ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Акти застосування права
Апарат держави
Взаємодія права та правосвідомості
Взаємозв'язок політичної та правової систем
Виникнення держави і права
Виникнення держави
Виникнення та розвиток теорії держави та права
Виникнення та розвиток теорій праворозуміння
Влада і норми поведінки у первісному суспільстві
Влада та право
Внутрішні функції держави
Демократія: історія і сучасність
Держава і громадянське суспільство
Держава та цивілізація
Держава, її сутність і структура
Державна влада, її поняття та ознаки
Державна влада
Державні органи
Елементи системи права
Етика держави
Законність і дисципліна
Законність і правопорядок
Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна
Законодавча влада та її функції
Захист прав людини в Україні
Зв'язок права та інших соціальних явищ
Зв'язок теорії держави і права із суспільною практикою
Зловживання правом: поняття, ознаки, види
Інститут права: поняття, підстави утворення, класифікація
Історія теорії права
Класова теорія походження права
Конституційний розвиток США у 17-19 ст.
Контрольна влада та органи контрольної влади в Україні
Концепції держави соціологічного спрямування
Матеріальні та ідеальні джерела права
Методи тлумачення норм права
Методологія теорії держави і права
Механізм держави
Механізм правового регулювання та його елементи
Нормативно-правові акти в системі соціального регулювання
Нормативно-правові акти
Норми права у системі соціальних норм
Орган державної влади
Органи державної влади
Основні елементи системи права
Основні критерії типології держав
Основні напрямки реформування правової системи України
Основні принципи об'єктивного юридичного права
Основні тенденції розвитку права в умовах глобалізації
Основні функції держави в системі конституційного устрою
Парламент
Підстави та звільнення від юридичної відповідальності
Поняття держави та її типи
Поняття і ознаки держави
Поняття та ознаки демократичної держави
Поняття, ознаки та структура правового статусу
Поняття, структура та види правосвідомості
Поняття, суть і зміст права
Поняття, суть та зміст права
Поняття, форми і види правового виховання
Поняття, функції та види соціальних норм
Порівняльне правознавство як комплекс компаративістських дисциплін
Походження держави
Права та обов'язки людини і громадянина
Право у механізмі функціонування правової держави
Правова держава
Правова допомога та механізм її реалізації в Україні
Правова і правомірна поведінка
Правова культура у правовій державі
Правова культура юриста
Правова поведінка: поняття та види
Правова політика
Правове мислення та правова поведінка
Правове мислення
Правовий статус особи
Правові помилки
Праворозуміння: поняття, зміст, типи
Правосвідомість і правова культура суспільства
Правосвідомість і правовий нігілізм
Правоутворення і нормотворчий процес
Правоутворення та форми (джерела) права
Принципи права
Прогалини в праві та шляхи їх усунення
Протиправна поведінка
Процедури правової діяльності
Процес виникнення держави та його особливості
Процес виникнення держави
Розвиток національних правових систем в умовах глобалізації
Система права
Склад поняття юриспруденція
Соціальна держава
Соціальна природа суб'єктів права
Соціально-правова держава
Специфічні інститути в романо-германській системі права
Співвідношення влади і права в правовій теорії
Співвідношення держави та права
Стадії правового регулювання
Сучасна держава: поняття, ознаки і типи
Сучасний етап формування демократичної правової держави в Україні
Сучасний стан і розвиток порівняльного правознавства
Теорія політичної системи суспільства
Теорія природного права
Тлумачення норм права
Україна - демократична правова соціальна держава
Форма держави: поняття, елементи. Проблеми вдосконалення форми української держави
Форма правління, територіального устрою та державно-правового режиму в Україні
Форми держави (другий варіант)
Форми держави
Форми державного правління
Форми і методи здійснення функцій держави
Функції права
Характеристика системи законодавства України
Чинність нормативно-правових актів у просторі
Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб
Чинність нормативно-правових актів у часі
Чинність нормативно-правових актів України в часі
Шляхи формування правової держави в Україні
Юридична відповідальність (другий варіант)
Юридична відповідальність
Юридична практика в правозастосовній діяльності
Юридична практика
Юридичні колізії: поняття, види, способи подолання
Державне регулювання економіки та його вдосконалення
Державне управління і місцеве самоврядування у сучасній державі
Місце теорії держави і права в системі юридичних наук
Поняття та зміст правового статусу людини і громадянина
Правовий закон: поняття, сутність та значення у соціальному регулюванні
Романо-германська правова система
Система юридичних гарантій прав та свобод людини і громадянина
Функції української держави (другий варіант)

РЕФЕРАТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Верховенство права
Держава як суб'єкт внутрідержавного та міжнародного права
Державний режим
Застосування норм права
Клонування: за і проти
Методологія теорії держави і права
Міністеріальний режим
Мусульманське право
Норми права та інші соціальні норми
Об'єкти правовідносин
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
Підходи до класифікації сучасних правових систем
Поняття і види юридичних санкцій
Поняття і ознаки права, його принципи і функції
Порівняльна характеристика порядку функціонування і взаємодії вищих органів державної влади в різних правових системах
Правотворчість
Реалізація норм права і правозастосування
Релігійні норми як вид соціальних норм
Рішення суду як правозастосовний акт
Світовий досвід функціонування суду присяжних в сучасній концепції демократії
Система стримувань і противаг
Соціальна відповідальність
Спеціально-юридичні принципи права
Співвідношення понять права і свободи
Стадії правотворчого процесу
Сучасні історичні типи держави
Форма вини у різних галузях права
Форма держави
Юридичний прецедент як форма права
Юридичні факти в механізмі правового регулювання

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

1. Держава і права як суспільно-історична цінність...3 2. Державотворення в Україні...9 2.1. Держава скіфів...9 2.2. Античні міста-держави...13 2.3. Боспорське царство...17 Література...21

1. Державний суверенітет: поняття, елементи, співвідношення з народним суверенітетом...3 2. Практичні завдання...6 Завдання 1...6 Завдання 2...10 Література...12

1. Виникнення держави...3 2. Поняття і види законів. Основні стадії законотворчої діяльності...8 Література...16

1. Юридичний і фактичний зміст правовідносин...3 2. Поняття державної дисципліни...6 3. Випадки застосування аналогії права і аналогії закону...9 Література...14

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація форм правління та їх основні ознаки...3 2. Дайте визначення права і свободи особистості, охарактеризуйте їх різновиди...11 Література...18

1. Перехідний стан сучасної української державності...3 2. Проблеми кодифікації законодавства України...4 3. Підстави, принципи і мета юридичної відповідальності...9 Література...17

1. Система курсу теорії держави і права...3 2. Поняття механізму держави та його структура...5 3. Співвідношення норми права та нормативно-правового акту...8 Література...11

1. Співвідношення методів і функцій теорії держави і права...3 2. Характеристика різних теорій походження держави...7 3. Причини виникнення держави...11 Література...16

1. Види органів влади...3 1.1. Представницькі органи державної влади...3 1.2. Виконавчі органи державної влади...8 1.2.1. Центральні органи виконавчої влади...8 1.2.2. Місцеві виконавчі органи держави...10 1.3. Судові (правоохоронні) органи державної влади...11 2. Методи теорії держави і права...13 Література...16

1. Поняття правотворчості, його відмінність від законотворчості і правотворення...3 2. Принципи і функції правотворчості...5 3. Стадії правотворчого процесу...7 4. Структура норми права і норми-розпорядження...9 5. Класифікація структурних елементів норми права за мірою визначеності і складу...11 6. Способи (форми) викладу норм права в статтях нормативно-правового акту....14 7. Види і форми правотворчості держави...15 8. Види правотворчості громадянського суспільства...18 9. Судова правотворчість - особливий вид правотворчості...21 10. Юридичні джерела (форми) права...23 Література...26

1. Розкрийте сутність договірної теорії походження держави...3 2. Класифікація гіпотез правової норми...7 3. Розкрийте основні ознаки президентської республіки...14 Література...18

1. Поняття та фактори правотворчості...3 2. Розкрийте сутність психологічної теорії походження держави...12 Література...16

1. Приватизація в Україні...3 2. Опіка і піклування...11 Література...17

1. Поняття предмету теорії держави і права...3 2. Визначити принцип державного апарату...5 3. Розкрити сутність республіканської форми правління...6 Література...17

1. Розкрити ознаки держави...3 2. Визначити поняття форма держави...9 3. Визначити правовий зміст поняття "правовий статус особи"...14 Література...20

1. Судова влада в Україні...3 1.1. Конституційний Суд...3 1.1.1. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні...3 1.1.2. Функції та повноваження Конституційного Суду...3 1.2. Органи правосуддя в Україні...4 1.2.1. Суди - виключні органи правосуддя в Україні...4 1.2.2. Система судів загальної юрисдикції...6 1.2.3. Основні засади судочинства в Україні...8 1.2.4. Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції і повноваження...12 2. Цивільно-правові договори: поняття, види...12 Література...22

1. Форми правління в рабовласницькій, феодальній, буржуазній та соціалістичній державі...3 2. Зміст права...11 3. Система права та система юридичних наук...14 Література...21

1. Кодекс законів про працю України...3 1.1. Зміст КЗпП...3 1.2. Структура КЗпП...5 2. Пам'ятки правової культури Київської Русі...14 Література...19

1. Поняття юридичного факту...3 2. Класифікація юридичних фактів...14 Література...30

1. Поняття юридичного факту...3 2. Класифікація юридичних фактів...14 Література...30

1. Поняття науки. Класифікація наук ... 3
2. Особливості органу держави. Види державних органів ... 11
3. Тест ... 14
Література ... 15


1. Розкрийте принципи порівняльного правознавства ... 3
2. Дайте загальну характеристику правових систем традиційного типу ... 7
2.1. Релігійно-общинна група правових систем ... 7
2.2. Далекосхідна група правових систем ... 13
2.3. Звичаєво-общинна група правових систем ... 21
Література ... 24


1. Теорія держави і права як суспільна наука ... 3
2. Система права та система законодавства: проблеми співвідношення ... 6
3. Особливості правової системи Австралії ... 11
Література ... 13

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості