ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

РЕФЕРАТИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Гуртки якості на японських підприємствах
Значення штрихового кодування товарів
Маркетингова товарна політика та якість товарів і послуг
Метрологічна атестація і перевірка засобів вимірювальної техніки
Організація діяльності органів з сертифікації та випробувальних лабораторій у системі Укрсепро
Розробка керівництва якістю ІСО 10013-95
Сертифікація продукції
Сертифікація продукції
Сім японських інструментів якості
Стандартизація і реклама товару
Управління проектами (ISO 10006)
Управління якістю на ват "Луцькпластмас"

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1. Терміни і визначення галузі сертифікації ... 3
2. Атестація виробництва ... 6
3. Міжнародні системи класифікації видів діяльності, продукції та послуг ... 10
4. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів ... 15
5. Економічна ефективність стандартизації ... 17
Література ... 20


1. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням ... 3
2. Суть і зміст системи стандартизації ... 5
2.1. Державна система стандартизації ... 5
2.2. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) ... 9
2.3. Єдина система технологічної документації (ЄСТД) ... 9
2.4. Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ) ... 10
2.5. Система стандартів безпеки праці (ССБП) ... 10
2.6. Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) ... 10
2.7. Система розробки і постановки продукції на виробництво (СРПВ) ... 10
2.8. Стандарти на штрихове кодування ... 11
Література ... 14


1. Охарактеризуйте концепцію "Оптимального рівня якості" ... 3
2. Дайте характеристику документації СМЯ ... 7
Література ... 16


1. Порівняння елементів, вимог і можливостей використання системи EMAS та стандарту ISO 14001 ... 3
1.1. Екологічний менеджмент: загальна інформація ... 3
1.2. Системи екологічного менеджменту. Історія виникнення і стисла характеристика BS 7750 ... 5
1.3. Системи екологічного менеджменту. Історія виникнення і стисла характеристика EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ... 6
1.4. Системи екологічного менеджменту. Історія виникнення і стисла характеристика ISO 14000 ... 7
1.5. Екологічне маркування як засіб зовнішньої оцінки екологічно спрямованої діяльності компаній та підприємств ... 8
2. Атестація виробництва ... 10
Література ... 15


1. Дайте характеристику концепції внутрішнього маркетингу в дослідженні збігу інтересів компанії з інтересами співробітників ... 3
2. Розкрійте зміст основних категорій курсу ... 7
Література ... 11


1. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості ... 3
2. Фактори, що обумовлюють якість продукції ... 7
3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю ... 11
Література ... 15


1. Наведіть класифікацію показників якості продукції ... 3
1.1. Класифікація показників за кількістю властивостей, що характеризуються ... 3
1.2. Класифікація показників якості за властивостями, що характеризуються ... 4
1.3. Визначальні, узагальнюючі, оптимальні показники якості ... 5
1.4. Сорт, марка, клас продукції ... 6
2. Опишіть типи аудиторських перевірок та наведіть загальну характеристику зовнішнього та внутрішнього аудиту ... 7
Література ... 13


1. Охарактеризуйте особливості та механізм застосування класичних методів управління якістю ... 3
2. Охарактеризуйте склад, структуру та призначення галузевих систем стандартів ... 7
Література ... 12


1. Технічний контроль виробництва і його характеристика ... 3
2. Конструкторська стандартизація і уніфікація. Технологічність конструкції пристрою ... 11
Література ... 15


1. Процедура видачі патенту України на винахід (корисну модель) ... 3
2. Угоди про торгові аспекти прав на промисловий зразок в Україні ... 14
Література ... 19


1. Метрологічне забезпечення, його основи, мета, завдання ... 3
2. Системи сертифікації: типова структура, вимоги до акредитації, органи з сертифікації, дослідні лабораторії, експерти-аудитори ... 8
Література ... 19


1. Порядок розроблення і прийняття, перевірки, внесення змін та перегляду стандартів ... 3
2. Міжнародна система стандартизації ... 7
Література ... 14


1. Основні поняття в області технічного забезпечення надійності ... 4
2. Показники надійності ... 9
3. Вибірковий контроль ... 11
Література ... 13


1. Охарактеризуйте особливості та механізми застосування "нових" методів управління якістю ... 3
2. Дайте порівняльну характеристику вимог стандарту ISO 9000 до системи менеджменту якості організації за моделлю ISO 9001 версії 1994 року та ISO 9000 версії 2000 року ... 5
Література ... 11


1. Основні об'єкти стандартизації ... 3
2. Значення стандартизації товарів і послуг у міжнародних економічних відносинах ... 8
Література ... 15


1. Подання заявки на винахід ... 3
2. Склад документів заявки на винахід ... 8
2.1. Опис винаходу (корисної моделі) ... 9
2.2. Формула винаходу (корисної моделі) ... 11
2.3. Креслення ... 14
2.4. Реферат ... 14
Література ... 16


15. Санітарні правила застосування ароматичних речовин при виготовленні кулінарних і кондитерських виробів ... 3
25. Дезінсекція, дератизація. В яких випадках вони застосовуються? ... 11
36. Значення контролю за отрутохімікатами (пестицидами) ... 17
47. Санітарні вимоги до вентиляції ... 20
Література ... 24


10. Міжнародні системи стандартизації та сертифікації ... 3
50. Показники якості продукції ... 9
55. Напрямки поліпшення якості продукції в Україні ... 12
Задача 6 ... 16
Тести ... 16
Література ... 18


1. Охарактеризуйте Методи оціни рівня якості продукції ... 3
1.2. Органолептичні методи дослідження товару ... 3
3.3. Лабораторні методи дослідження ... 6
2. Дайте загальну характеристику сертифікаційного аудиту, розкрийте його мету та порядок проведення ... 8
2.1. Загальні положення ... 8
2.2. Порядок проведення сертифікації систем якості ... 9
2.3. Продовження терміну дії сертифіката на систему якості ... 14
2.4. Визнання сертифікатів на системи якості, що видані органами з сертифікації інших держав (міжнародних систем) ... 14
2.5. Технічний нагляд за сертифікованими системами якості ... 14
2.7. Апеляції та коригувальні дії ... 16
Література ... 18


1. Контроль якості продукту ... 3
2. Штрихове кодування ... 11
Література ... 14


1. Застосування стандартів в Україні ... 3
2. Система сертифікації УкрСЕПРО ... 8
Література ... 16


1. Роль стандартизації і сертифікації при розробці нових товарів ... 3
2. Математичні методи у сфері стандартизації та управлінні якістю товарів ... 7
3. Законодавчо-нормативні акти з питань стандартизації, чинні в Україні ... 12
Література ... 15


1. Охарактеризуйте процес статистичного приймального контролю. Наведіть класифікацію планів контролю ... 3
1.1. Статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою ... 4
1.2. Стандарти статистичного приймального контролю ... 5
1.3. Контрольні карти ... 6
2. Охарактеризуйте підхід до створення системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000 ... 11
Література ... 17


1. Охарактеризуйте сучасні інструменти і методи управління компаніями, які використовують для вдосконалення бізнесу та рекомендовані до застосування методологією TQM ... 3
2. Дайте характеристику документації системи менеджменту якості ... 9
Література ... 12


1. Опишіть розвиток системи управління якістю на вітчизняних підприємствах ... 3
1.1. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції ... 3
1.2. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю ... 6
2. Наведіть категорії нормативних документів із стандартизації та види стандартів ... 9
Література ... 14


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості