ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Адвокатура і захист прав людини
Акти Президента України
Атрибути української державності
Верховенство права
Верховний суд України
Виборчий процес в Україні
Вищі спеціалізовані суди
Громадянство України
Громадянські стани особистості. Поняття та види
Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні
Демократія в Україні
Державна судова адміністрація України
Державне та конституційне право: поняття та співвідношення
Державний орган як основний елемент механізму держави
Державний устрій України: поняття та зміст
Державні органи, що вирішують питання громадянства
Державні символи України
Державні символи як ознака держави
Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами
Загальна декларація прав людини
Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури
Захист прав людини в Російській Федерації
Історія становлення президентства в Україні
Канцлер Федеративної Республіки Німеччини
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків особистості в Україні
Конституційна система органів державної влади
Конституційне право Чехії
Конституційне право як галузь національного права
Конституційний лад України
Конституційний процес в Україні до 1991 року
Конституційний розвиток України
Конституційний розвиток УРСР
Конституційний статус Кабінету Міністрів України
Конституційний статус та повноваження постійних комітетів Верховної Ради України
Конституційний суд України
Конституційні засади громадянського суспільства в Україні
Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні
Конституційні основи правосуддя в Україні
Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні
Конституційно-правовий статус Президента України
Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні
Конституційно-правові відносини
Конституційно-правові відносини
Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії
Конституція Автономної Республіки Крим
Людина і громадянин як об'єкт національної безпеки
Міжнародно-правові та внутрішні договори як джерело конституційного права
Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз
Місцеві державні адміністрації
Місцеві органи виконавчої влади
Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз
Народне волевиявлення
Національна безпека і оборона України
Нетрадиційні джерела конституційного права України
Німеччина як республіка - характеристика форми правління (історичний та сучасний аспекти)
Органи адвокатури в Україні
Організація роботи депутатів місцевих рад: нормативна база і практика її застосування
Основи правосуддя в Україні
Основні етапи становлення та розвитку виборчого права України
Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб
Парламент та парламентаризм в Україні
Парламент Федеративної Республіки Німеччини
Парламентська республіка
Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення
Пасивне виборче право в зарубіжних країнах
Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права
Підстави та види конституційної відповідальності
Політичні партії в Україні
Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту
Поняття та види громадянського співвідношення особи
Поняття, предмет і система конституційного права України
Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
Порядок і умови набуття та припинення громадянства України
Порядок набуття та припинення депутатського мандату
Права дітей та молоді
Права жінок в Україні
Право людини і громадянина на охорону здоров'я
Правова охорона Конституції України
Правова природа актів Конституційного суду України
Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина
Правове регулювання виборів Президента України
Правовий режим іноземців та осіб без громадянства
Правовий статус Верховного Суду України
Правовий статус Вищої ради юстиції
Правовий статус Голови Верховної Ради України
Правовий статус людини і громадянина в Україні
Правовий статус народного депутата України
Правовий статус осіб без громадянства в Україні
Правовий статус суспільних організацій в Україні
Правопорушення та відповідальність у конституційному праві
Предмет конституційного права як науки
Принцип гласності в судовому процесі
Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні
Рахункова палата як інститут конституційного права в Україні
Референдум та його соціальна функція
Розвиток республіканської форми правління в Україні
Система органів виконавчої влади
Система стримувань і противаг
Склад, порядок формування та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Смертна кара
Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні
Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні
Структура конституційного права України
Судова влада в Україні
Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні
Судоустрій Англії
Сучасні моделі конституційної юрисдикції
Тенденції розвитку конституційно-правових інститутів в сучасних умовах
Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні
Територіальний устрій України
Україна - республіка
Функції української держави

РЕФЕРАТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Верховна Рада, її склад і компетенції
Взаємовідносини держави та об'єднань громадян
Геополітичне і географічне становище України і його вплив на державотворчий процес
Гуманістична проекція правозахисних конвенцій у національному законодавстві України
Державне регулювання мовної ситуації в Україні
Законодавче обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина
Конституційні принципи і основні стадії виборчого процесу в Україні
Конституційно-правовий статус суддів в Україні
Місцеві вибори: порядок, організація і проведення
Обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина
Організація органів державної влади
Організація проведення референдумів
Організація проведення референдумів
Особисті права і свободи
Особисті права та свободи
Особливості виборів Президента України
Особливості конституційно-правових відносин
Особливості правового статусу іноземців в Україні
Поняття і види прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Права людини в Україні
Право громадян на об'єднання - невід'ємне право людини і громадянина
Право на доступ до інформації
Право на життя дитини-біженця
Право на життя
Право на захист дітей у сім'ї
Право на освіту
Право на працю
Право на свободу переконань і вільне їх виявлення
Правовий статус громадянина в Україні
Правовий статус представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
Принцип поділу державної влади в Україні
Принципи гласності і законності
Принципи гласності та законності
Проблеми демократизації політичної системи України
Служба в армії - обов'язок кожного
Судова влада в Україні
Суть прямої (безпосередньої) демократії
Територіальна громада: функції, повноваження і форми діяльності
Територіальна громада
Уповноважений Верховної Ради України

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

1. Державний устрій України...3 2. Правовий статус суддів в Україні...13 3. Правове становище іноземців в Україні...16 Література...19

1. Державна влада як інститут конституційного права...3 2. Поняття, система і види органів державної влади...8 Література...15

1. Види джерел конституційного права...3 2. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина...17 3. Місце та роль Президента України в механізмі державної лади...20 Література...28

1. Характеристика особливостей конституційного процесу в Україні до доби Центральної Ради...3 2. Система і повноваження місцевих органів державної влади...9 3. Порядок і підстави прийняття до громадянства України...18 Література...21

1. Конституційно-правові норми та інститути, їх особливості та класифікація...3 2. Громадянство України: поняття і ознаки. Принципи громадянства України...14 3. Структура Верховної Ради України. Організація роботи Верховної Ради України та її структурних підрозділів...22 Література...31

1. Політичні права і свободи громадян України...3 1.1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України...3 1.2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації...4 1.3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним...6 1.4. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації...7 1.5. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів...8 1.6. Право на інформацію...10 2. Основні ознаки місцевого самоврядування...11 3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України...16 Література...20

1. Основи економічних відносин в Україні...3 2. Конституційний контроль як вид державної діяльності...7 3. Право на підприємницьку діяльність...11 Література...14

1. Поняття, суть і ознаки конституційного ладу України та загальна характеристика системи засад конституційного ладу України...3 2. Конституційні гарантії прав людини і громадянина. Конституційні обов'язки громадян...8 3. Природне та позитивне право. Види джерел конституційного права...13 Література...26

1. Принципи та норми конституційного права...3 2. Повноваження Президента...8 3. Право людини на повагу до її гідності...10 Література...14

1. Конституційно-правові відносини: загальна характеристика, класифікація, суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин...3 2. Правовий статус біженців в Україні...8 3. Верховна Рада в системі органів державної влади. Функції Верховної Ради України. Розкрити інститут стримування і противаг між Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів та Президентом України...15 Література...22

1. Міжнародні конституційно-правові інститути, якими регулюються національні відносини...3 2. Конституційно-правові інститути, якими регулюються національні відносини в Україні...8 Література...15

1. Реалізація та охорона Конституції...3 2. Конституційні основи взаємовідносин держави та громадянського суспільства...8 3. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, система, повноваження. Акти органів виконавчої влади....15 Література...26

1. Основи функціонування органів держави...3 2. Місцеві органи виконавчої влади...8 3. Право на мирні збори та маніфестації...17 Література...18

1. Поняття особистих прав та свобод...3 2. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини...6 Література...13

1. Право вільно обирати та бути обраним...3 2. Конституційний контроль - принципи і форми захисту прав людини...12 Література...20

1. Право вільно обирати та бути обраним...3 2. Конституційний контроль - принципи і форми захисту прав людини...11 Література...18

1. Преамбула конституції України...3 2. Виконавча влада в Україні...4 3. Право на недоторканість житла...13 Література...15

Завдання 1...3 Завдання 2...3 Завдання 3...4 Завдання 4...7 Завдання 5...8 Завдання 6...8 Завдання 7...8 Завдання 8...9 Література...13

1. Статус президента в Болгарії...3 2. Статус президента в Угорщині...7 3. Статус президента в Польщі...12 Література...18

1. Політичні права і свободи громадян України...3 1.1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України...3 1.2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації...4 1.3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним...6 1.4. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації...7 1.5. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів...8 1.6. Право на інформацію...10 2. Основні ознаки місцевого самоврядування...11 3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України...16 Література...20

1. Основні етапи підготовки і прийняття Конституції України у 1996 році...3 2. Судова влада в системі розподілу влад...5 3. Поняття і види референдумів...12 Література...17

Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація...5 Основні права і свободи людини і громадянина, їх характеристика...16 Система конституційних прав та свобод людини і громадянина...16 Особисті права і свободи...16 Політичні права і свободи...20 Економічні, соціальні і культурні права...22 Вибори в Україні: поняття і види...30 Поняття виконавчої влади, система її органів...41 Повноваження місцевого самоврядування та гарантії їх діяльності...52 Література...66

1. Конституційне регулювання власності в Україні та інших державах...3 2. Юридичні гарантії здійснення права власності в Україні...6 3. Правовстановлюючі документи власника...13 Література...19

1. Україна - суверенна і незалежна держава...3 2. Виборчий процес в Україні: Поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу...7 3. Система органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування...19 Література...22

1. Україна - суверенна і незалежна держава...2 2. Виборчий процес в Україні: Поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу...6 3. Система органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування...18 Література...21

1. Конституційно-правова відповідальність...3 2. Правовий статус іноземних громадян...6 3. Тимчасові спеціальні комісії і тимчасові слідчі комісії...15 Література...21

Вступ...3 1. Судова влада в системі розділу влади...3 2. Виконавча влада в системі органів держави...7 2.1. Уряд як носій виконавчої влади...7 2.2. Види урядів...8 2.3. Зростання ролі глави, уряду...9 3. Співвідношення між виконавчою і судовою владою...11 Висновки...12 Література...13

Варіант 2 Задача 1...3 Задача 2...7 Задача 3...8 Задача 4...10 Література...12

Завдання 1...3 Завдання 2...5 Завдання 3...6 Завдання 4...7 Завдання 5...8 Завдання 6...9 Завдання 7...10 Завдання 8...11 Завдання 9...12 Література

1. Основні конституційні акти ЗУНР...3 2. Функції прокуратури...6 3. Підстави припинення громадянства...11 Література...18

1. Право звернення до органів державної влади...3 2. Закон "Про звернення громадян"...8 Література...16

1. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні.....3
2. Поняття та види природних прав і свобод людини.....9
3. Основні економічні права людини і громадянина.....14
Література.....17


1. Конституційно-процесуальне право України та його відмінність від конституційного права України.....3
2. Процедура обрання Голови Верховної Ради України та його заступників, а також процедура дострокового припинення їх повноважень.....8
Література.....14


1. Діяльність правозахисних організацій.....3
2. Елементи НДО.....9
Література.....15


1. Порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради України.....3
2. Правове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента.....6
3. Завдання, та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.....11
4. Поняття та ознаки місцевого самоврядування. Територіальні, матеріальні, фінансові та правові основи місцевого самоврядування.....15
5. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів.....18
Література.....24

ЗАДАЧІ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денний строк. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи це тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретаріату Президента України.
Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства? Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента України? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента України?


Під час перебування Президента України з офіційним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв'язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Президентом України.
Чи відповідають дії глави Секретаріату Президента України вимогам законодавства? З яких питань глава Секретаріату Президента України може видавати розпорядження?


Прем'єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабінету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Міністрів України сформував проект порядку денного; визначив коло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівники деяких державних комітетів та служб. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови профільних комітетів Верховної Ради України, голови обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України; а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засіданні представників офіційних засобів масової інформації.
Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів України? Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України?


Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.
Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді (наведіть приклади, керуючись статутом територіальної громади та регламентом місцевої ради).


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості