ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КУРСОВІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Засоби творення іміджу чоловіка в жіночих журналах: мовностилістичні аспекти
Епітети у релігійному стилі
Фразеологізми в мові ЗМІ
Лексика іншомовного походження в ЗМІ
Штампи, кліше, стандарти в українській мові
Конфесійна лексика українського православ'я
Емоційно-експресивні засоби в народних піснях
Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)
Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ
Застаріла лексика зі стилістичного погляду
Стилістична характеристика числівника
Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі
Граматичні категорії дієслова
Діалектизми у творчості класиків української літератури
Росіянізми в мові ЗМІ
Походження прізвищ людей
Стилістичні властивості простого речення
Шляхи посилення експресії в рекламних текстах
Лексико-синтаксичний словотвір у термінології
Термін. Семантичний спосіб словотвору у термінології

РЕФЕРАТИ З МОВИ

Германські мови
Мова законодавства
Проблеми українського правопису ХХ - ХХІ ст.
Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови
Типи економічних словників, їх характеристика

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МОВИ

1. Дискурс у комунікації.....3
2. Усномовленнєва комунікація та її види (говоріння і слухання).....10
Література.....15


1. Перевірте за словником і поставте у словах потрібну літеру г або ґ. Підкресліть слова, у яких ці літери виконують смислорозрізнювальну функцію
2. Запишіть слова у дві колонки
3. Прочитайте речення. З'ясуйте, які слова вживаються у переносному значенні, яке їх основне значення та за якою ознакою відбувається метафоричне перейменування слів
4. За допомогою суфікса -ськ утворіть від іменників прикметники
5. Перекладіть українською мовою. Будьте уважними до дієприкметникових зворотів
6. Зніміть риску у поданих словах
7. Перекладіть українською мовою. Зверніть увагу на те, як співвідносяться слова в обох мовах. З'ясуйте можливості синонімічних замін.
8. Відредагуйте словосполучення
9. Провідміняйте кількісні числівники
10. Правильно (з великої чи малої літери) запишіть слова та словосполучення


1. (7) Мовленнєвий етикет.....3
2. (32) Провідміняйте.....9
3. (62) Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення.....9
4. (91) Складіть і оформіть службове і приватне доручення; зазначте особливості тексту кожного з цих видів доручення.....10
5. (98) Складіть і оформіть заяву про відкриття рахунка в банку.....11
Література.....12
Додатки.....13


1. Основні етапи становлення сучасної української літературної мови. Сутність поняття "мовна норма".....3
2. Запишіть 20 слів-термінів з вашої професійної галузі. П'ять з них введіть у речення.....12
3. Перекладіть конструкції ділового стилю українською мовою і запишіть їх.....13
4. Запишіть іменники в родовому відмінку однини.....14
5. Складіть заявку на одержання канцтоварів.....14
Література.....16


1. Стилістичне розшарування лексики
2. а) поясніть значення наведених слів; поєднайте їх з поданими словами, утворюючи, де потрібно, відповідну форму
3. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий) або -ств(о)
4. Запишіть текст, поставивши числівник у потрібному відмінку
5. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, добираючи -а(-я) або -у(-ю)
6. Перепишіть речення, виправте помилки
7. Котрі з поданих складних слів треба писати через дефіс?
8. Перекладіть подані конструкції, складіть з ними речення
9. Укладіть список з 10-книг та 10 журнальних статей, що стосуються Вашої спеціальності (дані про книги і статті вносити за стандартом формування бібліографічного покажчика)
10. Напишіть договір продажу майна державних підприємств громадянам


1. Антоніми, синоніми, омоніми, пароніми
2. а) Поясніть значення наведених слів; поєднайте їх з поданими словами, утворюючи, де потрібно, відповідну форму
3. Вставте пропущені літери
4. Запишіть текст, поставивши числівники у потрібному відмінку
5. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, добираючи -а (-я) або -у (-ю)
6. Виправте помилки
7. Котрі з поданих складних слів треба писати через дефіс?
8. Перекладіть подані конструкції, складіть з ними речення
9. Укладіть список з 10 назв книг та 10 журнальних статей, що стосуються Вашої спеціальності (дані про книги і статті вносити за стандартом формування бібліографічного покажчика)
10. Заповніть формуляр-зразок накладної на одержання підручників для університету


1. Вплив іншомовних слів в діловій українській мові (наведіть приклади), особливості їх правопису.....3
2. Запишіть 20 слів-термінів з вашої професійної галузі. П'ять з них введіть у речення.....6
3. Перекладіть конструкції ділового стилю українською мовою і запишіть їх.....8
4. Запишіть словами і провідміняйте числівники.....9
5. Складіть запрошення на прийом з нагоди відкриття виставки.....10
Література.....12


1. Терміни та їх роль у діловому мовленні.....3
2. Наказ. Напишіть наказ з організаційних питань.....8
3. Перекладіть іменники українською мовою, визначте рід, доберіть до них прикметники, укладіть речення.....10
4. Утворіть складні прикметники від поданих словосполучень.....11
5. Поясніть відмінність значення і вживання слів.....11
6. Зробіть пунктуаційний аналіз тексту.....12
Література.....13


1. Користуючись словником, поставте наголос у наведених словах.....3
2. Поясніть значення термінів, складіть із ними речення.....3
3. Визначте, до якої лексичної групи (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми) належать наведені слова. Складіть із ними речення, в яких буде розкрито значення цих слів.....4
4. Перекладіть словосполучення українською мовою.....5
5. Складіть автобіографію та резюме.....5
6. Охарактеризуйте основні навички успішного спілкування. Розкрийте поняття індивідуального стилю спілкування.....6
Література.....13


1. За допомогою словника проставте наголос у словах.....3
2. Провідміняйте числівники.....3
3. Користуючись словником, поясніть значення наведених термінів.....4
4. Перекладіть словосполучення українською мовою.....5
5. Складіть запрошення на презентацію нового журналу.....5
6. Визначте особливості проведення наради та дискусії.....6
Література.....10


1. Підібрати якомога більше синонімів до слів
2. З'ясувати лексичне значення, поданих слів. Це слова - синоніми чи слова - пароніми
3. Провідміняти прізвища, імена, по батькові
4. Утворити всі форми вищого і найвищого ступенів порівняння від якісних прикметників
5. Провідміняти кількісні числівники
6. Написати слова разом чи через дефіс
7. Написати слова разом, окремо чи через дефіс
8. Перекласти на українську мову
9. Правильно (з великої чи малої літери) записати слова та словосполучення
10. Утворити прикметники від географічних назв за допомогою суфікса -ськ


1. Словосполучення: ознаки, структура, види.....3
2. Відмінювання числівників.....8
3. Провідміняти кількісний числівник 98467.....11
4. Виправити помилки.....11
5. Пояснити, чому в наведених словосполученнях немає логічності, виправити помилки.....11
6. Перебудувати подані конструкції за нормами української мови.....12
7. Перекласти з російської мови.....12
8. За допомогою суфікса -ськ- утворити від іменників прикметники.....12
9. Поставити подані іменники в родовому відмінку однини.....12
10. Зняти риску.....12
Література.....13


1. Користуючись словником, проставте наголос у наведених словах.....3
2. Визначте, до яких лексичних груп (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми) належать наведені слова. Складіть із ним речення, в яких буде розкрито значення слів.....3
3. Утворіть просту і аналітичну форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Поясніть, в яких випадках і з яких причин це неможливо зробити.....4
4. Перекладіть українською мовою словосполучення.....4
5. Складіть заяву про надання академічної відпустки для ліквідації заборгованості з предметів попередньої сесії.....4
6. Охарактеризуйте доповідь як форму публічного мовлення; мовний етикет та основні його форми.....5
Література.....14


1. Синоніміка прийменників, сполучників, часток. Особливості вживання вигуків.....3
2. Стилістичне використання займенників.....8
3. Практичне завдання.....9
Література.....13


1. Синоніміка прийменників, сполучників, часток. Особливості вживання вигуків.....3
2. Стилістичне використання займенників.....8
3. Практичне завдання.....9
Література.....13


1. Охарактеризуйте найуживаніші типи українських словників та поясніть їх значення.....3
2. Запишіть 20 слів термінів з вашої професійної галузі. П'ять із них введіть в речення.....10
3. Перекладіть українською мовою прийменникові конструкції ділового стилю.....11
4. Напишіть слова окремо, разом або через дефіс.....11
5. Складіть доручення (особисте і службове) на отримання грошового переказу, придбання і доставку канцелярського приладдя.....12
Література.....14


1. Історія української літературної мови.....3
Завдання 2.....12
Завдання 3.....12
Завдання 4.....13
Завдання 5.....13
Завдання 6.....14
Завдання 7.....14
Завдання 8.....14
Завдання 9.....15
Завдання 10.....15
Література.....16


1. Поділ вигуків за значенням.....3
Практичне завдання.....5
Література.....12


1. Напишіть усі відомі вам визначення документа. Обґрунтуйте доцільність кожного з них.....3
2. Практична частина.....8
Література.....12

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості