...3 2. Права і обов'язки сторін за договором зберігання...7 Література...19

1. Момент виникнення права власності за договором довічного утримання (догляду)...3 2. Поняття договору будівельного підряду: предмет, сторони, форма...9 Література...17

1. Роль трудового колективу підприємства як суб'єкта трудової роботи...3 2. Етапи договірної роботи...6 3. Протокол розбіжностей до договору поставки...10 Література...13

1. Визначте статус філіалів, представництв та дочірніх підприємств...3 2. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав...5 Задача 1...9 Задача 2...11 Література...12

11. Надати характеристику організаційно-правовим формам та функціями юридичної служби на підприємстві, організації, установі, господарствах...3 18. Надати перелік та характеристику обов'язків працівників юридичних служб...11 46. Надати характеристику ролі громадських юридичних організацій, об'єднань та спілок у захисті прав та інтересів спеціалістів юридичних служб та підняття престижу правочинної спеціальності...16 Література...23

1. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення (ведення чужих справ без доручення)...3 2. Порядок визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду...9 Література...17

1. Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин...3 2. Поняття та види об'єктів цивільних прав...7 3. Зміст цивільно-правового договору. Істотні умови договору. Стадії, момент та способи укладення договору. Оферта. Акцепт...10 Література...16

1. Діяльність міліції з розшуку громадян, місце перебування яких невідоме...3 2. Умови дійсності угод...7 3. Порука. Відповідальність поручителя та його права...17 Література...19

1. Визнання громадянина недієздатним та оголошення померлим...3 2. Повноваження власника, їх зміст та здійснення...6 3. Умови вступу до шлюбу та порядок його укладання...8 Література...11

1. Договір оренди державного майна...3 1.1. Поняття договору оренди державного майна...3 1.2. Сторони у договорі оренди...4 1.3. Порядок укладення договору оренди...5 1.4. Умови договору оренди...8 1.5. Відновлення орендованого майна та умови його повернення...8 2. Припинення договору доручення...10 3. Поняття та види позадоговірних зобов'язань...15 Література...22

1. Поняття договору позички: форма, сторони, строк договору...3 2. Поняття договору найму (оренди) земельної ділянки: сторони, строк, форми договору. Суборенда земельної ділянки...8 Література...13

1. Поняття права власності...3 21. Види торговельної діяльності (яка патентується)...5 34. Види об'єднань підприємств...6 47. Поняття і структура банківської системи України...12 Задача 78...16 Література...17

1. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого...3 2. Вибір прізвища при реєстрації шлюбу...8 Література...11

1. Приватизація в Україні...3 2. Опіка і піклування...11 Література...17

1. Поняття публічного договору...3 2. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання...6 Література...14

1. Правові наслідки публічної обіцянки винагороди...3 2. Підстави припинення права одного з подружжя на утримання...7 Література...12

1. Заробіток, додаткові витрати, каліцтво, професійна працездатність, загальна працездатність, інші ушкодження здоров'я при відшкодуванні шкоди завданої здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва або ушкодження здоров'я...3 2. Поняття сім'ї в сімейному та інших галузях права...9 Література...13

1. Реєстрація взяття шлюбу...3 2. Правові наслідки вчинення дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення...8 Література...13

1. Укладення, зміна і розірвання договору...3 Завдання 2...10 Література...12

1. Поняття, об'єкт, види спадкування...3 2. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів...6 Література...14

1. Час і місце відкриття спадщини...3 2. Підстави та порядок відселення жилих приміщень...5 3. Права та обов'язки опікунів...13 Література...19

1. Поняття цивільно-правової відповідальності...3 2. Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів...12 3. Завдання...15 Література...16

1. Договір довічного утримання...3 2. Відповідальність сторін за порушення договору підряду на капітальне будівництво...9 3. Припинення шлюбу...12 Література...16

1. Способи утворення юридичних осіб...3 2. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав...7 Задача 1...9 Задача 2...10 Література...12

1. Порядок та способи захисту цивільних прав...3 2. Поняття та види забезпечення виконання зобов'язань...5 3. Спільна сумісна та роздільна власність подружжя...8 Задача...14 Література...16

1. Правове регулювання страхування авіаційних ризиків в Україні ... 3
2. Порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування, його види ... 10
3. Правове регулювання страхування авіаційних ризиків у іноземних країнах (на прикладі 2-3 країн) ... 13
Практичне завдання ... 16
Література ... 17
Додаток ... 18


1. Розкрити зміст договору довічного утримання ... 3
2. Задача ... 11
Література ... 13


1. Застава цінних паперів ... 3
2. Форма і зміст заставної ... 6
3. Поновлення прав за заставною ... 11
Література ... 14


1. Розкрити поняття та елементи, що виникають з рятування життя та здоров'я фізичної особи ... 3
2. Задача ... 11
Список літератури ... 12


1. Розкрити поняття та елементи зобов'язань, що виникають з рятування життя та здоров'я фізичної особи ... 3
2. Задача ... 11
Список літератури ... 12


1. Розкрити поняття спадкування за законом та заповітом ... 3
1.1. Поняття спадкування ... 3
1.2. Спадкування за законом ... 5
1.3. Спадкування за заповітом ... 8
2. Задача ... 15
Література ... 17


1. Право спільної сумісної власності жінки та чоловіка ... 3
2. Припинення шлюбу шляхом його розірвання ... 14
2.1. Розірвання шлюбу органом РАЦСу ... 14
2.2. Розірвання шлюбу за рішенням суду ... 16
Задача ... 21
Література ... 22


1. Розкрити поняття зобов'язання по страхуванню ... 3
1.1. Істотні умови договору страхування ... 3
1.2. Сторони договору страхування, їхні права та обов'язки ... 5
1.3. Порядок укладення, зміни та припинення договору страхування ... 8
Задача ... 12
Література ... 14


1. Застава майнових прав ... 3
2. Пріоритет іпотеки ... 6
3. Продаж заставної з зобов'язанням зворотного викупу ... 9
Література ... 13

ЗАДАЧІ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Громадянин Крилов звернувся до юридичної консультації з наступним запитанням. У магазині він придбав кольоровий телевізор, але через три місяці після покупки телевізор згорів. При цьому громадянину були заподіяні збитки в розмірі 6500 грн. (згоріли меблі та речі, які знаходилися в кімнаті). Громадянин Крилов звернувся до заводу-виготівника з вимогою про компенсацію нанесених збитків. Однак завод цих вимог не визнав, бо з Криловим у договірних відносинах не перебуває та збитки компенсувати не має наміру.
Як потрібно вирішити цей спір? Які особливості виникнення цивільних прав та обов'язків у даному випадку?


Тринадцятирічний Володимир за участь у телевізійних передачах отримав винагороду в сумі 40 гр. За ці гроші він купив маркер (12 грн.) і електронний калькулятор (26 грн.). Батьки В. вирішили, що він нерозумно витратив гроші, бо в сім'ї вже є кілька маркерів і калькулятор. Вони повернули покупку до крамниці, вимагаючи від директора повернення грошей. Директор відмовився задовольнити їх вимогу, пояснюючи, що хлопчик зробив покупку за власні гроші, якими неповнолітні мають право розпоряджатися самостійно.

Сенченко звернувся до міського управління споживчого ринку зі скаргою на кафе "Хвиля", яке розташовано поблизу будинку, де він мешкає, зокрема, що музика, яка лунає з кафе до другої години ночі, заважає йому відпочивати. Управління споживчого ринку попередило власника кафе "Хвиля" вважає свої права порушеними, оскільки як власник може на власний розсуд використовувати свою власність.

Вирішити задачу з використанням чинного законодавства, судової практики, даючи відповіді на поставлені запитання:
Страхова організація пред'явила позов Костіну про стягнення 10000 грн. на відшкодування платежів, проведених Гур'єву. Як вказала в позовній заяві страхова організація регресна вимога базується на тому, що з вини Костіна у квартиру Гур'єва протекла гаряча вода, яка зіпсувала два килими. Страхова організація виплатила Гур'єву страхове відшкодування у сумі 10000 грн. і вимагає компенсації цієї суми Костіним. Під час розгляду позову виявилось, що в акті про загибель застрахованого майна, наданим страховою організацією, вказувалося, що з вини Костіна у ванній кімнаті був залишений відкритим водопровідний кран і це призвело до протікання гарячої води у квартиру Гур'єва. Під час розгляду справи виникло питання про зміст і правильність складання страхового акту, так як виявилося, що Гур'єв в момент його оформлення перебував на стаціонарному лікуванні у лікарні. Члени його сім'ї - дружина і брат, котрі проживали разом з ним, до складання акту залучені не були. Акт був складений через п'ять днів після заяви страхувальника заступником начальника страхової організації в присутності страхового агента і потерпілого. В акті відсутні свідчення про те, що він складений у присутності родини Гур'єва або ж за її участі. Крім того, як видно з заяви Гур'єва про настання страхового випадку, Костін у момент події перебував у своїй квартирі і повідомив про раптовий вихід з ладу батареї центрального опалення. Заява Костіна про ремонт батареї центрального опалення підтверджується випискою з книги записів звернень мешканців будинку у - диспетчерську за ремонтом будинкового обладнання.
Який договір страхування був укладений Гур'євим? Чи настав страховий випадок? Чи належним чином було складено акт про загибель майна? Чи можливо задовольнити даний регресний позов?


Подружжя Петренків у 1985 році усиновили 10-річного хлопчика з дитячого будинку, але не змогли справитися з ним. Хлопець вживав алкоголь, кривдив їх та наносив побої.
З огляду на те, що така поведінка усиновленого загрожувала здоров'ю і навіть життю Петренків, воно звернулося у 2005 році з заявою про скасування усиновлення.
Але у задоволені позовних вимог подружжю Петренків було відмовлено, оскільки усиновлений на день звернення до суду досяг 18 років.
1. Чи може протиправна поведінка усиновленого розглядатися як підстава для скасування усиновлення?
2. Чи впливає на можливість скасування усиновлення за ініціативою Петренків та обставин, що усиновлений на день звернення до суду досяг 18 років?
3. Розв'яжіть задачу.


Після смерті громадянина Поліхи до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини надійшли заяви про прийняття спадщини від дружини померлого, його повнолітнього сина, батька та матері. Через деякий час заяву про прийняття спадщини також подала громадянка Павучок від імені її малолітнього сина, який народився через два місяці після смерті Поліхи. Вона додала до заяви копію складеної за час життя Поліхи в органі РАЦСу заяви про визнання ним батьківства щодо зачатої дитини. Сім'я Поліхи оспорила заяву громадянки Павучок, вважаючи, що вона не має ніяких прав на спадщину.
Хто правий в даному спорі?
Які особи можуть бути спадкоємцями?
Чи зміниться рішення, якщо Поліха за час життя склав заповіт, однак не назвав дитину Павучок серед спадкоємців?


Пожежник В. проходячи ввечері біля сусіднього будинку побачив полум'я у сусідньому вікні і почув крики сусіднього хлопчика. В. розбив вікно, проник у кімнату і виніс хлопчика, поранивши при цьому собі ногу пошкодивши костюм. На врятованому горіла одежа і він отримав опіки рук. Врятований та рятувальник попали в лікарню, де пройшли довготривале лікування.
Чи підлягає відшкодуванню шкода, завдана пожежнику В. та врятованому? Хто зобов'язаний відшкодувати цю шкоду?


Пожежник В. проходячи ввечері біля сусіднього будинку побачив полум'я у сусідньому вікні і почув крики сусіднього хлопчика. В. розбив вікно, проник у кімнату і виніс хлопчика, поранивши при цьому собі ногу пошкодивши костюм. На врятованому горіла одежа і він отримав опіки рук. Врятований та рятувальник попали в лікарню, де пройшли довготривале лікування.
Чи підлягає відшкодуванню шкода, завдана пожежнику В. та врятованому? Хто зобов'язаний відшкодувати цю шкоду?


Внаслідок збиткової господарської діяльності повне товариство "Іво", яке займалося виробництвом продуктів швидкого приготування і напівфабрикатів, було оголошене банкрутом.
Внаслідок недостачі майна повного товариства, господарський суд звернув стягнення на особисте майно засновників.
Чи правомірне рішення суду?


Вирішити задачу з використанням чинного законодавства, судової практики, даючи відповіді на поставлені запитання:
Командитне товариство "Смислов і компанія" (далі товариство) протягом двох років здійснювало роботи по ремонту та обслуговуванню комп'ютерної техніки. За спільною згодою повних учасників було прийнято рішення про зміну основних напрямків діяльності товариства і здійснення в подальшому торговельної діяльності.
Проте відповідні зміни не були внесені до засновницького договору товариства, і через деякий час податкова інспекція виявила розбіжності між діяльністю товариства і видами діяльності, що були зафіксовані в договорі, та прийняла рішення про стягнення прибутків товариства від торговельної діяльності до державного бюджету, як незаконних. Смислов, якому відповідно до засновницького договору було доручено ведення справ товариства, пояснив, що засновницький договір містить фразу: "Товариство має право займатися всіма видами діяльності, які не заборонені законом", - тому вони не вважали за необхідне вносити зміни у договір.
Один із вкладників товариства, Мухін, довідавшись про це, зажадав скликання зборів усіх повних товаришів і почав заперечувати проти зміни напрямку діяльності товариства, посилаючись на те, що це вже призвело до зменшення прибутку товариства. Інший вкладник, Петров, розповів, що один з повних товаришів Мамутов став учасником повного товариства "Мамутов і компанія". У відповідь на це Мамутов нагадав Петрову, що той взагалі не може вказувати йому, як себе поводити, бо не зробив ще в повному обсязі вклад до складеного капіталу товариства.
На яке коло питань розраховане завдання? Дайте відповідь на ці запитання. Чому командитне товариство ще називають товариством на довірі?


Вирішити задачу з використанням чинного законодавства, судової практики, даючи відповіді на поставлені запитання:
Командитне товариство "Смислов і компанія" (далі товариство) протягом двох років здійснювало роботи по ремонту та обслуговуванню комп'ютерної техніки. За спільною згодою повних учасників було прийнято рішення про зміну основних напрямків діяльності товариства і здійснення в подальшому торговельної діяльності.
Проте відповідні зміни не були внесені до засновницького договору товариства, і через деякий час податкова інспекція виявила розбіжності між діяльністю товариства і видами діяльності, що були зафіксовані в договорі, та прийняла рішення про стягнення прибутків товариства від торговельної діяльності до державного бюджету, як незаконних. Смислов, якому відповідно до засновницького договору було доручено ведення справ товариства, пояснив, що засновницький договір містить фразу: "Товариство має право займатися всіма видами діяльності, які не заборонені законом", - тому вони не вважали за необхідне вносити зміни у договір.
Один із вкладників товариства, Мухін, довідавшись про це, зажадав скликання зборів усіх повних товаришів і почав заперечувати проти зміни напрямку діяльності товариства, посилаючись на те, що це вже призвело до зменшення прибутку товариства. Інший вкладник, Петров, розповів, що один з повних товаришів Мамутов став учасником повного товариства "Мамутов і компанія". У відповідь на це Мамутов нагадав Петрову, що той взагалі не може вказувати йому, як себе поводити, бо не зробив ще в повному обсязі вклад до складеного капіталу товариства.
На яке коло питань розраховане завдання? Дайте відповідь на ці запитання. Чому командитне товариство ще називають товариством на довірі?


Н. Короленко було знижено шлюбний вік, і вона взяла у шлюб у віці 16 років. Через рік вона розлучилась через грубе ставлення до неї чоловіка і вирішила з річною дитиною змінити місце проживання.
Гр-ка Короленко продала подаровану їй дідусем на весілля дачу для того, щоб на новому місці купити квартиру. Дізнавшись про це, дід подав до суду позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним, мотивуючи тим, що його онука є неповнолітньою і не може укладати самостійно угоди з нерухомості. Водночас він просив призначити його опікуном своєї онуки, а її зобов'язати за місцем проживання опікуна.


Пенсіонерка Боброва уклала з Іванчуком договір купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця. За цим договором Боброва передала Іванчуку у власність житловий будинок, що їй належав, а Іванчук зобов'язався надавати Бобровій до кінця її життя матеріальну допомогу в натурі - ізольовану кімнату для проживання, їжу, догляд і необхідну допомогу.
Однак через рік Іванчук тяжко захворів і довгий час знаходився на лікуванні в лікарні. Після повернення з лікарні він отримав інвалідність ІІ групи. У зв'язку з тим, що Іванчук практично майже припинив надавати Бобровій матеріальну допомогу, вона звернулася до суду з позовом про розірвання договору і про повернення їй житлового будинку.
На яких підставах може бути розірваний договір купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця? Чи підлягає задоволенню позов Бобрової?


Громадянка Н. уклала договір зі Смілянським територіальним відділенням національної акціонерної страхової компанії "Оранта" (надалі іменується як "страховик") про страхування належної гр-ці Н. корови на випадок викрадення чи випадкової загибелі. Страхова сума складала 1 500 грн. Після укладення договору застрахована корова загинула через те, що куплений у роздрібному магазині корм виявився неякісним.
Гр-ка П. в передбаченому договором порядку звернулась до страховика з вимогою про виплату страхової суми.
Страховик запропонував гр-ці Н. страхове відшкодування в розмірі 1000 гри. Відмова у решті страхової суми була мотивована тим, що за даними Смілянського районного ринку, за продажу м'яса корови, в момент загибелі тварини, можна було отримати віл 500 до 600 гри. прибутку. Тим часом гр-ка Н. надала довідку місцевого ветеринара проте, що м'ясо загиблої тварини було повністю утилізоване.
Чи правомірна відмова страхувальника у виплаті страхової суми в повному розмірі?


За договором змішаного страхування життя страхувальник, гр-н К., призначив на випадок своєї смерті одержувачем страхової суми свого старшого сипа.
Незадовго до закінчення дії договору гр-н К. помер від тілесної травми, отриманої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Перед смертю гр-н К. звернувся до страховика із заявою про виплату страхової суми не своєму синові (як це передбачалось при укладенні договору), а гр-ці З., з якою гр-н К. на час скоєння ДТП проживав однією сім'єю і яка докладала всіх зусиль аби врятувати К., тим часом як син ні разу не поцікавився станом здоров'я К.)
Підпис гр. К був на зазначеній заяві був посвідчений головним лікарем лікарні, де після настання ДТП і до смерті перебував К.
Дати правову характеристику договору укладеного в даному випадку.
Чи має бути враховано страховиком заява гр-на К.?
Яке регулятивне співвідношення норм Закону "Про страхування" і відповідних норм Цивільного кодексу України?


Громадянин Семенюк купив у громадянина Шаповалова будинок. Через місяць після належного оформлення договору купівлі-продажу покупець звернувся з позовом про його розірвання або зменшення покупної ціни під приводом того, що попередній власник навмисне приховав недоліки будинку, якій потребує капітального ремонту. У двох кімнатах необхідно замінити підлогу, віконні рами, провести малярні роботи, в деяких місцях замінити стропила. Продавець проти позову заперечував, посилаючись на те, що до укладення договору громадянин Семенюк протягом 4 місяців мешкав у будинку як наймач та мав змогу з'ясувати його стан.
Чи обґрунтована вимога Семенюка? Як вирішити спір?


Побігайло звернулась до психіатричної лікарні, де перебував на лікуванні від алкоголізму її чоловік, з клопотанням порушити перед компетентними органами питання про обмеження його в дієздатності. Головний лікар порадив Побігайло звернутися з цього приводу до прокурора, а для захисту її інтересів - до комітету профспілки за місцем роботи, а інтересів дітей - до органів опіки та піклування. Вислухавши таке пояснення, повнолітній син Побігайло подав від свого імені до суду заяву про обмеження в дієздатності батька.
Чи мав на це право син?
Чи правильне роз'яснення головного лікаря?


Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Перепелицею, Байрачна звернулась з позовом про стягнення з нього на період вагітності і родів щомісячно по 400 грн., оскільки Перепилиця не надає їй ніякої матеріальної допомоги. Позов Байрачної був задоволений. Місячний заробіток відповідача 2000 грн.
З кого і в якому розмірі мусить бути стягнутий судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи?
Який це вид збору?
Яка різниця між судовим збором та витратами, пов'язаними з розглядом справи?


У порядку підготовки справи до судового розгляду районний суд м. Києва постановив ухвалу, за якою доручив суду Приморського району м. Одеси допитати свідка Курилова по зазначених в ухвалі обставинах та витребувати від нього документи, які підтверджували ці обставини.
Чи не суперечить такі дії суду принципу безпосередності?


Повне товариство уклало договір з місцевою адміністрацією на оренду гаража. За договором товариство зобов'язалося реконструювати гараж. Частина гаража повніша була використовуватися для стоянки легкової автомашини, а іншу товариство зобов'язалося переобладнати в житлове приміщення й оселити там шофера. Усі роботи повинні були закінчитися через шість місяців. Уклавши договір, товариство наслало в гаражі на цементне покриття дерев'яну підлогу, вселило в гараж шофера і ніяких інших робіт не робило. У встановлений термін орендна плата не була внесена. Місцева адміністрація подала позов проти товариства про стягнення орендної плати і про примушення його до виконання всіх робіт за договором.

Карпич С. орендував на весняно-літній період автомобіль CORVЕT 330 у прокатного товариства "МОРИМОТО". На шосе машина Карпича С. зіткнулась із зустрічною автомашиною, внаслідок чого у машині було пом'яте крило та розбита фара. В акті про дорожньо-транспортну пригоду зазначалося, що окрім фари та крила в машині було пошкоджено двигун. Карпич С. погодився відшкодувати вартість ремонту фари та крила, але відмовився від відшкодування вартості, ремонту двигуна у зв'язку з тим, що двигун був пошкоджений на момент передачі машини у прокат, і про це він зазначив в акті огляду місця ДТП, який склали працівники ДАІ. На питання чому він взяв в прокат пошкоджений автомобіль він пояснив, що про несправність двигуна він усно вказав працівникові товариства та вимагав заміни автомобіля але. у зв'язку з відсутністю іншої машини, погодився взяти машину з поломкою.
Яку відповідальність несе наймодавець за майно, що передасться наймачеві?
Чи обґрунтовані доводи Карпича С? Як змінилась ситуація якщо б про пошкодження двигуна було зазначено в договорі прокату? Як впливає на розмір відповідальності якщо двигун після ДТП не підлягає ремонту?


Позняков О. дав своєму сусідові у позичку на час весілля сина набір старовинних срібних столових приборів у кількості: 20 ложок та 20 виделок. Після весілля виявилося, що усі виделки були вкрадені кимсь з гостей. Позняков О. вимагає сплати вартості 20 виделок та штрафу в двократному розмірі їх вартості.
Чи будуть задоволені вимоги Познякова О.?


Телєгін здав квиток у касу аеропорту, оскільки літак, на якому він повинен був летіти з Новосибірська в Москву затримався на шість годин і він уже не встигав зробити пересадження на рейс Москва - Анталія в Шереметьєво-1, у якому було заброньовано для нього місце. При цьому він зажадав відшкодувати не тільки вартість квитка, але заплатити й штраф, передбачений у транспортному уставі, а також вартість туристичної путівки в Анталію, купленої в турагентстві "Пегас", і відшкодувати моральні збитки. Аерофлот відмовився платити, мотивуючи це тим, що затримка вильоту відбулася через страйк заправників палива, а не з вини адміністрації аеропорту.
Чи підлягає задоволенню вимога пасажира Телєгіна? "
Чи зміниться рішення завдання, якби затримка відбулася через відсутність палива або технічної несправності літака?


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості