ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

Безвідходні і маловідходні технології
Вплив кліматичних факторів на організм людини
Гризуни Камінь-Каширського району
Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості
Екологічний менеджмент у виробництві іграшок
Екологічний менеджмент у молочній промисловості
Екологічний менеджмент у хлібопекарській промисловості
Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька
Екомережа України
Екологічна мережа України
Земноводні Волинської області
Лікарські рослини регіонального ландшафтного природного парку "Цуманський" Волинської області
Моніторинг забруднення атмосферного повітря транспортом
Моніторинг забруднюючих речовин у стічних водах
Нормування забруднення навколишнього середовища
Олігохети дернових і дерново-підзолистих ґрунтів Маневицького району
Охорона атмосфери
Охорона навколишнього середовища в автотранспорті
Охорона навколишнього середовища у містах
Платежі за ресурси
Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції
Реформування рекреаційної галузі Волинської області
Утилізація відходів у законодавстві України
Утилізація відходів у харчовій промисловості
Утилізація відходів хімічної промисловості

РЕФЕРАТИ З ЕКОЛОГІЇ

Абетка виживання при повені
Аналіз вікової структури популяцій дерев у лісі
Аналіз екологічної інформативності різних матеріалів космічної фотозйомки
База даних. Інформаційна база даних для проведення екологічної експертизи
Види потреб людини
Вчення про біосферу
Джерела електромагнітного випромінювання. вплив на людину. Засоби захисту
Динаміка популяцій рослин
Екологізація виробництва
Екологічна система
Екологічне право України
Екологічний аудит і "зелені" технології
Екологічні проблеми охорони ґрунтового покриву
Екологія в авіаційній сфері
Екологія водних ресурсів
Екологія і тривалість життя: демографічні і соціальні проблеми
Екологія харчування
Економічний механізм природокористування та фінансування природокористуючої діяльності
Екосистема лісу
Енергозбереження. Альтернативні технології
Забруднення атмосфери рухомими транспортними засобами
Забруднення атмосфери свинцем і його вплив на здоров'я людини
Загальне поняття про тип лісу
Законодавство про охорону тваринного світу
Застосування матеріалів дистанційного зондування при дослідженні антропогенної діяльності
Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля
Збагачення ґрунту черв'яками
Історія становлення рекреаційного природокористування
Категорії рідкісності видів
Кругообіг води в природі. Світові запаси води. Водні ресурси України
Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід"
Людина як складова і невід'ємна частина природи
Макроекономічні індикатори екологічно збалансованого розвитку
Метод атомно-абсорбційноспектрального методу аналізу аерозолів концентрації пилу
Методи індикації за аномаліями росту
Механічні методи очистки стічних вод
Мінеральні ресурси світу. Класифікація. Охорона надр. Охорона навколишнього середовища в зв'язку з видобуванням надр
Найпоширеніші типи охоронних природних територій
Наслідки Чорнобильської катастрофи. Перспективи екологічного стану
Неметалічні корисні копалини
Онкологічні захворювання та їх зв'язок з екологічними особливостями регіону
Очищення стічних вод екстракцією
Повітряний басейн. Охорона атмосферного повітря
Поняття, зміст та структура соціально-економічних відносин у сфері охорони природного середовища
Правова охорона вод в Україні
Принципи раціонального природокористування
Принципи раціонального природокористування
Природний фактор в етнокультурі українського народу
Проблема забруднення навколишнього природного середовища на основі екологічного забруднення
Радіаційні чинники забруднення
Ресурсозбереження. Біоенергетика, її перспективи і розвиток
Світові екологічні кризи
Специфіка сільськогосподарського забруднення природного середовища
Сучасна радіаційна ситуація в Україні
Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання
Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання
Утилізація та рекуперація відходів
Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ
Хімічний склад атмосфери
Ціолковський К.Е. - основоположник теорії космонавтики
Щацький національний природний парк

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

1. Найважливіші вимоги до сучасного природокористування (12).....3
2. Методи знешкодження викидів в атмосферу забруднюючих речовин (19).....8
Літературні джерела.....18


1. Механічні методи очистки стічних вод.....3
2. Види джерел забруднення атмосфери.....9
Література.....15


1. Джерела радіоактивного забруднення атмосфери.....3
2. Вплив радіації на організм людини.....8
3. Аварія на ЧАЕС та її наслідки.....10
Література.....11


Тип плоскі черви - plathelminthes.....3
Будова і життєві функції.....3
Клас війчасті черви, або турбелярії, - turbellaria.....5
Клас трематоди, або дигенетичні сисуни, - trematoda, або digenea.....8
Клас моногенетичні сисуни, або моногенеї, - monogenoidea.....13
Клас стьожкові черви, або цестоди, - cestoda.....15
Література.....23


1. Місце людини в біосфері.....3
2. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери.....5
3. Світовий "демографічний вибух", причини і масштаб.....8
4. Стан людності світу і прогнози на майбутнє.....13
5. Демографічні негаразди України.....16
Література.....18


1. Структура природного середовища.....3
2. Екологічні катастрофи.....8
3. Поняття кадастру.....18
Література.....22


1. Загальні відомості про підприємство.....3
2. Природно-кліматична характеристика району розташування підприємства.....4
3. Характеристика виробництва.....6
4. Матеріальний баланс підприємства.....7
Література.....11


Вступ.....3
1. Загальні відомості про підприємство.....4
2. Загальноекономічні дані.....5
2. Природнокліматична характеристика району розташування підприємства.....7
3. Характеристика виробництва.....9
4. Матеріальний баланс підприємства.....10
5. Заходи щодо охорони навколишнього середовища.....14
Висновки.....15
Література.....16


1. Українські ГЕС.....3
2. Екологічні проблеми Дніпра.....7
Література.....12


1. Оцінка та паспортизація сільськогосподарських земель з використанням агроекологічного методу.....3
2. Прогнозне визначення величини втрат ґрунту за рахунок ерозійних процесів.....6
2.1. Прогнозне визначення величини втрат ґрунту при вітровій ерозії.....6
2.2. Прогнозне визначення величини втрат ґрунту при водній ерозії.....8
2.3. Загальні прогнозні втрати ґрунту від вітрової та водної ерозії.....9
3. Розрахунок балансу гумусу і доз внесення органічних добрив для забезпечення його бездефіцитного вмісту.....10
Література.....12


1. Радіоактивне забруднення. Натуральний фон. Небезпечність малих доз опромінення (8).....3
2. Стихійні природні екологічні катастрофи - повені, селі, смерчі, урагани (12).....10
Література.....16


1. Характеристика різних типів лісів Волинської області.....3
2. Характеристика рекреаційного навантаження.....8
Література.....12


1. Рекреаційні питання Локачинського району.....3
2. Характеристика рекреаційних питань Великої Ялти.....10
Література.....14


1. Мінеральні ресурси як базис сучасного виробництва.....3
2. Основні види мінеральних ресурсів України та їх використання.....5
2.1. Паливні ресурси.....5
2.2. Металеві корисні копалини.....7
2.3. Неметалеві корисні копалини.....9
3. Форми зосередження родовищ мінеральних ресурсів в Україні.....13
Література.....17


1. Загальна характеристика і географічне положення Волинської області.....3
2. Характеристика молокозаводу і його технологічні процеси.....7
Література.....14


1. Характеристика санітарних захисних зон водозаборів.....3
2. Характеристика міської флори і фауни.....6
3. Характеристика сміттєспалювального заводу.....11
Література.....14


1. Екологія, її предмет, об'єкт і завдання.....3
2. Забруднення атмосфери.....11
Література.....19


1. Природа як середовище життєдіяльності людини.....3
2. Всесвіт.....4
3. Земля.....5
4. Біосфера.....9
Література.....16


1. Канцерогенез у людини.....3
2. Основні поняття радіоекології.....7
3. Радіостійкість пилкових зерен і рослин у вегетаційний період.....13
Список літератури.....16


7. Стічні води видобувних і збагачувальних підприємств.....3
24. Сучасні погляди щодо виникнення життя на Землі.....10
Література.....20


1. Трофічні ланцюги та трофічні піраміди. Концентрація речовин у трофічних ланцюгах.....3
2. Науково-технічний прогрес і проблеми екології.....9
Література.....14


1. Щорічний огляд, оцінка розвитку за поточний рік.....3
2. Практична частина.....5
Література.....17


1. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.....3
2. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа.....6
3. Екологічні дослідження в Україні.....11
Література.....13


4. Заповідна справа, основні об'єкти.....3
19. Ґрунти, їх значення і класифікація.....7
Охорона і раціональне використання ґрунтів.....7
Література.....19

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості